titulní strana > co píší jiní
Jak jsme se pokoušeli domoci snížení škod zvěří na Opavsku
9. dubna 2021 04:56
OPAVA () - Asociace soukromého zemědělství Krnovsko – Opavsko z.s. sdružuje na své regionální úrovni sedláky hospodařící na celkové výměře 5500 ha. Od založení tohoto spolku se mnozí členové potýkají s narůstajícími škodami od spárkaté zvěře. Jako nejpostiženější zástupci jsme se proto rozhodli věnovat škodám na zemědělských plodinách intenzivnější pozornost. Domnívali jsme se, že nás čeká docela snadný úkol.

Ze spárkaté zvěře zemědělcům působí největší škody prase divoké. Proto jsme se výlučně zaměřili na regulaci tohoto zvířete.

Současně platný zákon číslo 449/2001 Sb. o myslivosti umožňuje vypočítat takzvaný normovaný stav zvěře, to je maximální počet kusů zvěře, který je únosný pro krajinu v dané lokalitě. Z dikce zákona vyplývá, že překračováním tohoto stavu dochází k nežádoucím škodám v krajině. Stav černé zvěře, lidově divočáků, se ve smyslu chovatelských zásad vyhlášky 491/2002 Sb. § 5 normuje v počtu 5-9 kusů na 1000 ha honitby.

Honitba, která nedosahuje výměry 1000 ha lesního porostu, by neměla provozovat žádný chov černé zvěře. Pokud jsou v honitbě polnosti, do výměry pro normování počtu černé zvěře se nezapočítávají, a to ze správného důvodu, jelikož prase divoké se má vyskytovat jenom v lesích, neboť na polnostech působí značné škody.

Škody na polních plodinách podle druhu zvěře.
Škody na polních plodinách podle druhu zvěře.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Výzkumný ústav rostlinné výroby / archiv ASZ Krnovska - Opavska

Dodržování většiny ustanovení tohoto zákona spadá do kompetence obce s rozšířenou působností pod odbor životního prostředí. V našem případě se jedná o Magistrát města Opavy.

Normovaný stav černé zvěře v celé působnosti tohoto Magistrátu dosahuje pouhých 23 kusů. Tady musíme podotknout, že mimo působnost magistrátu města Opavy je celá oblast Vítkovska a celé Hlučínsko a Kravařsko. Zdůrazňujeme, že vzhledem k zemědělskému charakteru Opavska dosahuje normovaného stavu jediná honitba, a to vlastní honitba města Opavy.

Odstřel černé zvěři evidovaný opavským magistrátem se v současné době pohybuje na úrovni 1500–2000 kusů ročně. Na základě výše uvedeného jsme se s důvěrou obrátili na odpovědné úředníky Magistrátu města Opavy s cílem urychleně prosadit snížení mnohonásobně překračovaného stavu černé zvěře. Mylně jsme se domnívali, že s využitím § 39 zákona o myslivosti udělají úřednici magistrátu rychlý pořádek.

Divočáci se z lesa přesouvají i na louky a trvalé travní porosty.
Divočáci se z lesa přesouvají i na louky a trvalé travní porosty.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jiří Michalisko / archiv ASZ Krnovska - Opavska

Již při první schůzce nám odpovědný úředník sdělil, že se současným stavem nemůže nic dělat a v honitbách, které nemají normovaný stav, může žít libovolné množství zvěře. Máme k dispozici i dopisy podepsané jeho nadřízenou, které obhajují stav počtu prasat jako běžný, spíše klesající. Na naše námitky, že jen výše odstřelu je důkaz o přemnožení zvěře v oblasti, úředník odpovídal, že se především jedná o zvěř migrující z jiných lokalit.

