titulní strana > co píší jiní
Viníka otravy Bečvy nikdo nehledal
23. února 2021 11:00
() - Česká inspekce životního prostředí (dále Inspekce) by měla být vysoce odborným kontrolním úřadem, který disponuje kvalifikovanými odborníky, zkušenostmi a velice profesionálně a transparentně řeší ty nejsložitější případy v ochraně životního prostředí. Alespoň o takový úřad jsme se s kolegy snažili, když jsem Inspekci řídila. A věřím, že takový úřad by chtěla mít i řada mých kolegů a kolegyň, kteří dosud na Inspekci působí. Silný úřad chránící životní prostředí očekává i odborná a laická veřejnost. Vše však nasvědčuje tomu, že současné vedení Inspekce v čele s ředitelem Erikem Geussem takový záměr nemá a asi nikdy nemělo.

Svědčí o tom řada kauz, včetně šetření otravy Bečvy, kdy je Inspekce směřována jinam, ať již k tomu, aby aktivně dělala krycí pláštík nad prohřešky firem propojených s vládní garniturou jako je Deza, nebo prostě jen k neakčnosti a neschopnosti, což je pasivní obdoba téhož. Tento stav trvá již řadu let, a proto z Inspekce odešla nebo byla odejita řada odborníků, jako například v prosinci minulého roku inspektoři ze špičkového týmu CITES. Další zaměstnanci Inspekce jsou situací znechuceni, ale protože smyslu své práce věří, Inspekci opustit nechtějí a doufají v lepší časy.

Zvládání havárie není hledání jejího původce

Vraťme se však k havárii na Bečvě. Jako první je třeba jasně oddělit zvládání havárie a hledání původce havárie. Tyto dvě činnosti spolu úzce souvisí, ale nelze je ztotožňovat, jak se v některých vyjádřeních různých aktérů kauzy děje. Cílem zvládnutí havárie je odstranit závadný, ohrožující stav a napravit jeho důsledky, tzn. zamezit šíření kontaminace atd. Co se týče úlohy Inspekce, tak je v něm spolupracujícím orgánem.

Naopak co se týče nalezení viníka – původce havárie, zde vidím úlohu Inspekce jednoznačně. Vodní zákon uvádí, že správní řízení vede buď vodoprávní orgán obce s rozšířenou působností, nebo Inspekce. Tato duplicita má svůj význam. Podle velikosti havárie a místních podmínek se tyto orgány dohodnou, který orgán řízení povede. Na něm je pak důkazní tíže. Jsou případy, jedná se zejména o menší havárie, které vodoprávní orgán lehce zvládne, má větší znalost v místě atd.

U velkých havárií však bylo zvykem, že je řešila Inspekce. Její možnosti jsou nesrovnatelné. Oproti jednomu až třech vodohospodářům ve vodoprávním orgánu na Inspekci příslušné oddělení ochrany vod na oblastním inspektorátu disponuje 5 - 12 inspektory. Metodicky by je mělo podporovat oddělení ochrany vod na ředitelství, se kterým mohou případ konzultovat.

Věcně je pravda, že výpusti povoluje vodoprávní orgán, ale u velkých podniků, podléhajících IPPC, právě má komplexnější informace Inspekce, včetně výsledků kontrol, a může zapojit i znalosti z dalších složek životního prostředí.

V materiálu o postupu Inspekce při havárii je uvedeno, že pohotovost drží zkušení inspektoři, jsou vybavení vzorkovnicemi a jsou proškoleni v oblasti vzorkování. Podle materiálu, který na vyžádání Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu zaslal ministr Richard Brabec, je o havárii inspektorem, který při havárii zasahuje, informován jak příslušný vedoucí oddělení ochrany vod na oblastním inspektorátu, tak ředitel Inspekce. Tedy v terénu inspektor by neměl být „sám voják v poli“, ale měl by být podporován celým odborným týmem.

Bohužel v tomto materiálu o postupu při šetření havárie je i řada odstavců, které význam Inspekce ponižují, přesně v dikci „my nic nemůžeme, to oni“. Popisují, proč Inspekce nemůže nic činit a vše je na vodoprávním orgánu. Tyto odstavce budí dojem, že byly doplněny pro havárii na Bečvě, aby se Inspekce vyvinila z povinnosti konat, ale možná jsou tam již dlouho a směřují Inspekci do stavu neakčnosti, stavu některými znečišťovateli tak kýženému. Není pak divu, že v současnosti, s přístupem „má vyřešit někdo jiný“, není objasněno 49 % havárii, pro srovnání za mého působení na Inspekci v letech 2008-2010 to bylo cca 30 %.

