titulní strana > co píší jiní
Spalování uhlí v elektrárnách zvoní hrana – sníží se i znečištění ovzduší
6. května 2021 10:44
() - Konec uhlí neznamená jen snížení emisí skleníkových plynů, ale povede to i k významnému zlepšení kvality ovzduší.

Elektrárny jsou důležitým zdrojem znečištění ovzduší

Znečištění ovzduší se od roku 1990 v České republice významně snížilo, ale stále ještě není situace uspokojivá. Na řadě míst jsou překračovány imisní limity a to i tak významně, že v tzv. hot spot jako je Ostrava, musela být vyhlášena několikrát za rok smogová situace. Jedním z důležitých zdrojů znečištění ovzduší v České republice je sektor energetiky, zejména uhelné elektrárny. Ty mají rozhodující podíl na emisi skleníkových plynů, ale i dalších znečišťujících látek, jako jsou oxid dusíku (NOX), oxid siřičitý (SO2), prach a také rtuť (Hg). Podle údajů z Integrovaného registru znečištění (IRZ) (2), které pravidelně vyhodnocuje hnutí Arnika, se elektrárny umísťují na prvních místech mezi znečišťovateli u většiny znečišťujících látek. (3) Podle epidemiologických studií znečištění ovzduší způsobuje kolem 5 až 10 tis. smrtí za rok. (4)

Zaprášeno

Jednou ze škodlivin, u kterých opakovaně dochází k překračování imisních limitů, je prach. Celkově 17 největších elektráren emitovalo v roce 2019 dohromady více než 2 000 t tuhých znečišťujících látek, které obsahují nejsledovanější velikosti částic prachu PM10 a PM2.5 (5). Množství prachu, které se dostává do ovzduší je však několikanásobně vyšší v důsledku sekundární prašnosti, kdy již usazený prach je opakovaně zvedán větrem a vířen v ovzduší. ČR neplní emisní stropy, stanovené k roku 2020 u suspendovaných částic PM2,5, jako u jediné škodliviny (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/2284 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší). Graf č. 2 (1) Problém je o to palčivější, že škodliviny jsou emitovány na území, kde již nyní je překročen imisní limit, jako je např. Moravskoslezský nebo Ústecký kraj. Některé elektrárny se podílejí na emisích stovkami tun prachu za rok jako např. elektrárna Chvaletice (4 x 205 MW)společnosti Severní energetická (Sev. en EC a.s.), která byla v roce 2019 zdrojem více než 400 tun prachu. (5)

Přísnější emisní limity a plnění požadavků BAT

Potěšující zpráva je, že množství škodlivin, které elektrárny emitují, se postupně snižuje. Podle rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví tzv. Závěry o BAT (Best available techniques – nejlepší dostupné techniky, zkráceně BAT) a podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení, které byly promítnuty do naší legislativy, musí elektrárny plnit od letošního srpna zpřísněné emisní limity a podmínky BAT. Toto rozhodnutí bylo napadeno u soudního dvora Polskem (provozy v oblasti Katovic jsou významným zdrojem znečištění i pro Moravskoslezský kraj), ale plnění požadavků rozhodnutí není odloženo. (6)

