ecomonitor.cz
verze pro tisk
19.10.2018 - Vytváříme nová tokaniště pro tetřívka
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Pro tetřívka obecného jsou Krkonoše jednou ze dvou posledních oblastí s relativně početným výskytem. Přesto počet samců podle posledního sčítání v roce 2017 klesnul už na pouhých 74 kohoutků. Právě na populací v Krkonoších, v Jizerských a Krušných horách závisí přežití druhu v celé ČR. Odborníci se snaží klesající trend zvrátit vytvářením vhodných podmínek pro jeho život, zejména novými tokaništi. V Krkonoších jsme proto letos na 11 plochách vytvořili 38 ha umělého bezlesí.

19.10.2018 - Obce v národních parcích mají další šanci investovat do svého rozvoje, MŽP je podpoří 100 miliony
PRAHA (MŽP ČR a SFŽP ČR) - Po roce vypisuje Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR další dotační výzvu v objemu 100 milionů korun na podporu obcí ležících na území národních parků. Investice pomohou zlepšit vybavenost a infrastrukturu obcí, rekonstruovat veřejné osvětlení šetrné i k životnímu prostředí a zdraví lidí. Dále zajistit rozvojové plány s důrazem na životní prostředí nebo posílit environmentální vzdělávací aktivity. Peníze je možné využít i na spolufinancování nákladnějších projektů z Operačního programu Životní prostředí. Příjem žádostí o dotace z výzvy č. 9/2018 Národního programu Životní prostředí odstartuje 3. prosince 2018.

19.10.2018 - Ochranu Evropského zeleného pásu žádá 23 států. Vede územím bývalé železné opony a na jižní Moravě v něm hynou lesy suchem
EISENACH (Hnutí DUHA) - Eisenašská rezoluce přijatá delegacemi 23 evropských států vyzývá vlády, aby zajistily ochranu ekologicky jedinečného území, které po linii bývalé železné opony propojuje evropskou přírodu. Tvoří tak největší evropskou ekologickou síť European Green Belt (Evropský zelený pás). Ta kopíruje dřívější ostře střeženou hranici mezi východním a západním blokem od Arktidy přes Pobaltí, Polsko, Německo, Českou republiku, Rakousko a dále až k Turecku. V České republice přitom stále chybí dostatečná ochrana jižní části Vysočiny a jižní Moravy, kde se nyní začínají masivně rozpadat lesy nevhodného složení.

19.10.2018 - Chraňme Evropský zelený pás jako zelenou infrastrukturu (Preserving the European Green Belt as Green Infrastructure)
EISENACH (European Green Belt Association) - More than 100 representatives of 24 European countries gathered from 15 to 19 October at the World Heritage Site Wartburg for the 10th Pan-European Green Belt Conference.

18.10.2018 - Kavánova opona míří do restaurátorské dílny
JILEMNICE (Správa KRNAP) - Krkonošské muzeum Správy KRNAP v Jilemnici je domovem jedinečného výtvarného díla. Obraz Kotel v Krkonoších namaloval uznávaný český krajinář František Kaván jako oponu pro křížlické ochotníky. Od roku 1955, kdy byl obraz nalezen na půdě jednoho horského hostince, zdobí vstupní halu jilemnického zámku. Nyní se toto monumentální dílo dočká restaurování.

18.10.2018 - Safari Park Dvůr Králové pomáhá chránit vzácné okapi ve volné přírodě
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (Safari Park Dvůr Králové) - Nejbližších příbuzných žiraf, okapi, žijících pouze v Demokratické republice Kongo, zbývá na světě jen několik tisíc. Jejich ochranu ve volné přírodě finančně podporuje i dvorský safari park, který jako jediný v ČR a na Slovensku tato zvířata chová.

18.10.2018 - Tři ze čtyř českých těžařů hnědého uhlí porušují zákon o ekologické újmě. Česká inspekce životního prostředí dostala podnět
PRAHA (Hnutí DUHA) - Severočeské doly, a.s. ze skupiny ČEZ, Vršanská uhelná a Severní energetická Pavla Tykače neplní povinnost finančně se zajistit pro případ tzv. ekologické újmy. Jde o škodu, kterou by mohly způsobit (samozřejmě nad rámec průběžně a dlouhodobě způsobovaného poškozování životního prostředí). Jedná se o desítky milionů korun, které by měly být připraveny na řešení akutních problémů - například zamoření vody a půdy při nehodě či jiné nenadálé události. Hnutí DUHA proto na základě právní analýzy společnosti Frank Bold podává podnět k prošetření České inspekci životního prostředí [1].

17.10.2018 - Zrušení zákazu vstupu do kontroverzní "Obory Radějov" definitivně potvrzeno. Obora zřejmě ani neexistuje
VESELÍ NAD MORAVOU (Hnutí DUHA) - Případ kontroverzní "Obory Radějov" Leoše Novotného, která devastuje vzácnou a chráněnou přírodu Bílých Karpat a jež byla opakovaně předmětem kritiky ekologů, Nejvyššího kontrolního úřadu i ombudsmana, dostal nový, pikantní rozměr: obora zřejmě ani neexistuje.

17.10.2018 - Projekt ŠKODA v NP šumava
VIMPERK (Správa NP Šumava) - Co má česká automobilka společného s Národním parkem Šumava? Již druhým rokem probíhá úspěšná spolupráce ŠKODY AUTO a.s. a největšího národního parku v ČR. Firma ŠKODA AUTO a.s. prostřednictvím svých grantů podporuje různé projekty v ekologické oblasti a Správa Národního parku Šumava se letos opět stala jedním z úspěšných žadatelů o podporu.

17.10.2018 - Jak se z Česka dělá jaderné ČEZKO
PRAHA (Strana zelených) - Zelení se v pondělí účastnili konference Jak efektivně řešit konec palivového cyklu, který na půdě Parlamentu ČR pořádala Správa úložišť radioaktivní opadů (SÚRAO). Konference však byla v podstatě pouhou obhajobou varianty hlubinného uložení, jejíž přípravy navíc v ČR provází mnohé nejasnosti a nedostatky. Avizovanému tématu, ukládání vyhořelého jaderného paliva obecně, se panelisté věnovali minimálně.

17.10.2018 - Vláda přijala strategii pro udržitelný rozvoj, ČR se tím připojí k většině států světa, komentuje Dana Balcarová dnešní vládu
PRAHA (Pirátská strana) - Na schválení dokumentů s názvem Implementační plán Strategického rámce Česká republika 2030 a Implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj Česká republika čekala řadu let. Většina členských států EU přitom již v realizaci Agendy 2030 dávno pokročila a témata udržitelného rozvoje a klimatické změny jsou v jejich národních parlamentech základními kritérii pro posuzování nové legislativy. Lídry v této oblasti jsou především skandinávské země. V České republice většina politiků při svém rozhodování bohužel stále preferuje krátkodobé ekonomické aspekty. Právě proto jsou obě dnes Vládou ČR přijaté strategie nesmírně důležité. V Poslanecké sněmovně nyní dostanou argumenty pro udržitelný rozvoj váhu, kterou mají i ve světě.

16.10.2018 - Z Harrachovské desítky se stává stovka
HARRACHOV (Správa KRNAP) - Harrachovská desítka je historická zajímavost. V roce 1929 byla na Bílém kopci nad Harrachovem vysázena modřínová číslice "10". Měla připomenout desáté výročí vyhlášení republiky. V letošním roce slavíme 100. výročí založení státu a při této příležitosti Správa KRNAP a město Harrachov doplní původní číslici "10" ještě o jednu "0". Právě dnes děti z harrachovských škol dosazovaly sazenice modřínu opadavého, který dává symbolické číslici svou charakteristickou podobu zejména na podzim.