Je pikantní, že odpovědný úředník v této situaci vydal všem honitbám takzvanou naléhavou výzvu, kde tvrdil, že v působnosti Magistrátu města Opavy dochází k masivnímu pytláctví zejména u spárkaté zvěře a mnohé honitby musí zastavit lov z důvodu minimálního počtu zvěře. Na naši výzvu, aby doložil svá tvrzení, odpověděl, že vychází z ústního podání členů Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ).

Úlovek černé zvěře na 1000 ha honiteb.
Úlovek černé zvěře na 1000 ha honiteb.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | VÚLHM / archiv ASZ

Po našem soustavném tlaku byla tato naléhavá výzva zrušena tím samým úředníkem. Ve zrušujícím dokumentu se uvádí: „Výše uvedené skutečnosti se nepodařilo prokázat.“

Na postup tohoto úředníka jsme si stěžovali u tajemníka Magistrátu města Opavy, a to i z důvodu, že zmíněný úředník byl v minulosti svou nadřízenou vyloučen z řízení pro podjatost minimálně ve vztahu k jednomu z nás. Tajemník magistrátu všechny naše výtky smetl ze stolu a v případě podjatosti nás poučil, že dotčený úředník byl povýšen z referenta na vedoucího sekce myslivosti a touto změnou pracovního zařazení podjatost automaticky padá. Přestože úředník dělá tu samou činnost a stále se podílí na výkonu práva myslivosti v kolizních honitbách.

Vyhrocený spor o stav divočáků se odehrával i skrze média.
Vyhrocený spor o stav divočáků se odehrával i skrze média.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | archiv ASZ Krnovska - Opavska

V rámci našeho odvolání ke krajskému úřadu v Ostravě jsme doručili své úředně ověřené výpovědi včetně rozhodnutí o podjatosti úředníka. Krajský úřad nám dal za pravdu v tom, že podjatost je daná a trvalá, změnou funkce se neruší nebo nevzniká. Ale vzhledem k tomu, že jsme odpovídající dokumenty doručili nedůvěryhodným způsobem, to je e-mailem, nebude se tímto naším konkrétním doručením zabývat. My jsme však k doručení použili datovou schránku krajského úřadu a máme patřičné potvrzení o doručení.

Vlastní žádost o snížení stavu černé zvěře se táhla několik let. Při prvním rozhodnutí vydal úředník rozhodnutí o odstřelu v počtu menším, než byl běžný roční odlov. Všichni zemědělci se odvolali k nadřízenému orgánu a ten věc vrátil k novému projednání. Na naše opakované výzvy se úředník zcela legitimnímu zákonnému požadavku systematicky bránil a i přes předložené žádosti s naší fotodokumentací se vyhýbal místnímu šetření o pobytových znacích černé zvěře a následných škodách.

Nové vydání rozhodnutí zcela nevhodně protahoval a dokonce zadal studii u Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, která měla naše nároky znevěrohodnit. Studie však došla k závěru, že v hodnocených honitbách je zvěř skutečně přemnožená a dokonce doporučila výši mimořádného odstřelu. Magistrát města Opavy vydal v pořadí druhé rozhodnutí – úředníci doporučený odlov zvěře rozpočítali mezi jednotlivé honitby s matematickou přesnosti na desetinná místa. Honitba dostala rozhodnutí na odstřel například 126,6 prasete. Myslivci se odvolali, protože skutečně nevěděli, jak odstřelit 0,6 kusů prasete. Krajský úřad opět věc vrátil k novému projednání, kde po tradičních průtazích došlo k opravě a vydání v pořadí třetího rozhodnutí.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | VÚLHM / archiv ASZ Krnovska - Opavska

Jediná honitba, která se proti tomuto rozhodnutí odvolala, byla právě ta, která je vlastněna městem Opavou. Sám ředitel městských lesů dodával do spisu lživé a zavádějící informace a spolu s odpovědným úředníkem se zasloužili o co největší protahování výkonu rozhodnutí. V současné době má spis více než dva tisíce stran a výkon rozhodnutí ještě není dotažen do konce a to pro setrvale obstrukční přístup magistrátu.