Z tohoto pohledu by Inspekce měla být ta zkušenější organizace, která by měla svými zkušenostmi i odborností zabezpečit, aby původce havárie byl nalezen. Je třeba ze zápisů ze zvládání havárie ověřit, zda došlo k dohodě, který z orgánů bude hledat původce havárie a pokud k této dohodě nedošlo, tak je to i chyba Inspekce, která měla upozornit na to, že původce havárie je třeba hledat.

Tyto zápisy zatím s odvoláním na vedené trestní řízení k dispozici nejsou, nebo alespoň ne všechny. Zajímavé, je že Policie ČR toto embargo, navíc na informace, které původce havárie nijak nemůže zneužít, dle jejího vyjádření neuvalila.

Co se mělo udělat a neudělalo při šetření otravy Bečvy

Co tedy mělo být provedeno v nejkratší možné době po havárii proto, aby byl odhalen původce havárie?

   1. Zástupci Inspekce a vodoprávního orgánu se měli dohodnout, který z těchto orgánů bude zajišťovat důkazy pro hledání původce havárie. Pokud k dohodě nedošlo, či se hledání původce vůbec neřešilo, Inspekce na to měla upozornit.
   2. Předpokládám, že by se o hledání původce měla postarat Inspekce. Na místě měla zkušeného inspektora, vybaveného vzorkovnicemi a dalším vybavením, proškoleného ve vzorkování, se zázemím odborného týmu Inspekce.
   3. Inspekce měla odebrat vzorky vody z výpustí potenciálních původců havárie, které se nacházely nad místem, kde se znečištění projevilo. Se zaměřením na ty provozy, ve kterých se nakládá s látkami, které mohly otravu způsobit, jako je Deza, a jsou zde tedy potencionálním zdrojem znečištění. Všechny tyto výpusti jsou povolenými vodními díly, neměl by tedy být problém je identifikovat. Ověřit v podniku, který je potenciálním zdrojem, zda nastala havárie, je jistě potřeba, ale negativní odpověď není důkazem. Jde pouze o to, že když podnik havárii oznámí (což by podle vodního zákona měl učinit), tak známe zdroj. Jsou i firmy, které odebírají vzorky a analyzují je i o víkendu. Namísto toho inspekce zřejmě pouze pořizovala snímky.
   4. Měly být odebrány vzorky tkání ryb.
   5. Vzorky vody i tkání ryb měly být předány do nezávislé laboratoře, ještě lépe do dvou nezávislých laboratoří.
   6. Odběr vzorků musí být nezávislý. Tedy není možné, aby odběr vzorků provedl potenciální původce havárie, proto samoodběr provedený Dezou není pro šetření relevantní. Je podivné, že výsledek tohoto odběru byl přijat jako hodnověrný a odběr vzorků, provedený rybáři a předaný vodoprávním úřadem v Hranicích, byl shledán nedůvěryhodným.
   7. Pro hodnocení situace měly být zahrnuty všechny relevantní vzorky. Tedy i vzorky od prvních svědků havárie - rybářů - měly být přebrány. S rybáři, kteří je odebrali, měl být sepsán protokol o místě, čase a způsobu odběru vzorků. Vzorky rybáři předali zástupci vodoprávnímu orgánu, tedy důvěryhodné osobě, která je chtěla předat Inspekci. Vzorky mimo ropné a biologické znečištění se běžně do PET lahví odebírají. Nebyl tedy důvod je odmítnout.
   8. O havárii Inspekce měla vyhotovit zprávu. Pro poučení do budoucna je nutné, aby vypracovala věcný a časový popis (snímek) své činnosti od nahlášení havárie až do současnosti, a to proto, aby se předešlo chybám, ke kterým mohlo dojít.

Proč nikdo původce havárie nehledal?

V případu považuji za důležité vystoupení chemika a ekotoxikologa Ivana Holoubka z Masarykovy univerzity. Pro Inspekci zhodnocoval téměř 150 odebraných vzorků. Uvedl, že vzorky v okolí klíčových fabrik byly odebrané pozdě a po čtyřech měsících od úniku skutečně nejde říct, kdo to udělal. Z toho vyplývá, že původce havárie zjevně nikdo v nejbližší době po havárii nehledal a tedy ani nemohl nalézt.

