ecomonitor.cz
verze pro tisk
Městská část Praha 7, stav klimatické nouze a modro-zelená infrastruktura
19. září 2023 06:35
PRAHA (Ekolist) - 22. května 2019 se městská část Praha 7 připojila k desítkám municipalit z různých částí světa i ke dvěma státům, Velké Británii a Irsku, a vyhlásila stav klimatické nouze. Zapojila se tím do úsilí za ochranu životního prostředí a zmírnění dopadů klimatických změn. Praha 7 se zavázala naplňovat opatření, která pomohou zlepšit situaci nejen na svém území a mohou inspirovat další městské části, města a obce ke společné změně chování a jednání ve vztahu k životnímu prostředí.

Opatření, která byla v rámci klimatické nouze zavedena, se týkají nejen úprav veřejných prostranství, jako je výsadba stromů a jiných druhů zeleně, zlepšování vsakovacích podmínek, retence a využití dešťové vody, umisťování vodních prvků, ale i dalších oborů, jako je uplatňování zásad environmentálně a společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a objednávek, osvěty ve školách a prosazování ekologického přístupu v komunikaci s městem, městskými a státními společnostmi i se soukromými firmami a veřejností.

Vyhlášení stavu klimatické nouze je zároveň jakýsi apel na obyvatele, bez kterých se nepodaří změny dosáhnout. Města jsou tak odolná, jak odolní jsou jeho obyvatelé. Proto jsou jeho součástí také doporučení, jak může situaci příznivě ovlivnit každý z nás.

Diplomatická role

V praktické rovině prosazování uvedených opatření týkající se zejména veřejných prostranství vždy závisí na kompetencích. Situace kompetencí městské části není často veřejnosti zcela jasná. Městská část ve většině případů není vlastníkem pozemků ulic, náměstí a dalších veřejných ploch, jak by se dalo očekávat, přestože často iniciuje případné změny, řeší studie a projekty na tyto plochy.

Nicméně samotná realizace těchto projektů už není v jejích rukou. Městská část jakožto samospráva nemá na těchto pozemcích rozhodovací pravomoc a její stanoviska v rámci např. stavebních řízení nejsou závazná. To na jednu stranu oslabuje a komplikuje realizaci těchto opatření speciálně v otázce času, nicméně městská část tak získává jistou volnost ve způsobu prosazování těchto opatření.

Možností jak ovlivnit podobu veřejných prostranství či soukromých staveb ve smyslu modro-zelené infrastruktury je však hned několik a jedná se převážně o roli diplomatickou. Jedním z příkladů je tvorba dokumentů a pravidel, které sice nemají závazný charakter, ale v momentě, kdy je městská část srozumitelně prezentuje a důsledně dodržuje, stávají se důležitým podkladem pro hledání konsenzu o podobě stavby. Pravidla mají často směr působení nejen ven k soukromým subjektům a společnostem, ale i dovnitř do městské části a transparentně ukazují, jak se městská část v určitých situacích bude chovat.

Zadání pro interiér ulic

V červnu 2022 schválila městská část dokument „Zadání pro interiér ulic“. Tento dokument má sloužit primárně pro městskou část a projektanty a architekty, kteří mají za úkol navrhnout změny ve veřejném prostoru na území městské části. Součástí dokumentu jsou i kapitoly věnované stromům a stromořadím, jiným dřevinám a vegetaci a modrozelené infrastruktuře, která má být součástí všech projektů na území městské části. Přílohou dokumentu je i schéma celého území s vyznačením umístění uličních stromořadí a to nejen stávajících, ale i budoucích. Schéma je zásadním podkladem, který koordinuje projekty technické infrastruktury a do budoucna uvolňuje prostor pro výsadbu nových stromořadí, protože nesystematicky uspořádané sítě pod povrchem bývají největší překážka pro novou výsadbu.

Vítězný soutěžní návrh ulice Františka Křížka
Vítězný soutěžní návrh ulice Františka Křížka
Foto | MČ Praha 7

Dalším důležitým tématem je i řešení povrchů ulic, které má významný vliv na stav klimatu v městském prostředí. Mnoho skutečností je však zjednodušeno na hesla, která často v určitých situacích nemusí být pravdivá. Jedním z nich je např. prohlášení, že „je důležité vsakování“. Dlážděné povrchy umožňují vsakování a také výpar, nicméně existuje mnoho relevantních otázek, zda je vsakování v každé situaci vhodné a možné. To má souvislost jak z hydrologickým podložím daného místa, tak i detailem uložení dlažby.