16.10.2018 - ČR v roce 2030 bez lesů? Ministerstvo zemědělství zatím odolné lesy nezajistilo a národní strategii neplní
PRAHA (Hnutí DUHA) - Vláda zítra projedná plnění hlavních cílů, které si Česká republika stanovila pro rok 2030. Implementační plán Strategického rámce Česká republika 2030, který tyto cíle obsahuje, mimo jiné uvádí, že "druhová skladba vysazovaných lesních porostů odpovídá stanovištním poměrům a brání další degradaci lesních půd." Právě tímto úkolem se už pět měsíců zabývá Ministerstvo zemědělství v zalesňovací vyhlášce. A za celostátními cíli přitom kulhá daleko pozadu.

16.10.2018 - Zajímavá zjištění z monitoringu nové divočiny na pomezí Horních Měcholup a Uhříněvsi
Praha (Mgr. Lubomír Bartoš) - V průběhu dubna až září 2018 probíhal terénní biologický a ekologický průzkum lokality nové divočiny na Prostorovém krajinném prvku, což je masivní val na pomezí Horních Měcholup (Praha 15) a Uhříněvsi (Praha 22).

15.10.2018 - Výzva z Katowic: Budoucnost s nadějí
KATOWICE (ECEN (Evropská křesťanská environmentální síť)) - 12. Shromáždění ECEN se sešlo od 6. do 10. října 2018 s hlavním tématem „Na cestě k ekonomické a ekologické spravedlnosti“ v polských Katowicích za účasti 85 delegátů z 22 zemí Evropy i zámoří. Diskuse ve Shromáždění byly vedeny biblickými verši z knihy proroka Jeremiáše 29,11: „Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.“

15.10.2018 - Stop zápachu a emisím těžkých kovů. Podnikům a obcím pomůže 30milionová dotace
PRAHA (MŽP ČR a SFŽP ČR) - Obyvatele řady měst a obcí stále obtěžuje zápach z průmyslových areálů a jiných provozů, které ač splňují zákonem stanovené emisní limity, potýkají se s problémem zápachu. K nápravě a zlepšení životních podmínek lidí v blízkosti těchto míst nabízí finanční pomoc Ministerstvo životního prostředí. Na odstranění zápachu a snížení emisí těžkých kovů vyhradilo ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR v nové dotační výzvě 30 milionů korun. O podporu se mohou firmy a také kraje, obce a další původci zápachu či znečištění ucházet od 15. října.

15.10.2018 - Komunitní centrum na pražské Kampě oživí dětské kresby netopýrů
PRAHA (Česká společnost pro ochranu netopýrů) - Nejzdařilejší díla z výtvarné soutěže s netopýří tématikou, které se zúčastnily děti z pražských mateřských a základních škol, budou k vidění v Komunitním centru Kampa. Slavnostní zahájení výstavy a setkání se skutečnými, ochočenými netopýry proběhne ve středu 17. října 2018.

15.10.2018 - Uhelné elektrárny vévodí znečišťovatelům toxickou rtutí, potvrzují to čerstvé údaje. Stát musí trvat na splnění nových limitů
PRAHA (Hnutí DUHA a Greenpeace ČR) - Zastaralá uhelná elektrárna ČEZ Počerady byla loni největším zdrojem znečištění rtutí v ovzduší v České republice. Podle aktuálně zveřejněných dat v Integrovaném registru znečišťování Ministerstva životního prostředí vypustila 188 kilogramů této toxické látky [1].

15.10.2018 - Umístění obchvatu Mikulova bude muset řešit krajský úřad
(Děti Země) - Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu zaslaly v pátek 12. října 2018 odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu v Mikulově o umístění obchvatu města dálnicí D5206.1 délky 3,9 km. O odvolání rozhodne krajský úřad v Brně, který předchozí územní rozhodnutí z listopadu 2010 pro dálnici D52 s obchvatem města v červnu 2012 zrušil. Územní řízení začalo v únoru 2010 a bylo již pětkrát přerušené.

12.10.2018 - Unikátní experiment. Vědci sledují přeměnu pole na druhově bohatou louku
PRAHA (Česká krajina) - Jedinečnou příležitost sledovat přeměnu intenzivně obhospodařovaného pole na druhově bohatou pastvinu mají nyní vědci v rezervaci velkých kopytníků v Milovicích. Díky vstřícnosti milovické radnice se totiž od letošního roku k pastvině divokých koní a praturů podařilo připojit devítihektarový městský pozemek, který dosud sloužil jako intenzivně obhospodařované pole.


11.10.2018 - Gepardí bratři Tomas a Toulous budou od víkendu blíže návštěvníkům
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (Safari Park Dvůr Králové) - V pěší části safari parku budou od víkendu k vidění dvouletí bratři Thomas a Toulous, kteří byli od svého příjezdu v únoru 2018 umístěni v zázemí zahrady. Ve výběhu v návštěvnické části vystřídají samici Darili. Stěhování proběhlo v úterý odpoledne a trvalo pouhou hodinu.

11.10.2018 - Netopýři obývající úkryty ve stromech si zaslouží lepší ochranu
Praha (Česká společnost pro ochranu netopýrů) - Při kácení stromů může docházet k ohrožení netopýrů, kteří se zde ukrývají. Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) proto vytvořila speciální webové stránky věnované šetrným postupům při údržbě zeleně v parcích a zahradách. Nově byla spuštěna také online databáze stromů s potvrzeným výskytem netopýrů. Odborníci i laici zde mohou vyhledávat jednotlivé nálezy a také vkládat vlastní pozorování. Nashromážděné údaje pomohou k efektivnější ochraně netopýrů a jejich stromových úkrytů při plánovaném kácení.

11.10.2018 - Přijďte se do muzea bát!
CHRUDIM (Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi) - V pátek 26. října 2018 od 17 hodin bude Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi opět hostit tradiční „halloweenskou“ akci nazvanou Duchůplné muzeum. Návštěvníkům jako obvykle nabídne možnost netradiční prohlídky budovy muzea i muzejní expozice v hororovém duchu.

11.10.2018 - Jiří Černý novým ambasadorem YMCA
PRAHA (YMCA v ČR) - Uznávaný hudební publicista a kritik Jiří Černý je další osobností, která se veřejně hlásí k poslání YMCA a šíření jejího dobrého jména. Tento týden převzal v Paláci YMCA čestný titul Ambassador YMCA.

10.10.2018 - Evropská osmadvacítka se dohodla na společné pozici k návrhu snižování emisí CO2 z osobních aut a lehkých užitkových vozidel
LUCEMBURK (MŽP ČR) - Ministři životního prostředí zemí EU po komplikovaných jednáních dosáhli dohody ohledně snižování emisí CO2 z osobních automobilů a dodávek po roce 2021. Diskutovali také o emisích CO2 z nových nákladních vozidel a schválili oficiální pozici EU na dvě důležitá mezinárodní jednání.

10.10.2018 - Vláda dnes jedná o lesích. Nezastaví-li nepříznivý vývoj, nebude v budoucnu o čem jednat
PRAHA (Hnutí DUHA) - Ministr zemědělství Miroslav Toman právě dnes seznamuje Vládu ČR se "Zprávou o stavu lesů a lesního hospodářství České republiky v roce 2017", která ukazuje, že smrk je přes jeho plošné hynutí nadále nejčastěji vysazovanou dřevinou[1]. Podle Zprávy činí podíl smrků 40% z nových výsadeb a borovice dalších 9% [2]. To je více než trojnásobek toho, kolik by odpovídalo přírodnímu zastoupení smrku (11%).

10.10.2018 - Tak trochu jiný fotbal. Jde to. V Lize férového fotbalu
PRAHA (Fotbal pro rozvoj) - Odehrána jsou všechna kola historicky první ročníku celorepublikové Ligy férového fotbalu. Finále, ve kterém se utkají týmy z Prahy a z Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Moravskoslezského regionu, proběhne tento víkend 13. a 14.října v Podjedštědském sportovním areálu Luďka Zelenky.

10.10.2018 - Drobnější projekty na ochranu krajiny nebo vzácných druhů mají zelenou!
PRAHA (MŽP ČR) - Ministerstvo životního prostředí dnes spustilo dotační výzvu s alokací 5 milionů korun na podporu koordinačních projektů v ochraně přírody a krajiny. Vloni se díky financím v Programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací realizovalo na 209 projektů, například na ochranu a mapování zvláště chráněných druhů. Dále 32 projektů pozemkových spolků na ochranu krajiny nebo se konaly odborné semináře a terénní exkurze pro více než 4 000 lidí.

