titulní strana > co píší jiní
Dvojí data o odpadech v České republice?
23. února 2021 07:00
() - Kdo ze čtenářů alespoň trochu sleduje údaje o odpadech, jistě ví, že ještě v roce 2020 byly za Českou republiku vykazovány dvoje oficiální údaje v této oblasti. Jedny byly publikovány Ministerstvem životního prostředí (MŽP) a druhé vydával Český statistický úřad (ČSÚ). V loňském roce tak v České republice panovala nejistota, které údaje jsou přesnější a má se podle nich řídit národní odpadové hospodářství. Rozdíl v datech činil u celkové produkce odpadů cca 10 mil. tun a u produkce komunálních odpadů cca 2 mil. tun.

V roce 2021 se zdá, že problematika dvojích dat byla vyřešena. Je tomu opravdu tak? Abychom získali přesnější odpověď, je potřeba se podívat do minulosti.

Problematika dvojích dat o odpadech zde vznikla někdy v roce 2009, kdy MŽP změnilo metodiku svého výpočtu (oficiální zdůvodnění) a navýšilo jak celkovou produkci odpadů, tak zejména produkci komunálních odpadů, viz graf níže.

Zdroj: MŽP/CENIA
Zdroj: MŽP/CENIA

O důvodu navýšení produkce odpadů lze spekulovat, nicméně je jisté, že se blížil konec (v roce 2013) programového období Operačního programu životního prostředí (OPŽP) a bylo potřeba čerpat Evropské finance. V době, kdy se začal připravovat nový OPŽP 2014-2020 však Evropská Komise dala jasný vzkaz České republice a to, že nelze mít dvoje data o odpadech, neboť nelze jasně určit, zda-li jsou plněny závazné cíle, které si vytyčila EK, a to zejména v oblasti recyklace odpadů, ale i snižování množství směsných komunálních odpadů. Vyřešení dvojích dat o odpadech v ČR se tak stalo podmínkou, pro další čerpání z Evropských fondů. Jelikož vážně hrozilo pozastavení čerpání financí z celé osy odpadů, bylo podepsáno Ujednání mezi MŽP a ČSÚ za účasti Úřadu vlády. V tomto Ujednání bylo domluveno, že dojde ke sblížení dat o produkci (případně nakládání) s komunálními odpady tak, že ČSÚ zahrne do komunálních odpadů i odpady z podnikové sféry a MŽP přehodnotí metodiku výpočtu komunálních odpadů a odstraní duplicity, tím dojde k výraznějšímu sblížení datových sad obou institucí. Dále bude proveden audit administrativního systému MŽP (ISPOP), jelikož obsahuje významné nesoulady vyplývající z národní legislativy s Evropským statistickým systémem. Po opravě tohoto systému bude následovat vyhodnocení této změny a případné převzetí těchto administrativních dat ze strany ČSÚ. Tímto krokem tak dojde k dalšímu sjednocení dat obou institucí, a hlavně ke snížení administrativní zátěže ohlašovatelů, kteří data museli do té doby zasílat 2x.

K naplnění této dohody však nedošlo. Došlo k výměně jak na Úřadě vlády, tak vedení ČSÚ, jediným signatářem tak zůstal ministr ŽP Brabec. Nové vedení ČSÚ však potvrdilo, že Ujednání platí a bude naplněno, avšak převzalo iniciativu v oblasti auditu systému MŽP s tím, že data MŽP budou ze strany ČSÚ podrobně analyzována a následně budou sepsány požadavky na změnu tohoto systému, včetně těch legislativních. Data MŽP byla prozkoumána a bylo vedením ČSÚ sděleno, že na úrovni obcí vykazují významnou shodu, takže primární data za obce mohou být ze strany ČSÚ převzata, byly sepsány a předány požadavky na změnu systému MŽP (včetně legislativních). Ačkoliv tyto změny nikdy nebyly ze strany MŽP reflektovány, přesto došlo k dalšímu převzetí administrativních dat ze strany ČSÚ.

A jak to tedy je s auditem systému MŽP? Prostě nikdy neskončil.