Dlažba v Praze se obvykle vkládá do betonového lože, které není propustné a současně jsou historické domy založeny často bez hydroizolace nebo jen s izolací jílovým pásem za hranou životnosti a voda tak může vnikat do konstrukce domů, kde může být její přítomnost nežádoucí.

Situace sítí pod komunikací
Situace sítí pod komunikací
Foto | MČ Praha 7

Vnitrobloky

Další možností jak ovlivnit klimatickou situaci, je zásadní změna ve zpevněných a nezpevněných plochách území. To v centrech měst, kde plocha chodníků, vozovek a veřejného prostoru tvoří téměř polovinu veškeré plochy a další čtvrtina je tvořena budovami, je velmi složité. V rámci nových projektů lze navrhovat zelené střechy, v rámci kterých je zároveň řešeno i efektivní hospodaření s dešťovou vodou, což městská část jakožto účastník územních řízení důsledně vyžaduje.

Poslední významnou částí ploch městské části jsou vnitrobloky. Vnitrobloky tvoří v horních Holešovicích (na Letné) 16 % veškeré plochy městské struktury a v dolních Holešovicích dokonce 24 %, což je cca 260 000 m2. Pro srovnání a představu to odpovídá rozloze více než poloviny Letenských sadů. Vzhledem ke klimatické situaci i možnostem rekreace v rámci již téměř hotové struktury Prahy 7 tyto plochy představují velikou příležitost, jak zlepšit kvalitu prostředí i života ve městě.

Vnitrobloky jako specifické městské prostory, které mají často charakter čistě soukromého, případně poloveřejného prostoru a jsou převážně ve vlastnictví soukromých subjektů, je v krátkodobém horizontu nesnadné měnit. Městská část opět pracuje s možností připomínkování nových projektů ve smyslu zachování rostlého terénu a maximální míry nezpevněných ploch ve vnitroblocích a v případě nesplnění těchto požadavků lze využít postupů správního řízení. Jinou možností je pak vypisování dotačních titulů na revitalizace vnitrobloků a pomoc ze strany radnice při přípravě těchto projektů, participace v rámci více vlastníků či další způsoby pozitivní motivace.

Velkým tématem pro nás však dlouhodobě bylo téma rostlého terénu versus terénu na konstrukcích, neboť v dnešní době je požadavek na podzemní parkování v rámci vnitrobloků velmi silný. Je u rostlého terénu z pohledu klimatického a vegetačního zásadní rozdíl oproti terénu na konstrukci? Jaká je optimální mocnost zeminy na konstrukci?

Modro-zelená infrastruktura z hlediska územního plánování

Praha se aktuálně připravuje na nový územní plán, jelikož ten stávající platí na území Prahy již téměř čtvrt století (od roku 1999). Systém tohoto plánu a to například i z hlediska možností MZI je notně zastaralý a není schopný adekvátně reagovat na potřeby současného stavu rozvoje území a poznání z hlediska technických možností. Nový metropolitní plán tento původní systém mění. Nicméně jeho přijetí je zatím v nedohlednu.

Je z hlediska klimatických změn a možných nástrojů územního plánování pro rozšiřování modrozelené infrastruktury metropolitní plán posunem? Nebo je to na tomto poli promarněná příležitost? Územní plány a rozsáhlé urbanistické celky představují velikou příležitost, jak řešit město „správně“, jak zajistit, aby aktuální negativní klimatické jevy byly zmírněny. Jak územní studie Bubny-Zátory, tak např. projekt Divoká Vltava, který řeší území části císařského ostrova a koryta Vltavy, je na tomto poli velikým posunem a příslibem do budoucna.

Územní studie Bubny-Zátory
Územní studie Bubny-Zátory
Foto | MČ Praha 7

Navzdory všem skutečnostem uvedeným v tomto článku i svému osobnímu nastavení ke stavu klimatu se dlouhodobě nejsem schopný ubránit vtíravé a do jisté míry řečnické otázce: děláme jako jednotlivci i jako společnost pro klimatickou situaci v našem městě dost?

Článek vznikl díky projektu Počítáme s vodou.