Je pro nás nepochopitelné, jak se Magistrát města Opavy a samotné město Opava tak sveřepým způsobem snažili zachovat co největší populaci prasete divokého v situaci, kdy průkazně dochází ke škodám na pro ně cizím majetku, viz naše notářské zápisy o škodách z doby, kdy odpovědní úředníci odmítali se zúčastňovat prohlídek poškozených porostů.

Vždyť právě prase divoké dokáže kromě škod na zemědělských kulturách naprosto fatálním způsobem redukovat veškerou drobnou zvěř v krajině včetně ptactva hnízdícího na zemi a proto z těchto uvedených důvodů v závěru Rakousko-uherské monarchie i později za 1. republiky byla černá zvěř ve volné přírodě na našem území zlikvidována a mohla se chovat jen v uzavřených oborách. K opětovnému rozšíření černé zvěře a jejímu výskytu ve volné krajině došlo až za bolševiků ve spolupráci s předchůdkyní ČMMJ.

Dva šanony korespondence - žádostí, výzev a rozhodnutí, které jsme za 8 let prosazování § 39 mysliveckého zákona na opavskem magistrátu odboru životního prostředí nasbírali.
Dva šanony korespondence - žádostí, výzev a rozhodnutí, které jsme za 8 let prosazování § 39 mysliveckého zákona na opavskem magistrátu odboru životního prostředí nasbírali.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jiří Michalisko / archiv ASZ

I současná vysoká populace černé zvěře je pro naši republiku vysokým rizikem, na které můžeme doplatit obrovskými finančními prostředky. Ty byly lokálně vynaloženy v minulosti na Zlínsku, kde se například podařilo zlikvidovat malé místní ohnisko afrického moru prasat. V současné době se mor prasat vyskytuje v blízkosti hranic na polském, německém, slovenském a maďarském území a při opětovném zavlečení k nám bude právě vysoká populace černé zvěře hlavním rizikem přenosu. V produkci vepřového masa nejsme soběstační, a přesto se můžeme stát svědky vybíjení chovů v zasažených oblastech tak, jak to dnes vidíme u kachen a slepic kvůli ptačí chřipce. Nejde to řešit preventivně? Například snížením hustoty populace černé zvěře v krajině?

Pokládáme si také otázku, zda je správné, že o naší žádosti rozhoduje úředník, který je aktivní myslivec. Je velmi těžké zasáhnout v neprospěch svých kamarádů ve zbrani. Ptáme se, zda Magistrát města Opavy neměl vyloučit sám sebe z projednávání právě z důvodu, že město Opava má svou vlastní honitbu, která je zdrojem největšího stavu černé zvěře v oblasti a příčinou největších škod.

Zákon o myslivosti vyžaduje radikální změnu ve prospěch vlastníků a uživatelů půdy, avšak bez aktivního přístupu statní správy prosazovat rovnováhu v krajině nikdy nepůjde.

Jiří Michalisko

Další články:
6. května 2021 14:30
6. května 2021 10:44
5. května 2021 07:00
4. května 2021 09:15
30. dubna 2021 08:56

Online diskuse
Ještě neznáte produkty neutrální k životnímu prostředí? Seznamte se s řadou Pro Climate
6. května 2021 15:46

() - Novinkou v prodejnách dm jsou produkty řady Pro Climate, které jsou jedinečné svým pojetím šetrnosti k životnímu prostředí. Odborníci z Technické univerzity v Berlíně pomohli společnosti dm s výpočtem environmentálních nákladů spjatých s jejich výrobou a likvidací. Ty byly následně pečlivě analyzovány, sníženy a kompenzovány v pěti oblastech životního prostředí: klimatická změna, eutrofizace, okyselování, oxidační smog a narušování ozonové vrstvy.
(Celý text)

V Kalifornii objevili sekvojovec stále ještě doutnající po požáru z loňského roku
6. května 2021 14:20