Na straně ČSÚ od roku 2013 proběhly 3 audity (včetně auditu ze strany Eurostatu = Evropský statistický úřad, který je jeho nadřízeným orgánem), vždy s výsledkem, že ČSÚ má data a použitou metodiku v pořádku a dodržuje platné definice. MŽP používá pro výpočty odpadových indikátorů národní metodiku a definice, které však nejsou v souladu s požadavky EU, což ve finále způsobuje nesoulady v datových sadách obou institucí. Navíc Evropská Komise v roce 2017 jasně vzkázala, že se mají v České republice používat pouze statistická data (ČSÚ), která jsou v souladu s Eurostatem.

V roce 2020 byl proveden na ČSÚ další interní audit v oblasti komunálních odpadů, o jehož průběhu informoval ve Statistice a My Ředitel sekce produkční statistik Ernest (ČSÚ), který zdůraznil: „Statistika nemusí být neomylná, ale měla by jednat transparentně a dát na stůl všechny karty, aby všichni uživatelé měli k dispozici stejné informace….. Nemyslím, že by nezávislost statistiky byla aktuálně zásadním způsobem ohrožena.

Ano, statistika není neomylná, avšak zůstává zde několik otazníků, ke kterým chybí odpovědi, a to včetně otázky, proč nebyl dokončen audit systému MŽP, namísto toho a byl proveden další audit na straně ČSÚ?

Je přinejmenším velmi zarážející, že tento Ředitel sekce produkčních statistik je uveden v publikaci Produkce, využití a odstranění odpadů za období 2018 (říjen 2019), kde je uvedeno, že tato data jsou použita pro plnění reportingových povinností vyplývajících z nařízení 2150/2002/ES o statistice odpadů. Avšak o rok později je jeho podřízeným vydána publikace za období 2019, která obsahuje data o produkci odpadů o cca 10 mil vyšší než předchozí rok se stejnou informací o plnění reportingových povinností podle výše uvedeného nařízení. Jak je možné navýšení produkce odpadů během jediného roku o cca 10 mil. tun a zrovna na obdobnou hodnotu, kterou vykazuje MŽP, není to náhoda? Navíc, jak zde již bylo napsáno, MŽP nepoužívá metodiku EU. Tento „pozoruhodný úkaz“ vyvolává další pochybnosti o tom, proč se zvýšila celková produkce odpadů, když pan ředitel v roce 2020 psal o posunu a interním auditu ke komunálnímu odpadu? Publikované mezinárodní porovnání v publikaci ČSÚ (Graf 1 a 2) jen dokazuje naprostou nevěrohodnost statistiky, když je zde zdroj dat uvedený Eurostat, avšak na stránkách Eurostatu jsou za Českou republiku data, která byla v ČR publikovaná o rok dříve, tedy o cca 10 mil tun nižší. Do této chvíle byla mezinárodní data „upravována“ za ČR výhradně ze strany MŽP.

Pojďme se ale podívat, co se stalo s komunálním odpadem. Ten byl ze strany ČSÚ navýšen na 5,3 mil. tun, tedy také nápadně blížící se datům MŽP (5,9 mil. tun). Zdůvodnění ze strany ČSÚ se dočteme ve vydané publikaci, jako změnu vyplývající z: „aktualizovaného výkladu definice komunálního odpadu, který striktně aplikuje aktuální metodická doporučení Eurostatu související s implementací směrnice 98/2008 o odpadech. Dochází tak k rozšíření pojetí komunálního odpadu o odpad podobný odpadům z domácností a komplexnějšímu podchycení odpadů sbíraných mimo systém obcí.

Toto sdělení však obsahuje hned několik nepřesností a vyvolává tak další pochybnosti. Hlavním z nich je skutečnost, že definice ve výše uvedené Rámcové směrnici o odpadech byla implementována v rámci tzv. balíčku k oběhovému hospodářství a její účinnost nabyla v červnu 2018. Tato definice vyplývá z definice, kterou do té doby používaly Eurostat a OECD v rámci společného dotazníku ke komunálnímu odpadu. Není tudíž pravda, že by Eurostat aplikoval nová metodická doporučení a výklad definice související s implementací Rámcové směrnice o odpadech. Ze strany ČSÚ jde tedy o naprosto opačný výklad, který se nezakládá na pravdě. Naopak, k žádné změně v metodice ze strany Eurostatu nedošlo, což dokazují prezentované výsledky na jeho stránkách, kdy zveřejněné údaje za ostatní země naprosto plynule navazují na předchozí roky a nikde nejsou žádné výrazné výkyvy. Naopak, co zde nenajdete jsou údaje za ČR (ČSÚ), avšak ve vydané publikaci nechybí v mezinárodním porovnání (jako zdroj je zde opět uveden Eurostat). K otázce, proč ČSÚ přepočítal data o komunálním odpadu zpětně i za rok 2017, když se odvolává na Rámcovou směrnici o odpadech účinnou od poloviny roku 2018, lze odpovědět pouze že už jde jen onou pomyslnou „třešničkou na dortu“. Tento „dort“ se však zdá být mírně řečeno podezřelým.