Tomáš Richtr

URL zprávy: https://ecomonitor.cz/zprava2.shtml?x=2896121


Online diskuse
Jak ochránit kousek cenné louky uprostřed polí
30. září 2023 05:54

PRAHA (Ekolist) - Členové místní organizace ČSOP Bílé Karpaty objevili v roce 2016 v lokalitě Volavec nedaleko obce Louka zarůstající úvoz se zbytky teplomilné vegetace. Vyskytuje se zde řada vzácných druhů rostlin – kosatec trávovitý, hrachor chlumní, černohlávek velkokvětý, vítod větší…
(Celý text)

Turisté se další tři měsíce nedostanou na některá místa v Českém Švýcarsku
30. září 2023 00:54

(ČTK) - Turisté se další tři měsíce nedostanou na některá loňským rozsáhlým požárem zasažená místa v národním parku České Švýcarsko. Opatření obecné povahy platné od 1. října do 31. prosince vydal děčínský magistrát. Zákaz měl původně platit do soboty 30. září. Magistrát ho prodloužil, protože nadále hrozí nebezpečí pádu stromů, kamenů nebo jejich částí, a to nejen kvůli poškození požárem, ale i kvůli kůrovci.
(Celý text)

Muzeum v Roztokách uspoří energii, jako zdroj teplé vody použije čistírnu vod
30. září 2023 00:42

ROZTOKY (ČTK) - Muzeum v Roztokách uspoří energii, jako zdroj teplé vody pro vytápění použije sousední čistírnu odpadních vod. Úspora má oproti současnosti představovat třetinu. Náklady na nový systém dosáhnou včetně projektu kolem 37 milionů korun, většinu pokryje dotace ministerstva životního prostředí, uvedla za středočeské hejtmanství Zuzana Žídková. Kraj je zřizovatelem muzea.
(Celý text)

Pařížská aukční síň nabídne kostru vzácného dinosaura
30. září 2023 00:40

(ČTK) - Pařížská aukční síň nabídne v říjnu téměř kompletní kostru vzácného dinosaura. Očekává, že by se mohla prodat za 1,2 milionu eur (29,3 milionu Kč), uvedl s odvoláním na aukční síň Drouot server BBC News.
(Celý text)

Ministr Šalomoun dostal pokutu za přestupek při chovu včel, neúspěšně se soudil
30. září 2023 00:40

(ČTK) - Ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty) neuspěl ve sporu se Státní veterinární správou (SVS) kvůli pokutě 3000 korun za přestupek při chovu včel. Dostal ji za to, že nenechal vyšetřit vzorky ze svých úlů na mor včelího plodu. Šalomoun tvrdil, že o povinnosti obsažené v nařízení na úřední desce nevěděl. Krajský soud v Brně dospěl k závěru, že o povinnosti jako včelař vědět mohl a měl, což nyní potvrdil také Nejvyšší správní soud (NSS), když zamítl Šalomounovu kasační stížnost. Rozhodnutí je dočasně zpřístupněné na webu soudu. Šalomoun ČTK sdělil, že se rozhodne o dalším postupu, až rozhodnutí obdrží a seznámí se s ním. Pokutu uhradil, o ni ale podle něj v podstatě nejde.
(Celý text)

Cena olivového oleje stoupla kvůli suchu o více než 100 procent, někde se i krade
30. září 2023 00:33

(ČTK) - Cena olivového oleje se kvůli velkému suchu v zemích největších producentů zvýšila za poslední rok o více než 100 procent a dostala se na rekordní hodnoty. Obecně je ho k dostání méně, proto ho někteří lidé v lisovnách i kradou, píše zpravodajský server CNBC.
(Celý text)

U Skorkova vzniká odpočinková zóna s lesoparkem ze zeminy odtěžené při opravě D1
30. září 2023 00:18

SKORKOV (ČTK) - U Skorkova na Havlíčkobrodsku vzniká odpočinková zóna s lesoparkem z haldy zeminy, která byla uložená v sousedství D1 při modernizaci dálnice. Úpravy pozemku zajišťuje firma, která dálniční úsek u obce opravovala. Nově vytvořený kopec se zelení zlepší ochranu obyvatel před zátěží z dálnice, zároveň získají nové místo pro procházky, řekl ČTK starosta Jaroslav Fejt (nestraník).
(Celý text)

V zoo Dvůr Králové se poprvé vylíhla mláďata hroznýše psohlavého
30. září 2023 00:14