Zneužívání výjimek

Legislativa umožňuje za velmi přísných podmínek udělit ve správním řízení, které vede krajský úřad, výjimku z emisních limitů spojených s nejlepšími dostupnými technikami. Toho využili téměř všichni provozovatelé velkých elektráren a požádali o výjimku z plnění limitu zejména pro rtuť. Elektrárny jsou nejvýznamnějším emitentem rtuti (2, 5) a díky nim je Česká republika 4. největším znečišťovatelem rtutí v Evropě z energetiky. (7) Pokud by všechny elektrárny získaly výjimku, tak se ročně vypustí do ovzduší navíc 1600 kg rtuti. Největšími zdroji emisí rtuti v ČR jsou elektrárny Chvaletice a Počerady (5 x 200 MW), které provozuje Severní energetická (Sev.en EC a.s.), jejíž vlastníkem je Pavel Tykač. Pro elektrárnu Chvaletice výjimku pro vypouštění nadlimitního množství oxidů dusíku (NOx) a 3,5násobné překračování limitu pro rtuť vydal Pardubický krajský úřad již v loňském roce. Na základě odvolání obcí, místních spolků a ekologických organizací Ministerstvo životního prostředí výjimku zrušilo a pro podjatost převedlo Olomoucký krajský úřad. Ten výjimku vydal ve stejném rozsahu a Ministerstvo životního prostředí na základě odvolání (8), ji opět 12. 3. letošního roku zrušilo a vrátilo Olomouckému krajskému úřadu k projednání. V dalším řízení musí provozovatelé podle ministerstva žádosti přepracovat. Předložit mají takový návrh výjimky, ze kterého bude zřejmé, že se snaží v co nejkratší době co nejvíce přiblížit ke splnění nových emisních limitů. Ministerstvo požaduje zkrácení doby trvání výjimky i snížení požadovaného emisního limitu. Elektrárna Počerady výjimku pro čtyřnásobné překročení nových emisních limitů pro rtuť dostala od Ústeckého krajského úřadu 12. 4. letošního roku, Hnutí DUHA, Greenpeace a právnická společnost Frank Bold Society i obec Volečice se již odvolaly. (9)

Srpen se blíží, takže to vypadá tak, že tyto dvě elektrárny pravomocnou výjimku nezískají a budou muset omezit provoz. Kdyby se někdo obával omezení dodávek elektřiny pro Českou republiku, tak vězte, že dlouhodobě jsme čistým vývozcem elektřiny. V roce 2019 bylo vyvezeno 13.096 TWh elektřiny do zahraničí (10) a Česká republika si dlouhodobě drží své „čestné místo“ mezi prvními 10 vývozci elektřiny na světě. (11)

Další žádostí, kterou se úřady zabývají je např. žádost Elektrárny Opatovice z Energetického a průmyslového holdingu (EPH), který ovládá Daniel Křetínský, ČEZ pro elektrárnu Mělník I a II, Ledvice, Prunéřov II a další.

Toxická rtuť je kvůli svým vlastnostem z životního prostředí téměř neodstranitelná. Co si vypustíme do ovzduší, tady bude kolovat tisíce let včetně procházení potravním řetězcem. (7)

Kličky kolem měření

Dosud to bylo o plnění emisních limitů, které nahlásí provozovatelé do registru znečišťujících látek. Skutečné hodnoty emisí však mohou být mnohonásobně vyšší. Znečišťovatelé totiž využívají nejrůznější kličky, aby vykázali hodnoty emisí nižší, než skutečně dosahují. Jednou z nich je možnost odečíst paušálně chybu měření, nikoli reálnou, ale předpokládanou, která je u některých metod měření daleko nižší než 40%, které si až odečítají. Nebo záměrně podhodnocují naměřené hodnoty, když vykazují jednorázové hodnoty měřené méně přesnými metodami. Tato praxe byla odkryta v řízeních o výjimkách, tím však porušují povinnost vykazovat nejlepší dostupné informace o emisích dle čl. 5 odst. 4 evropského nařízení 166/2006 ES. 15 Těmto praktikám učiní od srpna konec implementace požadavků na kontinuální měření rtuti. (12)