10.10.2018 - Brno se promění v centrum filmu i environmentalistiky. Začíná 44. filmový festival EKOFILM
BRNO (MŽP ČR) - 44. ročník mezinárodního filmového festivalu EKOFILM odstartuje v Brně ve čtvrtek 11. října a potrvá až do soboty 13. října. Už 10. října se ale Brňané i návštěvníci festivalu mohou těšit na dvě akce v rámci takzvaného „grand opening“. Ústředním tématem nejstarší přehlídky snímků s tematikou životního prostředí v Evropě je letos voda v krajině. Program ročníku 2018 nabízí pětadvacet soutěžních filmů z celého světa a řadu významných českých i mezinárodních hostů.

10.10.2018 - Odvolání managementu Lesy ČR nestačí. Je třeba změnit systém hospodaření firmy, říká Radek Holomčík
PRAHA (Pirátská strana) - Včera bylo ohlášeno odvolání odborných ředitelů novým generálním ředitelem LČR Josefem Vojáčkem. Od jeho nástupu do funkce se tento krok dal předpokládat, a byl spíše nutností. Stávající management, který si vybral odvolaný Daniel Szórád, nepružně reagoval na vývoj kůrovcové kalamity a chřadnutí dalších dřevin. Zásadní problém je ale jinde - je jím tzv. Dřevěná kniha, tedy obchodní koncepce firmy, kterou zavedl ministr Ivan Fuksa (ODS) již v roce 2012. Tato koncepce vytváří zásadní bariéry schopnosti pružně reagovat na výskyt lýkožrouta smrkového, resp. severského a tím brzdit rozvoj kůrovcové kalamity.

9.10.2018 - V Brně dnes začalo osvobození hospodářských zvířat z klecí. NESEHNUTÍ spustilo web s unikátní mapou českých velkochovů
BRNO (NESEHNUTí) - Nezisková organizace NESEHNUTÍ se dnešním happeningem na náměstí Svobody v Brně připojila k zahájení celoevropské kampaně za zákaz klecových chovů hospodářských zvířat. Symbolické osvobození několika „zvířat“ z klece znázornilo cíl kampaně: zákaz klecových chovů. Aktivisté a aktivistky usilují o zlepšení nevyhovujících podmínek v současném průmyslovém zemědělství. Požadavek na změnu evropské legislativy mohou lidé podepsat na nově spuštěné webové stránce Hlava na hlavě (www.hlavanahlave.cz), která zahrnuje i unikátní mapu všech velkochovů v Česku.

9.10.2018 - Ekologické výzvy nových starostů: Zadržet vodu, chránit a rozšiřovat zeleň, vyčistit vzduch či zajistit energetickou soběstačnost
PRAHA (Hnutí DUHA a Zelený kruh) - Výsledky komunálních voleb postaví před nové či staronové místní politiky velké výzvy. V příštích čtyřech letech budou mimo jiné čelit závažným ekologickým problémům a bude jejich odpovědností zajistit jejich účinná řešení na místní úrovni. Hnutí DUHA a asociace ekologických organizací Zelený kruh přinášejí přehled pěti klíčových výzev a navrhují řešení.

9.10.2018 - TOP 09 chce faktickou beztrestnost pro pálení odpadů Vláda zítra projedná její návrh na zrušení kontrol kotlů
(Zelený kruh) - Pálení PET lahví či jiných odpadů chce TOP 09 ulehčit nezodpovědným majitelům domácích kotlů, kteří zamořují vzduch desítkám či stovkám okolních rodin. Skupina poslanců (Miroslav Kalousek, Dominik Feri, Helena Langšádlová, Karel Schwarzenberg, František Vácha a Vlastimil Válek) totiž podala návrh novely zákona o ochraně ovzduší, kde navrhují zrušit právo úředníků přijít k lidem do kotelny zkontrolovat dodržování zákona (tedy zejména jestli nejsou spalována zakázaná paliva) [1]. To je přitom jediný způsob, jak získat důkazy a viníka pokutovat. V praxi má však zejména preventivní efekt.

9.10.2018 - Rodiny podnikatelů se setkaly na Velehradě
PRAHA (KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.) - Na 170 lidí včetně dětí se 22. září vydalo na konferenci Podnikání a rodina do velehradského Stojanova gymnázia. Promluvilo k nim 12 řečníků z Česka a Slovenska. Většina z nich jsou podnikatelé s desítkami let zkušeností s budováním svých firem a také s větším počtem dětí. Čestným hostem konference byl i olomoucký světící biskup Mons. Josef Nuzík. Konferenci pořádalo sdružení KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

9.10.2018 - Pirát František Elfmark uspořádal seminář k odpadům s účastí ministerstva i odborníků
PRAHA (Pirátská strana) - Jaké evropské limity musí Česká republika v oblasti nakládání s odpady splnit? Dotkne se to peněženek obyvatel? A jsme na to vůbec technicky připravení? Tyto a mnohé další otázky zodpověděl seminář „Oběhové hospodářství – méně odpadů, více recyklace“, který se dnes uskutečnil v prostorách Poslanecké sněmovny pod vedením pirátského poslance a člena Výboru pro životní prostředí Františka Elfmarka.

9.10.2018 - Další jilmy do přírody Libereckého kraje
Liberec 10 (Čmelák - Společnost přátel přírody) - Celkem 160 sazenic ohrožených jilmů vysadili v letošním roce pracovníci a dobrovolníci spolku Čmelák na 11 lokalit po celém Libereckém kraji. V rámci projektu Šance pro jilmy podpořeného letos Libereckým krajem navrátilo sdružení v uplynulých 15 letech do přírody již na 5000 sazenic této vzácné dřeviny.

8.10.2018 - Organizace na ochranu zvířat vyzývají ministra zemědělství k zákazu cirkusů se zvířaty
PLZEŇ (Svoboda zvířat) - Společná tisková zpráva spolků Svoboda zvířat, Hlas zvířat, Platforma pro udržitelný rozvoj a etiku a Advokátní kanceláře Roberta Plicky, Praha 8. 10. 2018

Organizace na ochranu zvířat Svoboda zvířat, Hlas zvířat, Platforma pro udržitelný rozvoj a etiku a Advokátní kancelář Roberta Plicky předaly v pondělí 8.10.2018 “Výzvu ministrovi zemědělství”. Reagují tak na připravovanou novelu Zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.


8.10.2018 - #dostbyloplastu má ode dneška 6 nových partnerů, v ministerské iniciativě je zapojeno již 13 velkých firem
PRAHA (MŽP ČR) - Ikea, Starbucks, Costa Coffee, Lidl, Fruitisimo a Česká zemědělská univerzita. Dalších 6 partnerů, kteří se dobrovolně zapojují do iniciativy Ministerstva životního prostředí #dostbyloplastu, aby svým odpovědným chováním pomohly chránit naše životní prostředí. Iniciativa tak už zapojuje 13 společností, které oslovují stovky tisíc zákazníků i spotřebitelů. Všichni deklarují společně: jednorázového plastu už máme dost!

8.10.2018 - Změna klimatu postupuje mnohem rychleji, než se předpokládalo. Je to hra o budoucnost, komentuje zprávu panelu OSN poslankyně Dana Balcarová
PRAHA (Pirátská strana) - Dnes v noci v Jižní Koreji vydal Mezivládní panel pro změny klimatu zprávu, která předpokládá oteplení planety o 1,5 stupně Celsia v příštích 20 letech. Jde o ultimátní výzvu pro politiky i průmysl. Pokud se kompletně nezbavíme závislosti na fosilních palivech do třiceti let, důsledky budou katastrofální. Vzestup hladiny oceánů donutí miliony lidí opustit domovy a extrémní projevy počasí budou čím dál častější. Kromě ukončení závislosti na fosilních palivech se musíme zaměřit na obnovu přirozeného stavu krajiny a investice do technologií na odebírání CO2 přímo z atmosféry. Záleží na nás, zda dokážeme vzdorovat tlaku zájmových skupin, které upřednostňují okamžitý zisk. Je to hra o budoucnost.