Z firmy Deza již nikdo podezření, že Bečvu otrávila, nesejme

Je třeba zjistit, co se stalo, proč původce havárie nebyl hledán, proč nebyly odebrány včas potřebné vzorky.

Ovšem ten příběh má ještě další vysvětlení. Proč zkušený inspektor s potřebným vybavením nezajistil či si nevyžádal nezávislé odebrání vzorků z výpustí potenciálního původce nejblíže nad místem, kde se vliv znečištění ukázal, tedy z Dezy, a to na rozdíl od důsledného vzorkování dále po toku. Odpověď na to můžeme nalézt právě v té povinnosti, uvedené v předpise o postupu Inspekce v případě havárií, aby inspektor uvědomil o havárii i ředitele Inspekce, tedy osobu spojovanou přes ministra Richarda Brabce a premiéra Andreje Babiše s holdingem Agrofert.

Krátce řečeno, tam, kde nejsou vzorky, není viník. Tohle podezření, že se jednalo o záměrnou nečinnost, že původcem havárie byla Deza, a že z její výpusti vzorky nebyly odebrány záměrně, již nikdy nikdo nevyvrátí.

Tohle podezření nedokáže vyvrátit ani závěr auditu, který si ministr Richardem Brabec na Inspekci objednal, byť se zřejmě bude snažit přetrhnout linku Agrofert, Brabec, Geuss, na kterou celá kauza ukazuje.

Eva Tylová

Další články:
3. března 2021 04:30
2. března 2021 04:59
1. března 2021 07:00
28. února 2021 07:00
27. února 2021 07:00

Online diskuse
Jsme na konci doby meziledové. Ale na divném konci, říká paleoekolog Petr Kuneš
3. března 2021 05:26

PRAHA (Ekolist) - Současnost je zahlcená ekologickými problémy. Mnohé z nich se zdají být katastrofické. Pokud se ale podíváme stovky a tisíce let do minulosti, zjistíme, že mnohé změny prostředí se opakují. A že přírodní podmínky nebyly nikdy stálé. Přestože je dnešní svět jedinečný, může nám historie nabídnout porozumění dějům, které aktuálně prožíváme. Paleoekolog Petr Kuneš nám v rozhovoru pomáhá vyjasnit pohled na to, co je v přírodě přirozené, i na dobu, ve které žijeme – dobu meziledovou.
(Celý text)

Brusel prošetří, zda Německo kvůli uhlí neporušilo pravidla EU
3. března 2021 03:02

BRUSEL (ČTK) - Evropská komise (EK) začala vyšetřovat, zda Německo neporušilo unijní pravidla, když nabídlo firmám RWE a LEAG odškodné za to, že rychleji skončí s výrobou elektřiny z hnědého uhlí. Komise uvedla, že se zaměří na to, zda nabídnutá kompenzace neporušuje unijní pravidla o státní pomoci. Firma LEAG, kterou vlastní Energetický a průmyslový holding (EPH) podnikatele Daniela Křetínského a skupina PPF Investments, sdělila ČTK, že očekává, že EU uzná dohodu se spolkovou vládou jako přiměřenou a jako celospolečenský kompromis.
(Celý text)

Prodej aut na elektřinu loni ve světě stoupl o 30,5 procenta
3. března 2021 02:05

PRAHA (ČTK) - Prodej aut s částečným nebo úplným elektrickým pohonem se loni na hlavních trzích zvýšil o 30,5 procenta na 5,9 milionu vozů. Naopak prodej aut se spalovacím motorem zažil největší šok poslední dekády, kdy prodeje v jednotlivých zemích klesaly dvouciferným tempem. Vyplývá to z aktuální studie PwC E-mobility Sales Review, která sleduje prodeje elektrických aut na deseti západoevropských trzích, v USA, Číně, Japonsku a Jižní Koreji.
(Celý text)

Ústav: Počty hrabošů v únoru znovu klesly
3. března 2021 01:12

PRAHA (ČTK) - Aktivita hrabošů klesla v únoru meziměsíčně zhruba o čtvrtinu na 456 používaných východů z nor na jeden hektar. U ozimých plodin jde však stále o 2,3násobek tzv. prahu škodlivosti, sdělila mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) Ivana Kršková. Jde o další pokles, v lednu aktivita klesla meziměsíčně rovněž zhruba o čtvrtinu, jejich počty dosahovaly trojnásobku prahu škodlivosti. Stále ale podle ní existují lokality, kde jsou i dva tisíce používaných nor na hektar.
(Celý text)

Olomouc testuje nové kontejnery na odpad, díky nášlapnému systému se lépe otevírají
3. března 2021 00:45