Kvůli emisním povolenkám míří uhelné elektrárny do červených čísel

Další pozitivní zprávou pro kvalitu ovzduší je, že některé z těch největších zdrojů jsou postupně odstavovány provozovateli. Důvodem jsou nejen přísnější limity, které musí zařízení plnit ale i rychle rostoucí ceny emisních povolenek, které výrobu elektřiny spalováním uhlí ženou do červených čísel. Nástroj emisních povolenek tedy funguje, získané prostředky jsou investovány přes Modernizační fond do modernizace energetických zařízení. V loňském roce společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. uzavřela tlakovou plynárnu Vřesová, která vyráběla plyn z hnědého uhlí a přitom emitovala ročně až 300 tun prachu. Právě u tlakové plynárny Vřesová tvořily náklady na nákup emisních povolenek téměř čtvrtinu nákladů. Provoz ukončila i elektrárna Prunéřov I (440 MW) společnosti ČEZ s emisí téměř 200 tun prachu. Novější elektrárna Prunéřov II (3 x 250 MW) emituje poloviční množství prachu.

Místo uhelných kotlů kogenerační jednotky

Nevýhodné podmínky pro spalování uhlí vytvořily prostor pro nové technologie. Skupina ČEZ plánuje odstavit na konci roku 2022 nebo nejpozději po topné sezóně 2022-2023 v elektrárně Dětmarovice tři uhelné bloky o celkovém výkonu 600 MW. Místo nich vybuduje výkonné kogenerační jednotky, které zajistí kombinovanou výrobu elektřiny a zároveň tepla z plynu. Zavřela elektrárnu Prunéřov I (440 MW), ukončila provoz dvou bloků v elektrárně Ledvice (220 MW), prvního bloku v Dětmarovicích (200 MW) a černouhelný zdroj v Ostravě-Vítkovicích (80 MW) převedla na plyn, v příštích letech plánuje odstavit třetí blok hnědouhelné elektrárny Mělník (500 MW). (13)

Emisní povolenky na modernizaci a změnu paliva teplárnách

Uhlí využívají jako palivo i teplárny. Většina těch, které zásobují teplem obytnou zástavbu, má výkon významně nižší než elektrárny. Stát jim pomůže s modernizací i změnou paliva dotacemi z Modernizačního fondu, který je tvořen z plateb za emisní povolenky. Podle sdělení Ministerstva životního prostředí k dispozici v následujících letech by mělo být až 150 miliard Kč. První výzva zaměřená právě na teplárny je již vypsána. (14)

Prostor pro uplatnění nových technologií

Zase se potvrdilo, že pokud je nastavena změna zákonem, tak se s ní průmysl dokáže vyrovnat. Pokud však jsou zákony benevolentní, tak provozovatele nic nenutí praxi škodlivou pro životní prostředí změnit a řada z nich jde tzv. „na hranu toho, co zákon povoluje“. Změna prospěje nejen ovzduší, ale vytvoří prostor pro rozvoj nových technologií. Stát namísto skryté podpory nevyhovujících technologií, může podpořit ty nové, perspektivní. Může to být nejen z modernizačního fondu, ale např. z prostředků Národního plánu obnovy, který by měl významně podporovat modernizaci příznivou pro životní prostředí.

Obrázek č. 1 Oblasti s překročenými imisními limity pro ochranu lidského zdraví vybraných látek v ČR [%], 2019, zdroj ČHMÚ, dostupné online: https://issar.cenia.cz/cr/ovzdusi/kvalita-ovzdusi-z-hlediska-ochrany-lidskeho-zdravi/

Graf č. 1 Podíl území ČR a obyvatel ČR vystavených nadlimitním koncentracím zdroj ČHMÚ, dostupné online: https://issar.cenia.cz/cr/ovzdusi/kvalita-ovzdusi-z-hlediska-ochrany-lidskeho-zdravi/

Graf č. 2 Vývoj emisí vybraných znečišťujících látek v ČR a národní emisní stropy pro roky 2020 a 2025 [index, 2005 = 100], 2005–2019, zdroj ČHMÚ, dostupné online: https://www.cenia.cz/wp-content/uploads/2021/03/Zprava_o_ZP_CR_2019.pdf