8.10.2018 - Jubilejní Festival ptactva navštívilo více než 25 000 lidí, kteří pozorovali přes 5,2 miliónů migrujících ptáků
PRAHA (Česká společnost ornitologická) - Více než 25 000 lidí se o uplynulém víkendu zúčastnilo Evropského festivalu ptactva, největší evropské akce zaměřené na pozorování ptáků. Stejně jako vloni se do ní zapojilo 41 partnerských organizací BirdLife International, včetně České společnosti ornitologické. Účastníci celkem 956 akcí po celé Evropě měli jedinečnou šanci sledovat migrující ptáky, kteří se v tomto ročním období přesunují jižním směrem na svá zimoviště. V České republice dobrovolníci připravili 39 akcí, kterých se zúčastnilo více než 1 500 návštěvníků. Ti se také dozvěděli, jak je důležité chránit stěhovavé ptáky, jejich hnízdiště, tahové zastávky a zimoviště.

6.10.2018 - V Německu demonstruje 50 tisíc lidí proti kácení lesa a těžbě uhlí. Připojila se i výprava z ČR
PRAHA/HAMBACH (Hnutí DUHA, Greenpeace ČR a Limity jsme my) - Právě teď probíhá zatím největší demonstrace za zachování Hambašského lesa u Kolína nad Rýnem. Na pole poblíž ohroženého lesa dorazilo již 50 tisíc lidí [1], aby odmítli zničení 12 000 let starého lesa kvůli rozšíření povrchového velkolomu na hnědé uhlí, který provozuje firma RWE. Do demonstrace, která se stala největším shromážděním proti uhlí v německé historii, se zapojila i skupina lidí z České republiky.

6.10.2018 - Humanitární krize v Indonésii se zhoršuje, kolegové vyslali do oblasti lékařský tým
JAKARTA/PRAHA (Charita ČR) - Charita Česká republika se jako jedna z prvních organizací celosvětové sítě Charit zapojila do mezinárodní pomoci, o kterou požádala indonéská vláda. Od vyhlášení sbírky zaslali dárci na sbírkový účet Charity pro Indonésii již více než čtvrt milionu korun. Sbírka dále trvá a probíhají také jednání o konkrétní podobě české pomoci. V kontaktu jsme také s kolegy z německé Charity, která už má od čtvrtka na místě svůj zdravotnický tým.

6.10.2018 - Výstava Ozvěny Tabooku: Sophia Martineck
PRAHA (Xaoxax, z.s.) - Nestihnete Tabook? Nebo si ho chcete připomenout? Alespoň malá část z mezinárodního festivalu malých a středně velkých nakladatelů v Táboře bude již tradičně přesunuta do Xao. Letos se mimo knižních novinek můžete těšit na výstavu berlínské ilustrátorky Sophie Martineck.

5.10.2018 - ČEZ klame: Emise CO2 neklesly, produkují je ale jiné firmy. Prodejem elektráren klima neochrání. Reakce na dnešní "ČEZ číslo týdne"
PRAHA (Hnutí DUHA) - Mluvčí společnosti ČEZ, a.s. dnes poslal novinářům krátkou zprávu "číslo týdne", v níž tvrdí, že emisní náročnost zdrojů ČEZu klesla o 30 % za posledních 5 let [1]. A tento fakt přisuzuje tomu, že ČEZ získal zdarma emisní povolenky výměnou za investice do čistých technologií (tzv. derogace).

5.10.2018 - Nálezem Ústavního soudu se péče o přírodu v národních parcích ještě více zdramatizuje
MODRAVA (Svaz obcí NP Šumava) - Plénum Ústavního soudu jednomyslně zamítlo návrh skupiny 25 senátorů na zrušení zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, případně na zrušení jednotlivých ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, která byla uvedeným zákonem novelizována. Plénum Ústavního soudu dospělo k názoru, že závisí výlučně na zákonodárci a exekutivě, jaké národní parky založí a jaká pravidla v nich upraví. Dle ústavních soudců lze mít jisté pochopení i pro argumenty, že přísná úprava pravidel chování v národních parcích znamená nepříjemná omezení pro místní obyvatele; zároveň národní park danou lokalitu nepochybně zatraktivňuje a místní obyvatelé budou mít v budoucnu možnost bránit se legálním způsobem proti omezujícím („aktivistickým“) snahám, namířeným například proti jejich vlastnictví či svobodě podnikání.

4.10.2018 - Ani pětadvacátá dílčí novela lesního zákona nezabrání rozpadu smrkových lesů. Zákon vyžaduje zásadní, ne kosmetické změny
PRAHA (Hnutí DUHA) - Ministerstvo zemědělství aktuálně navrhuje po pětadvacáté změnit zákon o lesích vyhlášený v roce 1995. Ke změně zákona, který se v průměru mění častěji než jednou ročně [1], tentokrát vyzvala Poslanecká sněmovna kvůli "účinnému boji proti kůrovci, případně jiným kalamitám v lesích". Předloha zákona však k tomu nevede.

3.10.2018 - Les se na Šumavě obnovuje nečekanou rychlostí. Dokazují to i paseky po těžbě, které dokáží zarůstat i bez vlivu člověka. Ovlivní to přístup Správy NP Šumava při umělém zalesňování?
VIMPERK (Správa NP Šumava) - V bezzásahových plochách Národního parku Šumava, které byly zasaženy větrnými a kůrovcovými kalamitami hlavně v polovině devadesátých let a po roce 2007, spontánně roste v průměru přes 6000 malých stromků na hektaru plochy. To ukázal dlouhodobý biomonitoring celého území. V současné době se pracovníci Správy soustředí také na podrobný monitoring velkých holin, které vznikly právě po lidském boji s kůrovcem - tedy po těžbě kůrovcem napadených stojících smrků či polomů.

3.10.2018 - Liberecká zoo v sobotu oslaví Světový den zvířat
LIBEREC (ZOO Liberec) - Mezinárodní oslavy Světového dne zvířat připadají na 4. října - den, kdy zemřel mnich Sv. František z Assisi. Svatý František proslul svou láskou ke všem stvořením, tedy i ke zvířatům. V České republice se Den zvířat slaví od roku 1994 a i v liberecké zoo se stal tradiční akcí. V Zoo Liberec i v dalších českých a slovenských zoo sdružených v Unii českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO) si tento svátek připomeneme již tuto sobotu 6. října.

3.10.2018 - Češi se přidávají k petici za záchranu Hambašského lesa, zítra budou rachotit před německou ambasádou
PRAHA/HAMBACH (Hnutí DUHA, Greenpeace ČR a Limity jsme my) - České ekologické organizace se přidávají k mezinárodní kampani za záchranu Hambašského lesa v Německu, kterému hrozí vykácení kvůli těžbě uhlí. Greenpeace ČR dnes s podporou Hnutí DUHA a iniciativy Limity jsme my spouští českou verzi mezinárodní petice (1). Jen v Německu během necelých dvou týdnů podepsalo výzvu vládě k zastavení plánů na destrukci Hambašského lesa přes 750 tisíc lidí, nyní se přidávají desítky tisíc lidí z dalších států Evropské unie. České podpisy doručí ekologičtí aktivisté německému velvyslanci.