OLOMOUC (ČTK) - Technické služby začaly v Olomouci testovat nový typ kontejnerů na komunální odpad, které mají nášlapný systém usnadňující otevírání a uzavírání nádob. Díky tomu je manipulace s kontejnery jednodušší a samozavíratelný systém brání přístupu hlodavců do útrob velkoobjemových nádob na odpad. V rámci pilotního projektu budou ve městě postupně instalovány tři desítky těchto kontejnerů. ČTK to sdělila Hana Vacová z Technických služeb města Olomouce.
(Celý text)

Vědci hledají v lesích za Brnem pozůstatky lidského hospodaření
2. března 2021 16:40

BRNO (ČTK) - Vědci budou severně od Brna pátrat v lesích po historických pozůstatcích lidské hospodářské činnosti. Cílem projektu, který spojuje lesnictví s památkovou péčí a archeologií, je vytvořit postupy, jak podobné památky chránit. O projektu informovala Mendelova univerzita v Brně, jejíž vědci projekt vedou.
(Celý text)

Jak na zahradě chránit ptačí hnízda
2. března 2021 16:34

PRAHA (Ekolist) - I když astronomické jaro ještě nezačalo, v přírodě se objevují první jarní květiny, zpívají ptáci. Každé jaro věnují ptáci obrovské množství času a energie péči o svá vajíčka a mláďata. Lidé jim mohou pomoci zajistit v okolí hnízda bezpečí. Na ochranu ptačích hnízd se zaměřuje letošní ročník mezinárodního programu Jaro ožívá, v němž děti sledují návrat šesti vybraných druhů stěhovavých ptáků. A letošní téma Chráníme ptačí hnízda poradí, jak pomoci ptákům v době hnízdění.
(Celý text)

Lidé mohou na tmavé obloze pozorovat zvířetníkové světlo
2. března 2021 16:28

PRAHA (ČTK) - V těchto dnech mohou lidé na obloze spatřit zvířetníkové světlo. Úkaz je vidět už krátce po západu Slunce. Nejlepší podmínky budou do 15. března, pak bude pozorování rušit Měsíc, uvedl astronom a fotograf Petr Horálek v tiskové zprávě.
(Celý text)

Covidem-19 onemocněly kočky v pražské zoo
2. března 2021 14:20

PRAHA (ČTK) - Nákaza covidem-19 byla nově prokázaná u páru koček krátkouchých chovaných v pražské zoologické zahradě. Choroba se v zoo v Praze už dříve potvrdila u dvou lvů indických a gorilího samce Richarda. Jejich zdravotní stav se lepší, uvedl ředitel zoo v Troji Miroslav Bobek. Zoologické zahrady v Česku jsou nyní kvůli epidemii koronaviru uzavřené.
(Celý text)

Lidovci chtějí zařadit bod o zřízení vyšetřovací komise k Bečvě
2. března 2021 14:09

PRAHA (ČTK) - Na aktuální schůzi Poslanecké sněmovny chce opoziční KDU-ČSL zařadit bod o zřízení sněmovní vyšetřovací komise k havárii na řece Bečvě. Na tiskové konferenci to řekl lidovecký předseda Marian Jurečka. ODS, KDU-ČSL a TOP 09, které budou v podzimních volbách kandidovat v koalici Spolu, o tom hovořily už v lednu.
(Celý text)

V Krkonoších roste mezi návštěvníky počet cyklistů a lidí na koloběžkách
2. března 2021 10:50

VRCHLABÍ (Ekolist) - Turistická sezona 2020 byla nejen v Krkonoších zásadně poznamenána především situací vzniklou vlivem nákazy COVID-19 a s ní souvisejícími protiepidemickými opatřeními. Na základě dat ze sčítačů, které máme k dispozici, lze ale konstatovat, že i přes všechna omezení byla celková návštěvnost druhá nejvyšší za posledních devět let. Patrný je výrazně rostoucí trend návštěvnosti cyklistů, resp. uživatelů koloběžek a to zejména ve vrcholové části Krkonoš. Zřetelnéje i prodlužování denní aktivity návštěvníků vrcholových partií Krkonoš a to jak během dne, tak zvláště během nočních hodin.
(Celý text)

Emise oxidu uhličitého loni klesly v důsledku pandemie téměř o šest procent
2. března 2021 10:47