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (ČTK) - Safari Parku Dvůr Králové nad Labem se poprvé podařilo odchovat mláďata vzácných hroznýšů psohlavých. Od dvou samic získali 11 mláďat. Rozmnožování těchto nejedovatých afrických plazů je značně složité. Za poslední rok se rozmnožení hroznýšů psohlavých podařilo čtyřem zoologickým zahradám na světě, uvedl mluvčí dvorské zoo Michal Šťastný.
(Celý text)

Na soustavě vodních děl Orlík-Kamýk vznikne nová přečerpávací elektrárna
29. září 2023 19:20

Solenice (Příbramsko) (ČTK) - Na soustavě vodních děl Orlík-Kamýk vznikne nová přečerpávací elektrárna. Projekt za několik miliard korun počítá s využitím energie v době jejího přebytku pro čerpání vody z Kamýku do výše položeného Orlíku. Ve špičce by se pak voda vypustila přes turbíny zpátky do Kamýku. Tendr na dodavatele je již vypsaný a letos by měl být uzavřen, zařízení by mělo zahájit provoz do roku 2030, řekl ČTK mluvčí ČEZ Martin Schreier. O projektu již informovaly Hospodářské noviny a Právo.
(Celý text)

Británie oplakává slavný pokácený strom, na místě nechá vyrašit nový
29. září 2023 19:15

(ČTK) - Lidé v Británii oplakávají slavný strom poblíž Hadriánova valu, který byl díky své fotogeničnosti velkou turistickou atrakcí a který kdosi v noci na středu úmyslně pokácel. Policie kvůli tomu stíhá šestnáctiletého chlapce a odborníci tvrdí, že zničený javor nelze nijak nahradit. Organizace na ochranu památek National Trust nicméně uvedla, že se pokusí strom na stejném místě zachovat a nechá z pařezu vyrašit nové výhonky.
(Celý text)

Středočeský, Liberecký a Královéhradecký kraj chtějí peníze pro geoparky
29. září 2023 19:02

(ČTK) - Středočeský, Liberecký a Královéhradecký kraj chtějí jednat s ministerstvem životního prostředí o finanční podpoře pro geoparky. Hejtmani se k tomu zavázali ve společném memorandu. Dohodli se také, že budou spolupracovat na udržitelném rozvoji geoparků s ohledem na jejich význam pro turistický ruch, vzdělávání, vědu a výzkum i ochranu přírody a krajiny, informovala ČTK Zuzana Žádková ze středočeského krajského úřadu.
(Celý text)

Policie prověřuje požár v Jetřichovicích jako obecné ohrožení z nedbalosti
29. září 2023 16:07

(ČTK) - Policisté kvůli požáru v Jetřichovicích na Děčínsku zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Hořet na území národního parku začalo ve středu, hasiči požár v extrémně nepřístupném terénu zlikvidovali ve čtvrtek. Forma zavinění, tedy zda se mohlo jednat o úmysl, nebo nedbalost, je předmětem vyšetřování. Jednou verzí je i neodborná manipulace s ohněm. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí policie Eliška Kubíčková.
(Celý text)

V noci někdo pokácel zřejmě nejznámější strom v Británii
29. září 2023 10:15

LONDÝN (ČTK) - V noci na dnešek někdo pokácel zřejmě nejznámější strom v Británii. Jednalo se o javor, který rostl nedaleko Hadrianova valu na severu Anglie a který v 90. letech proslavil film Robin Hood: Král zbojníků s Kevinem Costnerem v hlavní roli. Javoru se z tohoto důvodu přezdívalo Strom Robina Hooda. V souvislosti s činem policie zadržela šestnáctiletého mladíka, píše server BBC News.
(Celý text)

Pro majitele psů či koček ve Španělsku začínají platit přísná pravidla
29. září 2023 10:14

(ČTK) - Miliony Španělů budou muset od pátku dodržovat nová pravidla pro "důstojný život" domácích mazlíčků, která přinesl zákon o lepších životních podmínkách zvířat. Norma, jež nyní vstupuje v platnost, například stanoví, že zvířecího mazlíčka nelze nechat doma samotného déle než tři dny, v případě psů to je maximálně 24 hodin. Informovala o tom španělská média.
(Celý text)

Výzkumníci z Green Docku: Klimaticky aktivní lidé se hlavně potřebují zorientovat v tom, co neziskový sektor nabízí
29. září 2023 06:01