Ministr ŽP Brabec k této změně ve své tiskové zprávě uvedl následující: „Už současný stav je zásadní pro nastavování cílů v různých strategických dokumentech, ale především, nás neomezuje při nastavování dotací z evropských fondů". Zřejmě tedy byly dány „karty na stůl“ a učinily statistiku „transparentní“.

Máme tedy být rádi, že problematika dvojích dat v ČR byla vyřešena? Která statistika se stane „transparentní“ příště? A dá se vůbec ještě statistice důvěřovat?

Jiří Hrbek

Další články:
3. března 2021 04:30
2. března 2021 04:59
1. března 2021 07:00
28. února 2021 07:00
27. února 2021 07:00

Online diskuse
Jsme na konci doby meziledové. Ale na divném konci, říká paleoekolog Petr Kuneš
3. března 2021 05:26

PRAHA (Ekolist) - Současnost je zahlcená ekologickými problémy. Mnohé z nich se zdají být katastrofické. Pokud se ale podíváme stovky a tisíce let do minulosti, zjistíme, že mnohé změny prostředí se opakují. A že přírodní podmínky nebyly nikdy stálé. Přestože je dnešní svět jedinečný, může nám historie nabídnout porozumění dějům, které aktuálně prožíváme. Paleoekolog Petr Kuneš nám v rozhovoru pomáhá vyjasnit pohled na to, co je v přírodě přirozené, i na dobu, ve které žijeme – dobu meziledovou.
(Celý text)

Brusel prošetří, zda Německo kvůli uhlí neporušilo pravidla EU
3. března 2021 03:02

BRUSEL (ČTK) - Evropská komise (EK) začala vyšetřovat, zda Německo neporušilo unijní pravidla, když nabídlo firmám RWE a LEAG odškodné za to, že rychleji skončí s výrobou elektřiny z hnědého uhlí. Komise uvedla, že se zaměří na to, zda nabídnutá kompenzace neporušuje unijní pravidla o státní pomoci. Firma LEAG, kterou vlastní Energetický a průmyslový holding (EPH) podnikatele Daniela Křetínského a skupina PPF Investments, sdělila ČTK, že očekává, že EU uzná dohodu se spolkovou vládou jako přiměřenou a jako celospolečenský kompromis.
(Celý text)

Prodej aut na elektřinu loni ve světě stoupl o 30,5 procenta
3. března 2021 02:05

PRAHA (ČTK) - Prodej aut s částečným nebo úplným elektrickým pohonem se loni na hlavních trzích zvýšil o 30,5 procenta na 5,9 milionu vozů. Naopak prodej aut se spalovacím motorem zažil největší šok poslední dekády, kdy prodeje v jednotlivých zemích klesaly dvouciferným tempem. Vyplývá to z aktuální studie PwC E-mobility Sales Review, která sleduje prodeje elektrických aut na deseti západoevropských trzích, v USA, Číně, Japonsku a Jižní Koreji.
(Celý text)

Ústav: Počty hrabošů v únoru znovu klesly
3. března 2021 01:12

PRAHA (ČTK) - Aktivita hrabošů klesla v únoru meziměsíčně zhruba o čtvrtinu na 456 používaných východů z nor na jeden hektar. U ozimých plodin jde však stále o 2,3násobek tzv. prahu škodlivosti, sdělila mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) Ivana Kršková. Jde o další pokles, v lednu aktivita klesla meziměsíčně rovněž zhruba o čtvrtinu, jejich počty dosahovaly trojnásobku prahu škodlivosti. Stále ale podle ní existují lokality, kde jsou i dva tisíce používaných nor na hektar.
(Celý text)

Olomouc testuje nové kontejnery na odpad, díky nášlapnému systému se lépe otevírají
3. března 2021 00:45