3.10.2018 - Brnotoč: NESEHNUTÍ a více než 700 lidí požaduje po kandidujících více investic do udržitelné dopravy
BRNO (NESEHNUTí) - Více než 700 lidí se připojilo svým podpisem pod otevřený dopis, jehož vznik iniciovala nezisková organizace NESEHNUTÍ. Dopis byl odeslán politickým uskupením s největším volebním potenciálem, která kandidují do zastupitelstva města Brna. Prostřednictvím dopisu veřejnost požaduje, aby se jednou z hlavních priorit budoucího volebního období stal rozvoj udržitelné městské dopravy v Brně.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 796 | Další

Online diskuse
19.10.2018 - Vytváříme nová tokaniště pro tetřívka
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Pro tetřívka obecného jsou Krkonoše jednou ze dvou posledních oblastí s relativně početným výskytem. Přesto počet samců podle posledního sčítání v roce 2017 klesnul už na pouhých 74 kohoutků. Právě na populací v Krkonoších, v Jizerských a Krušných horách závisí přežití druhu v celé ČR. Odborníci se snaží klesající trend zvrátit vytvářením vhodných podmínek pro jeho život, zejména novými tokaništi. V Krkonoších jsme proto letos na 11 plochách vytvořili 38 ha umělého bezlesí.

19.10.2018 - Obce v národních parcích mají další šanci investovat do svého rozvoje, MŽP je podpoří 100 miliony
PRAHA (MŽP ČR a SFŽP ČR) - Po roce vypisuje Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR další dotační výzvu v objemu 100 milionů korun na podporu obcí ležících na území národních parků. Investice pomohou zlepšit vybavenost a infrastrukturu obcí, rekonstruovat veřejné osvětlení šetrné i k životnímu prostředí a zdraví lidí. Dále zajistit rozvojové plány s důrazem na životní prostředí nebo posílit environmentální vzdělávací aktivity. Peníze je možné využít i na spolufinancování nákladnějších projektů z Operačního programu Životní prostředí. Příjem žádostí o dotace z výzvy č. 9/2018 Národního programu Životní prostředí odstartuje 3. prosince 2018.

19.10.2018 - Ochranu Evropského zeleného pásu žádá 23 států. Vede územím bývalé železné opony a na jižní Moravě v něm hynou lesy suchem
EISENACH (Hnutí DUHA) - Eisenašská rezoluce přijatá delegacemi 23 evropských států vyzývá vlády, aby zajistily ochranu ekologicky jedinečného území, které po linii bývalé železné opony propojuje evropskou přírodu. Tvoří tak největší evropskou ekologickou síť European Green Belt (Evropský zelený pás). Ta kopíruje dřívější ostře střeženou hranici mezi východním a západním blokem od Arktidy přes Pobaltí, Polsko, Německo, Českou republiku, Rakousko a dále až k Turecku. V České republice přitom stále chybí dostatečná ochrana jižní části Vysočiny a jižní Moravy, kde se nyní začínají masivně rozpadat lesy nevhodného složení.

19.10.2018 - Chraňme Evropský zelený pás jako zelenou infrastrukturu (Preserving the European Green Belt as Green Infrastructure)
EISENACH (European Green Belt Association) - More than 100 representatives of 24 European countries gathered from 15 to 19 October at the World Heritage Site Wartburg for the 10th Pan-European Green Belt Conference.

18.10.2018 - Kavánova opona míří do restaurátorské dílny
JILEMNICE (Správa KRNAP) - Krkonošské muzeum Správy KRNAP v Jilemnici je domovem jedinečného výtvarného díla. Obraz Kotel v Krkonoších namaloval uznávaný český krajinář František Kaván jako oponu pro křížlické ochotníky. Od roku 1955, kdy byl obraz nalezen na půdě jednoho horského hostince, zdobí vstupní halu jilemnického zámku. Nyní se toto monumentální dílo dočká restaurování.

18.10.2018 - Safari Park Dvůr Králové pomáhá chránit vzácné okapi ve volné přírodě
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (Safari Park Dvůr Králové) - Nejbližších příbuzných žiraf, okapi, žijících pouze v Demokratické republice Kongo, zbývá na světě jen několik tisíc. Jejich ochranu ve volné přírodě finančně podporuje i dvorský safari park, který jako jediný v ČR a na Slovensku tato zvířata chová.

18.10.2018 - Tři ze čtyř českých těžařů hnědého uhlí porušují zákon o ekologické újmě. Česká inspekce životního prostředí dostala podnět
PRAHA (Hnutí DUHA) - Severočeské doly, a.s. ze skupiny ČEZ, Vršanská uhelná a Severní energetická Pavla Tykače neplní povinnost finančně se zajistit pro případ tzv. ekologické újmy. Jde o škodu, kterou by mohly způsobit (samozřejmě nad rámec průběžně a dlouhodobě způsobovaného poškozování životního prostředí). Jedná se o desítky milionů korun, které by měly být připraveny na řešení akutních problémů - například zamoření vody a půdy při nehodě či jiné nenadálé události. Hnutí DUHA proto na základě právní analýzy společnosti Frank Bold podává podnět k prošetření České inspekci životního prostředí [1].

17.10.2018 - Zrušení zákazu vstupu do kontroverzní "Obory Radějov" definitivně potvrzeno. Obora zřejmě ani neexistuje
VESELÍ NAD MORAVOU (Hnutí DUHA) - Případ kontroverzní "Obory Radějov" Leoše Novotného, která devastuje vzácnou a chráněnou přírodu Bílých Karpat a jež byla opakovaně předmětem kritiky ekologů, Nejvyššího kontrolního úřadu i ombudsmana, dostal nový, pikantní rozměr: obora zřejmě ani neexistuje.

17.10.2018 - Projekt ŠKODA v NP šumava
VIMPERK (Správa NP Šumava) - Co má česká automobilka společného s Národním parkem Šumava? Již druhým rokem probíhá úspěšná spolupráce ŠKODY AUTO a.s. a největšího národního parku v ČR. Firma ŠKODA AUTO a.s. prostřednictvím svých grantů podporuje různé projekty v ekologické oblasti a Správa Národního parku Šumava se letos opět stala jedním z úspěšných žadatelů o podporu.

17.10.2018 - Jak se z Česka dělá jaderné ČEZKO
PRAHA (Strana zelených) - Zelení se v pondělí účastnili konference Jak efektivně řešit konec palivového cyklu, který na půdě Parlamentu ČR pořádala Správa úložišť radioaktivní opadů (SÚRAO). Konference však byla v podstatě pouhou obhajobou varianty hlubinného uložení, jejíž přípravy navíc v ČR provází mnohé nejasnosti a nedostatky. Avizovanému tématu, ukládání vyhořelého jaderného paliva obecně, se panelisté věnovali minimálně.

17.10.2018 - Vláda přijala strategii pro udržitelný rozvoj, ČR se tím připojí k většině států světa, komentuje Dana Balcarová dnešní vládu
PRAHA (Pirátská strana) - Na schválení dokumentů s názvem Implementační plán Strategického rámce Česká republika 2030 a Implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj Česká republika čekala řadu let. Většina členských států EU přitom již v realizaci Agendy 2030 dávno pokročila a témata udržitelného rozvoje a klimatické změny jsou v jejich národních parlamentech základními kritérii pro posuzování nové legislativy. Lídry v této oblasti jsou především skandinávské země. V České republice většina politiků při svém rozhodování bohužel stále preferuje krátkodobé ekonomické aspekty. Právě proto jsou obě dnes Vládou ČR přijaté strategie nesmírně důležité. V Poslanecké sněmovně nyní dostanou argumenty pro udržitelný rozvoj váhu, kterou mají i ve světě.

16.10.2018 - Z Harrachovské desítky se stává stovka
HARRACHOV (Správa KRNAP) - Harrachovská desítka je historická zajímavost. V roce 1929 byla na Bílém kopci nad Harrachovem vysázena modřínová číslice "10". Měla připomenout desáté výročí vyhlášení republiky. V letošním roce slavíme 100. výročí založení státu a při této příležitosti Správa KRNAP a město Harrachov doplní původní číslici "10" ještě o jednu "0". Právě dnes děti z harrachovských škol dosazovaly sazenice modřínu opadavého, který dává symbolické číslici svou charakteristickou podobu zejména na podzim.