LONDÝN (ČTK) - Globální emise oxidu uhličitého loni klesly o 5,8 procenta, což je výsledek zpomalení ekonomické aktivity v důsledku pandemie. Koncem roku se ale začaly opět zvyšovat a zřejmě dál porostou, uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Čína byla přitom loni jedinou zemí, kde se objem emisí za celý rok zvýšil.
(Celý text)

Volvo Cars chce do roku 2030 prodávat pouze elektrické vozy
2. března 2021 10:27

STOCKHOLM (ČTK) - Švédský výrobce osobních automobilů Volvo Cars chce do roku 2030 prodávat pouze elektrické vozy. Oznámila to dnes firma. Představila rovněž nový sportovně-užitkový vůz Volvo C40 Recharge s plně elektrickým pohonem, který bude stejně jako další modely elektromobilů nabízet výhradně prostřednictvím internetu.
(Celý text)

Temelín dovezl 25 tun paliva, které vymění při jarní odstávce
2. března 2021 10:15

TEMELÍN (ČTK) - Energetici postupně dovezli do jaderné elektrárny Temelín zhruba 25 tun paliva, které vymění při plánované odstávce prvního bloku. Začne v závěru března, potrvá přibližně dva měsíce. V Temelíně vymění 48 palivových souborů. Palivo se vezlo letecky i po silnici několik tisíc kilometrů z ruského závodu firmy Tvel. Ročně v elektrárně vymění čtvrtinu paliva, řekl temelínský mluvčí Marek Sviták.
(Celý text)

Respirátory patří do směsného odpadu, ale musí být v pytlích
2. března 2021 03:27

PRAHA (ČTK) - Použité respirátory a samotestovací sady na covid-19 patří do směsného odpadu. Lidé ale musí dodržet několik pravidel, aby zabránili nákaze těch, kteří s odpadky manipulují. Za ministerstvo životního prostředí (MŽP) to uvedla Dominika Pospíšilová.
(Celý text)

Moravská Třebová plánuje obnovu části lipové aleje. Kácení je podle města nutné
2. března 2021 01:23

M. TŘEBOVÁ (ČTK) - Moravská Třebová na Svitavsku v dubnu zahájí opravu Svitavské ulice, která je jednou z hlavních příjezdových cest do města. V úseku obnoví lipovou alej a staré stromy pokácí. K projektu chce město uspořádat veřejnou debatu.
(Celý text)

Suzano a Spinnova postaví továrnu na udržitelná textilní vlákna
2. března 2021 01:06

HELSINKY (ČTK) - Brazilský výrobce buničiny Suzano a finský výrobce celulózových vláken Spinnova postaví ve Finsku továrnu na výrobu udržitelných textilních vláken ze dřeva a odpadu. Cílem je zahájit komerční výrobu do konce roku 2022. Generální ředitel firmy Spinnova Janne Poranen to řekl agentuře Reuters.
(Celý text)

Olomoucká zoo výrazně rozšířila expozici s terarijními zvířaty
2. března 2021 00:57

OLOMOUC (ČTK) - O sedm nových terárií, dvě insektária a velkou nádrž rozšířila zoologická zahrada na Svatém Kopečku u Olomouce expozici věnovanou terarijním zvířatům. Modernizace expozice s varany, užovkami, leguány a cizokrajným hmyzem stála bezmála 817 000 korun. Novinářům to řekla mluvčí zoo Iveta Gronská.
(Celý text)

Spolek žádá poslance, aby se dřív než Dukovany dostavěl Temelín
1. března 2021 17:37

TEMELÍN (ČTK) - Spolek Pro dostavbu Jaderné elektrárny Temelín poslal jihočeským poslancům, senátorům a dalším politikům otevřený dopis, v němž žádá, aby dali přednost dostavbě Temelína před elektrárnou Dukovany. Argumentuje spory ohledně tendru na dostavbu nového jaderného dukovanského bloku i tím, že výběrového řízení by se mohli zúčastnit všichni světoví dodavatelé. Odpověď čeká spolek do konce března. ČTK to řekla předsedkyně spolku Ivana Kerlesová.
(Celý text)

V Česku se dnes slaví národní den prasat
1. března 2021 16:40

PRAHA (Ekolist) - O prasatech panují některé nelichotivé mýty, zejména stran čistoty, přitom se ale jedná o čistotná a také velmi inteligentní zvířata. Někdo dokonce chová vybraná domácí plemena jako domácí mazlíčky. Od roku 1972 se také slaví Národní den prasat, který připadá na 1. března.
(Celý text)

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1453 | Další
< zpět na titulní stranu

Reklama