OLOMOUC (ČTK) - Technické služby začaly v Olomouci testovat nový typ kontejnerů na komunální odpad, které mají nášlapný systém usnadňující otevírání a uzavírání nádob. Díky tomu je manipulace s kontejnery jednodušší a samozavíratelný systém brání přístupu hlodavců do útrob velkoobjemových nádob na odpad. V rámci pilotního projektu budou ve městě postupně instalovány tři desítky těchto kontejnerů. ČTK to sdělila Hana Vacová z Technických služeb města Olomouce.
(Celý text)

Vědci hledají v lesích za Brnem pozůstatky lidského hospodaření
2. března 2021 16:40

BRNO (ČTK) - Vědci budou severně od Brna pátrat v lesích po historických pozůstatcích lidské hospodářské činnosti. Cílem projektu, který spojuje lesnictví s památkovou péčí a archeologií, je vytvořit postupy, jak podobné památky chránit. O projektu informovala Mendelova univerzita v Brně, jejíž vědci projekt vedou.
(Celý text)

Jak na zahradě chránit ptačí hnízda
2. března 2021 16:34

PRAHA (Ekolist) - I když astronomické jaro ještě nezačalo, v přírodě se objevují první jarní květiny, zpívají ptáci. Každé jaro věnují ptáci obrovské množství času a energie péči o svá vajíčka a mláďata. Lidé jim mohou pomoci zajistit v okolí hnízda bezpečí. Na ochranu ptačích hnízd se zaměřuje letošní ročník mezinárodního programu Jaro ožívá, v němž děti sledují návrat šesti vybraných druhů stěhovavých ptáků. A letošní téma Chráníme ptačí hnízda poradí, jak pomoci ptákům v době hnízdění.
(Celý text)

Lidé mohou na tmavé obloze pozorovat zvířetníkové světlo
2. března 2021 16:28

PRAHA (ČTK) - V těchto dnech mohou lidé na obloze spatřit zvířetníkové světlo. Úkaz je vidět už krátce po západu Slunce. Nejlepší podmínky budou do 15. března, pak bude pozorování rušit Měsíc, uvedl astronom a fotograf Petr Horálek v tiskové zprávě.
(Celý text)

Covidem-19 onemocněly kočky v pražské zoo
2. března 2021 14:20

PRAHA (ČTK) - Nákaza covidem-19 byla nově prokázaná u páru koček krátkouchých chovaných v pražské zoologické zahradě. Choroba se v zoo v Praze už dříve potvrdila u dvou lvů indických a gorilího samce Richarda. Jejich zdravotní stav se lepší, uvedl ředitel zoo v Troji Miroslav Bobek. Zoologické zahrady v Česku jsou nyní kvůli epidemii koronaviru uzavřené.
(Celý text)

Lidovci chtějí zařadit bod o zřízení vyšetřovací komise k Bečvě
2. března 2021 14:09

PRAHA (ČTK) - Na aktuální schůzi Poslanecké sněmovny chce opoziční KDU-ČSL zařadit bod o zřízení sněmovní vyšetřovací komise k havárii na řece Bečvě. Na tiskové konferenci to řekl lidovecký předseda Marian Jurečka. ODS, KDU-ČSL a TOP 09, které budou v podzimních volbách kandidovat v koalici Spolu, o tom hovořily už v lednu.
(Celý text)

V Krkonoších roste mezi návštěvníky počet cyklistů a lidí na koloběžkách
2. března 2021 10:50

VRCHLABÍ (Ekolist) - Turistická sezona 2020 byla nejen v Krkonoších zásadně poznamenána především situací vzniklou vlivem nákazy COVID-19 a s ní souvisejícími protiepidemickými opatřeními. Na základě dat ze sčítačů, které máme k dispozici, lze ale konstatovat, že i přes všechna omezení byla celková návštěvnost druhá nejvyšší za posledních devět let. Patrný je výrazně rostoucí trend návštěvnosti cyklistů, resp. uživatelů koloběžek a to zejména ve vrcholové části Krkonoš. Zřetelnéje i prodlužování denní aktivity návštěvníků vrcholových partií Krkonoš a to jak během dne, tak zvláště během nočních hodin.
(Celý text)

Emise oxidu uhličitého loni klesly v důsledku pandemie téměř o šest procent
2. března 2021 10:47

LONDÝN (ČTK) - Globální emise oxidu uhličitého loni klesly o 5,8 procenta, což je výsledek zpomalení ekonomické aktivity v důsledku pandemie. Koncem roku se ale začaly opět zvyšovat a zřejmě dál porostou, uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Čína byla přitom loni jedinou zemí, kde se objem emisí za celý rok zvýšil.
(Celý text)