LOS ANGELES (ČTK) - Správci amerického národního parku Sequoia, který je domovem proslulých sekvojovců obrovských, narazili na jeden z těchto masivních stromů, který stále doutnal po požáru, jež oblast sužoval od loňského srpna do prosince. Odborníci to považují za známku toho, že v oblasti nadále panuje nebývalé sucho, a varují před nastupující sezonou požárů. Ta by podle nich mohla být stejně ničivá jako ta loňská, při níž přišlo o život 33 lidí a jen v Kalifornii při ní lehla popelem oblast o rozloze přes 17 000 kilometrů čtverečních, nejvíce v historii amerického státu.
(Celý text)

Nový portál Společně udržitelně propojuje svět byznysu a udržitelnosti
6. května 2021 12:43

() - Nový web Společně udržitelně nabízí poradenství v oblasti financování i inspiraci, která firmám pomůže se zorientovat v udržitelných inovacích.
(Celý text)

O možnost odstřelit bizona u amerického Velkého kaňonu má zájem 45 000 lidí
6. května 2021 12:13

WASHINGTON (ČTK) - Více než 45 000 lidí se přihlásilo do loterie, přes niž federální správa amerických parků (NPS) vybírá dvanáct lovců, kteří dostanou unikátní příležitost zastřelit divoce žijícího bizona na severním okraji národního parku kolem Velkého kaňonu (Grand Canyon). Správa tvrdí, že populace zvířat vážících i přes 900 kilogramů roste, a ona tak pošlapávají archeologická naleziště a znečišťují vodní zdroje. Proto je podle správy nutné snížit jejich počty.
(Celý text)

V pražské zoo se letos narodilo 272 mláďat, nejmladší mají několik dnů
6. května 2021 12:12

PRAHA (ČTK) - V pražské zoologické zahradě od začátku roku přišlo na svět 272 mláďat. Těm nejmladším je jen pár dnů a narodila se samicím tapíra jihoamerického a vzácného pekariho Wagnerova. O něco starší, dvoutýdenní, jsou dvě mláďata jeřába mandžuského. Zvířata lze pozorovat ve venkovních expozicích, které se otevřely pro návštěvníky v polovině dubna po čtyřměsíční uzavírce dané vládními opatřeními kvůli šíření nemoci covid-19.
(Celý text)

Lichtenštejnský princ zastřelil patrně největšího medvěda v Rumunsku
6. května 2021 10:12

BUKUREŠŤ (ČTK) - Lichtenštejnský princ zastřelil při lovu "největšího" medvěda v Rumunsku. Podle agentury AFP o tom informovaly dvě nevládní organizace, které se zabývají ochranou přírody. Případ vyšetřuje rumunská policie.
(Celý text)

Británie vyslala k Jersey dvě vojenské lodě kvůli sporu s Francií o rybolov
6. května 2021 10:10

LONDÝN (ČTK) - Británie a Francie vyslaly k ostrovu Jersey v Lamanšském průlivu svá vojenská hlídková plavidla kvůli sporu o práva francouzských rybářů lovit v britských vodách. U přístavu St. Helier dnes na moři protestovaly posádky zhruba šesti desítek francouzských rybářských člunů a britský premiér Boris Johnson se rozhodl povolat námořnictvo kvůli zprávám o tom, že Francouzi plánují důležitý přístav zablokovat. Vojenská plavidla pak vyslala i Paříž. Odpoledne se rybáři vrátili do Francie.
(Celý text)

Temelín zavezl palivo do reaktoru prvního bloku
6. května 2021 10:06

TEMELÍN (ČTK) - Energetici v jaderné elektrárně Temelín zavezli palivo do reaktoru prvního bloku, který je plánovaně odstavený. Zavážení skončilo dnes. Odstávka prvního bloku je v závěrečné třetině, energetici teď připravují zpětnou montáž reaktoru. Další výměna paliva, tentokrát druhého bloku, čeká Temelín při odstávce, jež začne v červenci, řekl temelínský mluvčí Marek Sviták.
(Celý text)