16.10.2018 - ČR v roce 2030 bez lesů? Ministerstvo zemědělství zatím odolné lesy nezajistilo a národní strategii neplní
PRAHA (Hnutí DUHA) - Vláda zítra projedná plnění hlavních cílů, které si Česká republika stanovila pro rok 2030. Implementační plán Strategického rámce Česká republika 2030, který tyto cíle obsahuje, mimo jiné uvádí, že "druhová skladba vysazovaných lesních porostů odpovídá stanovištním poměrům a brání další degradaci lesních půd." Právě tímto úkolem se už pět měsíců zabývá Ministerstvo zemědělství v zalesňovací vyhlášce. A za celostátními cíli přitom kulhá daleko pozadu.

16.10.2018 - Zajímavá zjištění z monitoringu nové divočiny na pomezí Horních Měcholup a Uhříněvsi
Praha (Mgr. Lubomír Bartoš) - V průběhu dubna až září 2018 probíhal terénní biologický a ekologický průzkum lokality nové divočiny na Prostorovém krajinném prvku, což je masivní val na pomezí Horních Měcholup (Praha 15) a Uhříněvsi (Praha 22).

15.10.2018 - Výzva z Katowic: Budoucnost s nadějí
KATOWICE (ECEN (Evropská křesťanská environmentální síť)) - 12. Shromáždění ECEN se sešlo od 6. do 10. října 2018 s hlavním tématem „Na cestě k ekonomické a ekologické spravedlnosti“ v polských Katowicích za účasti 85 delegátů z 22 zemí Evropy i zámoří. Diskuse ve Shromáždění byly vedeny biblickými verši z knihy proroka Jeremiáše 29,11: „Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.“

15.10.2018 - Stop zápachu a emisím těžkých kovů. Podnikům a obcím pomůže 30milionová dotace
PRAHA (MŽP ČR a SFŽP ČR) - Obyvatele řady měst a obcí stále obtěžuje zápach z průmyslových areálů a jiných provozů, které ač splňují zákonem stanovené emisní limity, potýkají se s problémem zápachu. K nápravě a zlepšení životních podmínek lidí v blízkosti těchto míst nabízí finanční pomoc Ministerstvo životního prostředí. Na odstranění zápachu a snížení emisí těžkých kovů vyhradilo ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR v nové dotační výzvě 30 milionů korun. O podporu se mohou firmy a také kraje, obce a další původci zápachu či znečištění ucházet od 15. října.

15.10.2018 - Komunitní centrum na pražské Kampě oživí dětské kresby netopýrů
PRAHA (Česká společnost pro ochranu netopýrů) - Nejzdařilejší díla z výtvarné soutěže s netopýří tématikou, které se zúčastnily děti z pražských mateřských a základních škol, budou k vidění v Komunitním centru Kampa. Slavnostní zahájení výstavy a setkání se skutečnými, ochočenými netopýry proběhne ve středu 17. října 2018.

15.10.2018 - Uhelné elektrárny vévodí znečišťovatelům toxickou rtutí, potvrzují to čerstvé údaje. Stát musí trvat na splnění nových limitů
PRAHA (Hnutí DUHA a Greenpeace ČR) - Zastaralá uhelná elektrárna ČEZ Počerady byla loni největším zdrojem znečištění rtutí v ovzduší v České republice. Podle aktuálně zveřejněných dat v Integrovaném registru znečišťování Ministerstva životního prostředí vypustila 188 kilogramů této toxické látky [1].

15.10.2018 - Umístění obchvatu Mikulova bude muset řešit krajský úřad
(Děti Země) - Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu zaslaly v pátek 12. října 2018 odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu v Mikulově o umístění obchvatu města dálnicí D5206.1 délky 3,9 km. O odvolání rozhodne krajský úřad v Brně, který předchozí územní rozhodnutí z listopadu 2010 pro dálnici D52 s obchvatem města v červnu 2012 zrušil. Územní řízení začalo v únoru 2010 a bylo již pětkrát přerušené.

12.10.2018 - Unikátní experiment. Vědci sledují přeměnu pole na druhově bohatou louku
PRAHA (Česká krajina) - Jedinečnou příležitost sledovat přeměnu intenzivně obhospodařovaného pole na druhově bohatou pastvinu mají nyní vědci v rezervaci velkých kopytníků v Milovicích. Díky vstřícnosti milovické radnice se totiž od letošního roku k pastvině divokých koní a praturů podařilo připojit devítihektarový městský pozemek, který dosud sloužil jako intenzivně obhospodařované pole.


11.10.2018 - Gepardí bratři Tomas a Toulous budou od víkendu blíže návštěvníkům
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (Safari Park Dvůr Králové) - V pěší části safari parku budou od víkendu k vidění dvouletí bratři Thomas a Toulous, kteří byli od svého příjezdu v únoru 2018 umístěni v zázemí zahrady. Ve výběhu v návštěvnické části vystřídají samici Darili. Stěhování proběhlo v úterý odpoledne a trvalo pouhou hodinu.

11.10.2018 - Netopýři obývající úkryty ve stromech si zaslouží lepší ochranu
Praha (Česká společnost pro ochranu netopýrů) - Při kácení stromů může docházet k ohrožení netopýrů, kteří se zde ukrývají. Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) proto vytvořila speciální webové stránky věnované šetrným postupům při údržbě zeleně v parcích a zahradách. Nově byla spuštěna také online databáze stromů s potvrzeným výskytem netopýrů. Odborníci i laici zde mohou vyhledávat jednotlivé nálezy a také vkládat vlastní pozorování. Nashromážděné údaje pomohou k efektivnější ochraně netopýrů a jejich stromových úkrytů při plánovaném kácení.

11.10.2018 - Přijďte se do muzea bát!
CHRUDIM (Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi) - V pátek 26. října 2018 od 17 hodin bude Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi opět hostit tradiční „halloweenskou“ akci nazvanou Duchůplné muzeum. Návštěvníkům jako obvykle nabídne možnost netradiční prohlídky budovy muzea i muzejní expozice v hororovém duchu.

11.10.2018 - Jiří Černý novým ambasadorem YMCA
PRAHA (YMCA v ČR) - Uznávaný hudební publicista a kritik Jiří Černý je další osobností, která se veřejně hlásí k poslání YMCA a šíření jejího dobrého jména. Tento týden převzal v Paláci YMCA čestný titul Ambassador YMCA.

10.10.2018 - Evropská osmadvacítka se dohodla na společné pozici k návrhu snižování emisí CO2 z osobních aut a lehkých užitkových vozidel
LUCEMBURK (MŽP ČR) - Ministři životního prostředí zemí EU po komplikovaných jednáních dosáhli dohody ohledně snižování emisí CO2 z osobních automobilů a dodávek po roce 2021. Diskutovali také o emisích CO2 z nových nákladních vozidel a schválili oficiální pozici EU na dvě důležitá mezinárodní jednání.

10.10.2018 - Vláda dnes jedná o lesích. Nezastaví-li nepříznivý vývoj, nebude v budoucnu o čem jednat
PRAHA (Hnutí DUHA) - Ministr zemědělství Miroslav Toman právě dnes seznamuje Vládu ČR se "Zprávou o stavu lesů a lesního hospodářství České republiky v roce 2017", která ukazuje, že smrk je přes jeho plošné hynutí nadále nejčastěji vysazovanou dřevinou[1]. Podle Zprávy činí podíl smrků 40% z nových výsadeb a borovice dalších 9% [2]. To je více než trojnásobek toho, kolik by odpovídalo přírodnímu zastoupení smrku (11%).

10.10.2018 - Tak trochu jiný fotbal. Jde to. V Lize férového fotbalu
PRAHA (Fotbal pro rozvoj) - Odehrána jsou všechna kola historicky první ročníku celorepublikové Ligy férového fotbalu. Finále, ve kterém se utkají týmy z Prahy a z Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Moravskoslezského regionu, proběhne tento víkend 13. a 14.října v Podjedštědském sportovním areálu Luďka Zelenky.

10.10.2018 - Drobnější projekty na ochranu krajiny nebo vzácných druhů mají zelenou!
PRAHA (MŽP ČR) - Ministerstvo životního prostředí dnes spustilo dotační výzvu s alokací 5 milionů korun na podporu koordinačních projektů v ochraně přírody a krajiny. Vloni se díky financím v Programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací realizovalo na 209 projektů, například na ochranu a mapování zvláště chráněných druhů. Dále 32 projektů pozemkových spolků na ochranu krajiny nebo se konaly odborné semináře a terénní exkurze pro více než 4 000 lidí.