Volvo Cars chce do roku 2030 prodávat pouze elektrické vozy
2. března 2021 10:27

STOCKHOLM (ČTK) - Švédský výrobce osobních automobilů Volvo Cars chce do roku 2030 prodávat pouze elektrické vozy. Oznámila to dnes firma. Představila rovněž nový sportovně-užitkový vůz Volvo C40 Recharge s plně elektrickým pohonem, který bude stejně jako další modely elektromobilů nabízet výhradně prostřednictvím internetu.
(Celý text)

Temelín dovezl 25 tun paliva, které vymění při jarní odstávce
2. března 2021 10:15

TEMELÍN (ČTK) - Energetici postupně dovezli do jaderné elektrárny Temelín zhruba 25 tun paliva, které vymění při plánované odstávce prvního bloku. Začne v závěru března, potrvá přibližně dva měsíce. V Temelíně vymění 48 palivových souborů. Palivo se vezlo letecky i po silnici několik tisíc kilometrů z ruského závodu firmy Tvel. Ročně v elektrárně vymění čtvrtinu paliva, řekl temelínský mluvčí Marek Sviták.
(Celý text)

Respirátory patří do směsného odpadu, ale musí být v pytlích
2. března 2021 03:27

PRAHA (ČTK) - Použité respirátory a samotestovací sady na covid-19 patří do směsného odpadu. Lidé ale musí dodržet několik pravidel, aby zabránili nákaze těch, kteří s odpadky manipulují. Za ministerstvo životního prostředí (MŽP) to uvedla Dominika Pospíšilová.
(Celý text)

Moravská Třebová plánuje obnovu části lipové aleje. Kácení je podle města nutné
2. března 2021 01:23

M. TŘEBOVÁ (ČTK) - Moravská Třebová na Svitavsku v dubnu zahájí opravu Svitavské ulice, která je jednou z hlavních příjezdových cest do města. V úseku obnoví lipovou alej a staré stromy pokácí. K projektu chce město uspořádat veřejnou debatu.
(Celý text)

Suzano a Spinnova postaví továrnu na udržitelná textilní vlákna
2. března 2021 01:06

HELSINKY (ČTK) - Brazilský výrobce buničiny Suzano a finský výrobce celulózových vláken Spinnova postaví ve Finsku továrnu na výrobu udržitelných textilních vláken ze dřeva a odpadu. Cílem je zahájit komerční výrobu do konce roku 2022. Generální ředitel firmy Spinnova Janne Poranen to řekl agentuře Reuters.
(Celý text)

Olomoucká zoo výrazně rozšířila expozici s terarijními zvířaty
2. března 2021 00:57

OLOMOUC (ČTK) - O sedm nových terárií, dvě insektária a velkou nádrž rozšířila zoologická zahrada na Svatém Kopečku u Olomouce expozici věnovanou terarijním zvířatům. Modernizace expozice s varany, užovkami, leguány a cizokrajným hmyzem stála bezmála 817 000 korun. Novinářům to řekla mluvčí zoo Iveta Gronská.
(Celý text)

Spolek žádá poslance, aby se dřív než Dukovany dostavěl Temelín
1. března 2021 17:37

TEMELÍN (ČTK) - Spolek Pro dostavbu Jaderné elektrárny Temelín poslal jihočeským poslancům, senátorům a dalším politikům otevřený dopis, v němž žádá, aby dali přednost dostavbě Temelína před elektrárnou Dukovany. Argumentuje spory ohledně tendru na dostavbu nového jaderného dukovanského bloku i tím, že výběrového řízení by se mohli zúčastnit všichni světoví dodavatelé. Odpověď čeká spolek do konce března. ČTK to řekla předsedkyně spolku Ivana Kerlesová.
(Celý text)

V Česku se dnes slaví národní den prasat
1. března 2021 16:40

PRAHA (Ekolist) - O prasatech panují některé nelichotivé mýty, zejména stran čistoty, přitom se ale jedná o čistotná a také velmi inteligentní zvířata. Někdo dokonce chová vybraná domácí plemena jako domácí mazlíčky. Od roku 1972 se také slaví Národní den prasat, který připadá na 1. března.
(Celý text)

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1453 | Další
< zpět na titulní stranu

Reklama