PRAHA (Ekolist) - Čtyři pětiny Čechů ve věku 15-20 let považují změnu klimatu za závažný problém. Jsou nejvíce motivovanou věkovou skupinou, která se chce do ochrany klimatu zapojovat. Ale něco jim brání. Výzkumník Ondřej Kácha se svými kolegy z organizace Green Dock tyto překážky odhalil a popisuje i další poznatky, které v této oblasti nasbírali. Upozorňuje třeba na to, že zapáleným dobrovolníkem může být i aktivní senior, potřebuje však dobré informace.
(Celý text)

Objem švýcarských ledovců se za poslední dva roky zmenšil o deset procent
29. září 2023 01:43

(ČTK) - Objem švýcarských ledovců se za poslední dva roky zmenšil o deset procent, uvedli vědci ze Švýcarské akademie přírodních věd. Stejně ledu odtálo za 30 let do roku 1990. Letošní čtyřprocentní úbytek je druhý nejhorší v dějinách měření. Nejvíce ledu, a to šest procent, zmizelo ze švýcarských ledovců loni. S odkazem na závěry vědců o tom informovaly zahraniční tiskové agentury.
(Celý text)

Křetínského LEAG podle Correctivu poškozuje vodní zdroje a platí za mlčení, LEAG to popřel
29. září 2023 01:39

BERLÍN (ČTK) - Těžební činnost lužické těžební a energetické společnosti LEAG, kterou spoluvlastní český podnikatel Daniel Křetínský, poškozuje vodní zdroje Braniborska a Berlína, firma si ale kupuje mlčení německých obcí a měst. Tvrdí to investigativní skupina Correctiv, podle které společnost LEAG uzavřela smlouvu o mlčenlivosti s Frankfurtem nad Odrou. Firma i město v žádosti ČTK o komentář obvinění odmítly. Křetínský v reakci odkázal na prohlášení LEAGu.
(Celý text)

MŽP spustilo tři dotace na úspory energií ve veřejných budovách, vydá pět miliard korun
29. září 2023 01:03

BLOVICE (ČTK) - Ministerstvo životního prostředí (MŽP) spustilo tento týden tři nové dotace na úspory energií ve veřejných budovách, jako jsou školy, nemocnice, úřady nebo kulturní domy a sportoviště. Do uzávěrky 1. března 2024 rozdělí pět miliard korun z operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Kraj, obce, města, nemocnice, úřady, neziskové organizace i soukromé subjekty poskytující nekomerční veřejnou službu mohou získat 40 až 70 procent nákladů podle výše dosažených úspor. Hlavním cílem je pomoci se zateplením oken, střech a stropů, s instalací fotovoltaických panelů a výměnou vnitřního osvětlení, řekl ČTK ministr Petr Hladík (KDU-ČSL).
(Celý text)

Brtnice ochrání stavbou nádrže ves Jestřebí, kde minulé roky škodily povodně
28. září 2023 23:40

BRTNICE (ČTK) - Brtnice na Jihlavsku ochrání stavbou protipovodňové nádrže ves Jestřebí, která je částí města. Na projekt za 29 milionů korun očekává radnice dotaci z Operačního programu životní prostředí. Stavební firmu na vybudování takzvaného poldru už má vybranou, řekl starosta Jan Přibyl (nestraník).
(Celý text)

Ostravská zoo podpoří ochranu korálových útesů na Filipínách
28. září 2023 19:53

OSTRAVA (ČTK) - Ostravská zoologická zahrada finančně podpoří ochranu korálových útesů na Filipínách. Neziskové organizaci Vesna Panglao Conservation, která se věnuje ochraně mořského ekosystému, přispěje přes 230 000 korun. Jde o výtěžek charitativního běhu, do něhož se v zahradě zapojilo bezmála 1000 lidí, řekla ČTK mluvčí zoo Šárka Nováková.
(Celý text)

Ostravská zoo podpoří ochranu korálových útesů na Filipínách
28. září 2023 19:53

OSTRAVA (ČTK) - Ostravská zoologická zahrada finančně podpoří ochranu korálových útesů na Filipínách. Neziskové organizaci Vesna Panglao Conservation, která se věnuje ochraně mořského ekosystému, přispěje přes 230 000 korun. Jde o výtěžek charitativního běhu, do něhož se v zahradě zapojilo bezmála 1000 lidí, řekla ČTK mluvčí zoo Šárka Nováková.
(Celý text)

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 2019 | Další