10.10.2018 - Brno se promění v centrum filmu i environmentalistiky. Začíná 44. filmový festival EKOFILM
BRNO (MŽP ČR) - 44. ročník mezinárodního filmového festivalu EKOFILM odstartuje v Brně ve čtvrtek 11. října a potrvá až do soboty 13. října. Už 10. října se ale Brňané i návštěvníci festivalu mohou těšit na dvě akce v rámci takzvaného „grand opening“. Ústředním tématem nejstarší přehlídky snímků s tematikou životního prostředí v Evropě je letos voda v krajině. Program ročníku 2018 nabízí pětadvacet soutěžních filmů z celého světa a řadu významných českých i mezinárodních hostů.

10.10.2018 - Odvolání managementu Lesy ČR nestačí. Je třeba změnit systém hospodaření firmy, říká Radek Holomčík
PRAHA (Pirátská strana) - Včera bylo ohlášeno odvolání odborných ředitelů novým generálním ředitelem LČR Josefem Vojáčkem. Od jeho nástupu do funkce se tento krok dal předpokládat, a byl spíše nutností. Stávající management, který si vybral odvolaný Daniel Szórád, nepružně reagoval na vývoj kůrovcové kalamity a chřadnutí dalších dřevin. Zásadní problém je ale jinde - je jím tzv. Dřevěná kniha, tedy obchodní koncepce firmy, kterou zavedl ministr Ivan Fuksa (ODS) již v roce 2012. Tato koncepce vytváří zásadní bariéry schopnosti pružně reagovat na výskyt lýkožrouta smrkového, resp. severského a tím brzdit rozvoj kůrovcové kalamity.

9.10.2018 - V Brně dnes začalo osvobození hospodářských zvířat z klecí. NESEHNUTÍ spustilo web s unikátní mapou českých velkochovů
BRNO (NESEHNUTí) - Nezisková organizace NESEHNUTÍ se dnešním happeningem na náměstí Svobody v Brně připojila k zahájení celoevropské kampaně za zákaz klecových chovů hospodářských zvířat. Symbolické osvobození několika „zvířat“ z klece znázornilo cíl kampaně: zákaz klecových chovů. Aktivisté a aktivistky usilují o zlepšení nevyhovujících podmínek v současném průmyslovém zemědělství. Požadavek na změnu evropské legislativy mohou lidé podepsat na nově spuštěné webové stránce Hlava na hlavě (www.hlavanahlave.cz), která zahrnuje i unikátní mapu všech velkochovů v Česku.

9.10.2018 - Ekologické výzvy nových starostů: Zadržet vodu, chránit a rozšiřovat zeleň, vyčistit vzduch či zajistit energetickou soběstačnost
PRAHA (Hnutí DUHA a Zelený kruh) - Výsledky komunálních voleb postaví před nové či staronové místní politiky velké výzvy. V příštích čtyřech letech budou mimo jiné čelit závažným ekologickým problémům a bude jejich odpovědností zajistit jejich účinná řešení na místní úrovni. Hnutí DUHA a asociace ekologických organizací Zelený kruh přinášejí přehled pěti klíčových výzev a navrhují řešení.

9.10.2018 - TOP 09 chce faktickou beztrestnost pro pálení odpadů Vláda zítra projedná její návrh na zrušení kontrol kotlů
(Zelený kruh) - Pálení PET lahví či jiných odpadů chce TOP 09 ulehčit nezodpovědným majitelům domácích kotlů, kteří zamořují vzduch desítkám či stovkám okolních rodin. Skupina poslanců (Miroslav Kalousek, Dominik Feri, Helena Langšádlová, Karel Schwarzenberg, František Vácha a Vlastimil Válek) totiž podala návrh novely zákona o ochraně ovzduší, kde navrhují zrušit právo úředníků přijít k lidem do kotelny zkontrolovat dodržování zákona (tedy zejména jestli nejsou spalována zakázaná paliva) [1]. To je přitom jediný způsob, jak získat důkazy a viníka pokutovat. V praxi má však zejména preventivní efekt.

9.10.2018 - Rodiny podnikatelů se setkaly na Velehradě
PRAHA (KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.) - Na 170 lidí včetně dětí se 22. září vydalo na konferenci Podnikání a rodina do velehradského Stojanova gymnázia. Promluvilo k nim 12 řečníků z Česka a Slovenska. Většina z nich jsou podnikatelé s desítkami let zkušeností s budováním svých firem a také s větším počtem dětí. Čestným hostem konference byl i olomoucký světící biskup Mons. Josef Nuzík. Konferenci pořádalo sdružení KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

9.10.2018 - Pirát František Elfmark uspořádal seminář k odpadům s účastí ministerstva i odborníků
PRAHA (Pirátská strana) - Jaké evropské limity musí Česká republika v oblasti nakládání s odpady splnit? Dotkne se to peněženek obyvatel? A jsme na to vůbec technicky připravení? Tyto a mnohé další otázky zodpověděl seminář „Oběhové hospodářství – méně odpadů, více recyklace“, který se dnes uskutečnil v prostorách Poslanecké sněmovny pod vedením pirátského poslance a člena Výboru pro životní prostředí Františka Elfmarka.

9.10.2018 - Další jilmy do přírody Libereckého kraje
Liberec 10 (Čmelák - Společnost přátel přírody) - Celkem 160 sazenic ohrožených jilmů vysadili v letošním roce pracovníci a dobrovolníci spolku Čmelák na 11 lokalit po celém Libereckém kraji. V rámci projektu Šance pro jilmy podpořeného letos Libereckým krajem navrátilo sdružení v uplynulých 15 letech do přírody již na 5000 sazenic této vzácné dřeviny.

8.10.2018 - Organizace na ochranu zvířat vyzývají ministra zemědělství k zákazu cirkusů se zvířaty
PLZEŇ (Svoboda zvířat) - Společná tisková zpráva spolků Svoboda zvířat, Hlas zvířat, Platforma pro udržitelný rozvoj a etiku a Advokátní kanceláře Roberta Plicky, Praha 8. 10. 2018

Organizace na ochranu zvířat Svoboda zvířat, Hlas zvířat, Platforma pro udržitelný rozvoj a etiku a Advokátní kancelář Roberta Plicky předaly v pondělí 8.10.2018 “Výzvu ministrovi zemědělství”. Reagují tak na připravovanou novelu Zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.


8.10.2018 - #dostbyloplastu má ode dneška 6 nových partnerů, v ministerské iniciativě je zapojeno již 13 velkých firem
PRAHA (MŽP ČR) - Ikea, Starbucks, Costa Coffee, Lidl, Fruitisimo a Česká zemědělská univerzita. Dalších 6 partnerů, kteří se dobrovolně zapojují do iniciativy Ministerstva životního prostředí #dostbyloplastu, aby svým odpovědným chováním pomohly chránit naše životní prostředí. Iniciativa tak už zapojuje 13 společností, které oslovují stovky tisíc zákazníků i spotřebitelů. Všichni deklarují společně: jednorázového plastu už máme dost!

8.10.2018 - Změna klimatu postupuje mnohem rychleji, než se předpokládalo. Je to hra o budoucnost, komentuje zprávu panelu OSN poslankyně Dana Balcarová
PRAHA (Pirátská strana) - Dnes v noci v Jižní Koreji vydal Mezivládní panel pro změny klimatu zprávu, která předpokládá oteplení planety o 1,5 stupně Celsia v příštích 20 letech. Jde o ultimátní výzvu pro politiky i průmysl. Pokud se kompletně nezbavíme závislosti na fosilních palivech do třiceti let, důsledky budou katastrofální. Vzestup hladiny oceánů donutí miliony lidí opustit domovy a extrémní projevy počasí budou čím dál častější. Kromě ukončení závislosti na fosilních palivech se musíme zaměřit na obnovu přirozeného stavu krajiny a investice do technologií na odebírání CO2 přímo z atmosféry. Záleží na nás, zda dokážeme vzdorovat tlaku zájmových skupin, které upřednostňují okamžitý zisk. Je to hra o budoucnost.