Luk zabíjí spolehlivěji a s menším stresem pro zvíře než kulovnice, říká instruktor lovecké lukostřelby Vrága
6. května 2021 07:10

PRAHA (Ekolist) - Když se řekne myslivec, naskočí většině lidí obraz muže s puškou. Pokud projde poslaneckou sněmovnou projednávaná novela mysliveckého zákona, bude možné si myslivce představit i s lukem. O lovu zvěře lukem a šípy jsme si povídali s myslivcem a instruktorem lovecké lukostřelby Alexandrem Vrágou.
(Celý text)

Olomoučtí vědci vyvinuli šumivé tablety s nanočásticemi železa na čištění vody
6. května 2021 02:19

OLOMOUC (ČTK) - Olomoučtí vědci vyvinuli speciální šumivé tablety, které dokážou v rekordním čase vyčistit kontaminovanou vodu. Přípravek na bázi nanočástic železa je určený zejména pro likvidaci ekologických havárií; z vodného prostředí velmi rychle dokáže odstranit například šestimocný chrom, arzen, herbicidy, pesticidy i další znečištění. Tablety vyvinuli vědci z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) Univerzity Palackého. Výsledek jejich výzkumu již chrání evropský patent, informovala ČTK mluvčí CATRIN Martina Šaradinová.
(Celý text)

Podíl slepic chovaných v klecích klesá, nyní jich jsou zhruba tři čtvrtiny
6. května 2021 01:39

PRAHA (ČTK) - Zákazu klecového chovu slepic od roku 2027 se řada velkých i malých chovatelů přizpůsobuje už nyní. Vliv na to má i rozhodnutí obchodních řetězců omezit prodej vajec z těchto chovů. Drůbežáři tak přechází k alternativním systémům, především k volnému ustájení ve voliérách, a podíl slepic chovaných v klecích klesá. V současnosti jde přibližně o tři čtvrtiny slepic v rámci registrovaných chovů, uvedla Martina Lichovníková z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
(Celý text)

Německo plánuje snížit do roku 2030 emise o 65 procent
6. května 2021 01:30

BERLÍN (ČTK) - Německo dosáhne uhlíkové neutrality do roku 2045, tedy o pět let dříve, než se očekávalo. Do roku 2030 pak země sníží emise skleníkových plynů o 65 procent v porovnání s rokem 1990. Dnes to na mimořádné tiskové konferenci oznámili sociálnědemokratický vicekancléř Olaf Scholz a jeho stranická kolegyně Svenja Schulzeová, která je ministryní životního prostředí. Nové a ambicióznější cíle musí podpořit ještě konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové, která je vládním partnerem sociální demokracie (SPD), a o návrhu pak bude v příštím týdnu hlasovat vláda. Podle Scholze má ale koalice jednotný postoj.
(Celý text)

Belgický farmář bezděčně posunul hranici své země s Francií
6. května 2021 01:11

BRUSEL/PAŘÍŽ (ČTK) - Belgický farmář způsobil rozruch, když bezděčně změnil hranici své země s Francií. Zemědělec nedaleko belgické obce Erquelinnes posunul o 2,29 metru hraniční kámen dále na francouzské území. Zřejmě stál v cestě jeho traktoru. Nově vytyčené hranice si všiml místní amatérský historik při procházce lesem. Incident místo mezinárodního pozdvižení vyvolal spíše úsměvy na obou stranách hranice, uvedl server BBC.
(Celý text)

Praha chce do roku 2030 dát na zelená opatření 230 miliard korun
6. května 2021 00:53

PRAHA (ČTK) - Hlavní město by do roku 2030 mělo investovat 230 miliard korun do opatření snižujících emise oxidu uhličitého, pokud chce dostát svému závazku snížit uhlíkovou stopu metropole o 45 procent. Vyplývá to z návrhu klimatické strategie města, který by mělo v nejbližší době schvalovat vedení města a který má ČTK k dispozici. Dokument navrhuje celkem 69 opatření, většinu potřebných peněz chce město získat z evropských fondů.
(Celý text)