8.10.2018 - Jubilejní Festival ptactva navštívilo více než 25 000 lidí, kteří pozorovali přes 5,2 miliónů migrujících ptáků
PRAHA (Česká společnost ornitologická) - Více než 25 000 lidí se o uplynulém víkendu zúčastnilo Evropského festivalu ptactva, největší evropské akce zaměřené na pozorování ptáků. Stejně jako vloni se do ní zapojilo 41 partnerských organizací BirdLife International, včetně České společnosti ornitologické. Účastníci celkem 956 akcí po celé Evropě měli jedinečnou šanci sledovat migrující ptáky, kteří se v tomto ročním období přesunují jižním směrem na svá zimoviště. V České republice dobrovolníci připravili 39 akcí, kterých se zúčastnilo více než 1 500 návštěvníků. Ti se také dozvěděli, jak je důležité chránit stěhovavé ptáky, jejich hnízdiště, tahové zastávky a zimoviště.

6.10.2018 - V Německu demonstruje 50 tisíc lidí proti kácení lesa a těžbě uhlí. Připojila se i výprava z ČR
PRAHA/HAMBACH (Hnutí DUHA, Greenpeace ČR a Limity jsme my) - Právě teď probíhá zatím největší demonstrace za zachování Hambašského lesa u Kolína nad Rýnem. Na pole poblíž ohroženého lesa dorazilo již 50 tisíc lidí [1], aby odmítli zničení 12 000 let starého lesa kvůli rozšíření povrchového velkolomu na hnědé uhlí, který provozuje firma RWE. Do demonstrace, která se stala největším shromážděním proti uhlí v německé historii, se zapojila i skupina lidí z České republiky.

6.10.2018 - Humanitární krize v Indonésii se zhoršuje, kolegové vyslali do oblasti lékařský tým
JAKARTA/PRAHA (Charita ČR) - Charita Česká republika se jako jedna z prvních organizací celosvětové sítě Charit zapojila do mezinárodní pomoci, o kterou požádala indonéská vláda. Od vyhlášení sbírky zaslali dárci na sbírkový účet Charity pro Indonésii již více než čtvrt milionu korun. Sbírka dále trvá a probíhají také jednání o konkrétní podobě české pomoci. V kontaktu jsme také s kolegy z německé Charity, která už má od čtvrtka na místě svůj zdravotnický tým.

6.10.2018 - Výstava Ozvěny Tabooku: Sophia Martineck
PRAHA (Xaoxax, z.s.) - Nestihnete Tabook? Nebo si ho chcete připomenout? Alespoň malá část z mezinárodního festivalu malých a středně velkých nakladatelů v Táboře bude již tradičně přesunuta do Xao. Letos se mimo knižních novinek můžete těšit na výstavu berlínské ilustrátorky Sophie Martineck.

5.10.2018 - ČEZ klame: Emise CO2 neklesly, produkují je ale jiné firmy. Prodejem elektráren klima neochrání. Reakce na dnešní "ČEZ číslo týdne"
PRAHA (Hnutí DUHA) - Mluvčí společnosti ČEZ, a.s. dnes poslal novinářům krátkou zprávu "číslo týdne", v níž tvrdí, že emisní náročnost zdrojů ČEZu klesla o 30 % za posledních 5 let [1]. A tento fakt přisuzuje tomu, že ČEZ získal zdarma emisní povolenky výměnou za investice do čistých technologií (tzv. derogace).

5.10.2018 - Nálezem Ústavního soudu se péče o přírodu v národních parcích ještě více zdramatizuje
MODRAVA (Svaz obcí NP Šumava) - Plénum Ústavního soudu jednomyslně zamítlo návrh skupiny 25 senátorů na zrušení zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, případně na zrušení jednotlivých ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, která byla uvedeným zákonem novelizována. Plénum Ústavního soudu dospělo k názoru, že závisí výlučně na zákonodárci a exekutivě, jaké národní parky založí a jaká pravidla v nich upraví. Dle ústavních soudců lze mít jisté pochopení i pro argumenty, že přísná úprava pravidel chování v národních parcích znamená nepříjemná omezení pro místní obyvatele; zároveň národní park danou lokalitu nepochybně zatraktivňuje a místní obyvatelé budou mít v budoucnu možnost bránit se legálním způsobem proti omezujícím („aktivistickým“) snahám, namířeným například proti jejich vlastnictví či svobodě podnikání.

4.10.2018 - Ani pětadvacátá dílčí novela lesního zákona nezabrání rozpadu smrkových lesů. Zákon vyžaduje zásadní, ne kosmetické změny
PRAHA (Hnutí DUHA) - Ministerstvo zemědělství aktuálně navrhuje po pětadvacáté změnit zákon o lesích vyhlášený v roce 1995. Ke změně zákona, který se v průměru mění častěji než jednou ročně [1], tentokrát vyzvala Poslanecká sněmovna kvůli "účinnému boji proti kůrovci, případně jiným kalamitám v lesích". Předloha zákona však k tomu nevede.

3.10.2018 - Les se na Šumavě obnovuje nečekanou rychlostí. Dokazují to i paseky po těžbě, které dokáží zarůstat i bez vlivu člověka. Ovlivní to přístup Správy NP Šumava při umělém zalesňování?
VIMPERK (Správa NP Šumava) - V bezzásahových plochách Národního parku Šumava, které byly zasaženy větrnými a kůrovcovými kalamitami hlavně v polovině devadesátých let a po roce 2007, spontánně roste v průměru přes 6000 malých stromků na hektaru plochy. To ukázal dlouhodobý biomonitoring celého území. V současné době se pracovníci Správy soustředí také na podrobný monitoring velkých holin, které vznikly právě po lidském boji s kůrovcem - tedy po těžbě kůrovcem napadených stojících smrků či polomů.

3.10.2018 - Liberecká zoo v sobotu oslaví Světový den zvířat
LIBEREC (ZOO Liberec) - Mezinárodní oslavy Světového dne zvířat připadají na 4. října - den, kdy zemřel mnich Sv. František z Assisi. Svatý František proslul svou láskou ke všem stvořením, tedy i ke zvířatům. V České republice se Den zvířat slaví od roku 1994 a i v liberecké zoo se stal tradiční akcí. V Zoo Liberec i v dalších českých a slovenských zoo sdružených v Unii českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO) si tento svátek připomeneme již tuto sobotu 6. října.

3.10.2018 - Češi se přidávají k petici za záchranu Hambašského lesa, zítra budou rachotit před německou ambasádou
PRAHA/HAMBACH (Hnutí DUHA, Greenpeace ČR a Limity jsme my) - České ekologické organizace se přidávají k mezinárodní kampani za záchranu Hambašského lesa v Německu, kterému hrozí vykácení kvůli těžbě uhlí. Greenpeace ČR dnes s podporou Hnutí DUHA a iniciativy Limity jsme my spouští českou verzi mezinárodní petice (1). Jen v Německu během necelých dvou týdnů podepsalo výzvu vládě k zastavení plánů na destrukci Hambašského lesa přes 750 tisíc lidí, nyní se přidávají desítky tisíc lidí z dalších států Evropské unie. České podpisy doručí ekologičtí aktivisté německému velvyslanci.

3.10.2018 - Brnotoč: NESEHNUTÍ a více než 700 lidí požaduje po kandidujících více investic do udržitelné dopravy
BRNO (NESEHNUTí) - Více než 700 lidí se připojilo svým podpisem pod otevřený dopis, jehož vznik iniciovala nezisková organizace NESEHNUTÍ. Dopis byl odeslán politickým uskupením s největším volebním potenciálem, která kandidují do zastupitelstva města Brna. Prostřednictvím dopisu veřejnost požaduje, aby se jednou z hlavních priorit budoucího volebního období stal rozvoj udržitelné městské dopravy v Brně.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 796 | Další