Hrádek a Horka na Vysočině nechtějí do pracovní skupiny správy úložišť
6. května 2021 00:51

JIHLAVA (ČTK) - Lokality Hrádek a Horka na Vysočině, které patří mezi čtyři lokality v Česku zvažované pro stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu, nechtějí do lokální pracovní skupiny navržené správou úložišť. Představitelé obcí z obou území na Vysočině ČTK řekli, že do těchto skupin své zástupce nepošlou. Mají za to, že by v těchto skupinách nebyli v jednání se státem rovnoprávnými partnery.
(Celý text)

Olomouckým krajem se toulá polský rys, který neprojevuje obvyklou plachost
5. května 2021 16:41

PRAHA (Ekolist) - V Olomouckém kraji byl v minulých dnech několikrát spatřen rys s telemetrickým obojkem. Zvíře se pohybovalo v blízkosti hranic s Polskem nad obcí Bohdíkov mezi Rudou nad Moravou a Hanušovicemi, následně mezi Raškovem a oborou Počátky, před dvěma dny ho pak zaznamenaly kamery vozidla hlídky městské policie v obci Postřelmov u Zábřeha. Na svých webových stránkách to uvedla Agentura ochrany přírody a krajiny.
(Celý text)

Elixír pro rostliny. Co obsahuje a jak jim pomáhá
5. května 2021 16:16

PRAHA (Ekolist) - Využití vermikompostu coby organického hnojiva a prostředku pro zlepšení kvality půdy je známé. Při vermikompostování zároveň vzniká takzvaný žížalí čaj. Tekutina, která se používá jako půdní hnojivo. Ale nejen to.
(Celý text)

Sněmovna projednává nový stavební zákon. K hlasování se dnes nedostala
5. května 2021 14:57

PRAHA (ČTK) - Sněmovna se ani po víc než tříhodinové debatě nedostala k hlasování o schválení nového stavebního zákona. Vrátit se k němu může v pátek. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) v úvodním slově označila projednávaný návrh za nejzásadnější zákon, kterým se Sněmovna v tomto volebním období zabývá, a vyzvala k jeho podpoře. Bude to podle ní obrovský krok pro celou ČR. V rozpravě pak zněly hlavně kritické projevy opozičních poslanců, kterým se nelíbí jak vládou navržený hybridní model, tak i model čistě státní stavební správy, kterému dala Sněmovna přednost.
(Celý text)

Policie obdržela písemné vyhotovení znaleckého posudku k otravě Bečvy
5. května 2021 14:35

PRAHA (ČTK) - Policie obdržela písemné vyhotovení znaleckého posudku k zářijové otravě řeky Bečvy. Nyní se jím budou zabývat vyšetřovatelé. Další informace o postupu při prověřování případu ekologické havárie lze ze strany policistů očekávat do konce měsíce, uvedla policie na svém twitteru.
(Celý text)

Na výsledky posudku k otravě řeky Bečvy je jednatel rybářů zvědavý
5. května 2021 13:47

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ (ČTK) - Na výsledek znaleckého posudku týkajícího se zářijové otravy řeky Bečvy je jednatel severomoravských rybářů Rostislav Trybuček zvědavý. Věří, že se podaří najít konkrétního viníka. Zároveň ho mrzí, že se původce havárie dosud nepřiznal. Posudek, který je pro prověřování případu policií klíčový, dokončil soudní znalec Jiří Klicpera před několika dny. Server iDNES.cz v úterý uvedl, že posudek podezřívá z otravy řeky kyanidy firmu Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm, její ředitel Oldřich Havelka to odmítl.
(Celý text)

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1496 | Další
< zpět na titulní stranu

Reklama