Zdroje
1) Zpráva o životním prostředí 2019, CENIA, dostupné online https://www.cenia.cz/publikace/zpravy-o-zp/
2) Integrovaný registr znečištění, dostupné online: https://www.irz.cz/
3) Arnika – Petrlík, J., Havel, M.: Žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Českou republiku podle hlášení za rok 2019, dostupné online: https://g.denik.cz/31/b9/irz-2019.pdf
4) European Environment Agency (2020). Health Impacts of Air Pollution, dostupné online: https://www.eea.europa.eu/themes/air/health-impacts-of-air-pollution
5) ČHMÚ. Zdroje znečišťování ovzduší 2019, dostupné online https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/plants/index_CZ.html
6) MŽP – informace k závěrům BAT, dostupné online https://www.mzp.cz/ippc/ippc4.nsf/b8b42dbc0c8637bac125773c0021a91e/9ccdca65a3e69df3c1258677002a39c2?OpenDocument
7) European Environment Agency, Mercury in Europe´s environment, dostupné online https://www.eea.europa.eu/publications/mercury-in-europe-s-environment
8) Frank Bold, dostupné online https://frankbold.org/zpravodaj/kategorie/povedlo-se/uspeli-jsme-ministerstvo-podruhe-zrusilo-vyjimku-z-emisnich-limitu-pro-elektrarnu-chvaletice?utm_medium=Facebook&utm_source=Facebook_feed&utm_campaign=Kvalita-ovzdusi&utm_content=Vyjimka-Chvaletice
9) Hnutí Duha, dostupné online https://www.hnutiduha.cz/aktualne/rtutova-vyjimka-pro-pocerady-nezacne-platit-ekologicke-organizace-obec-se-odvolaly
10) Energetický regulační úřad, dostupné online https://www.eru.cz/cs/zpravy-o-provozu-elektrizacni-soustavy#2020
11) International Energy Agency, dostupné online https://webstore.iea.org/download/direct/2831?filename=key_world_energy_statistics_2019.pdf
12) Frank Bold Právní kličky uhelných elektráren, dostupné online https://frankbold.org/zpravodaj/kategorie/aktualne/emissiongate-pravni-klicky-uhelnych-elektraren
13) Tisková zpráva ČEZ
14) Ministerstvo životního prostředí, dostupné online, https://www.mzp.cz/cz/news_20210426_Modernizacni-fond-se-rozjizdi-naplno

Eva Tylová

Další články:
22. června 2021 07:00
21. června 2021 15:00
21. června 2021 11:15
20. června 2021 08:00
19. června 2021 08:00

Online diskuse
Ohrožení tasmánští čerti zdevastovali na malém ostrově populaci tučňáků
23. června 2021 02:34

HOBART (ČTK) - Program na záchranu ohrožených tasmánských čertů se na malém ostrově u Tasmánie vymstil - predátoři tam zlikvidovali populaci tučňáků. S odvoláním na organizaci BirdLife Tasmania o tom informoval server BBC News. Masožravý vačnatec známý též jako ďábel medvědovitý je považován za ohrožený druh. Ochránci přírody proto v roce 2012 na ostrůvek Maria umístili menší množství těchto zvířat ve snaze jejich populaci zachránit, jelikož jejich počty dramaticky zdecimovala nakažlivá forma rakoviny.
(Celý text)

V ČR by do roku 2030 mělo být 20 vodíkových stanic pro kamiony
23. června 2021 00:58

PRAHA (ČTK) - V Česku by do roku 2030 mělo vzniknout nejméně 20 plnících stanic na vodík pro kamiony a nákladní auta. Odhaduje to studie Asociace evropských výrobců automobilů (ACEA), jejíž výsledky má ČTK k dispozici. V současnosti ještě v tuzemsku žádná vodíková čerpací stanice nefunguje, ale dvě by měly být otevřené v síti společnosti Benzina ještě letos. Do roku 2023 by mohlo být v ČR vybudováno šest až osm čerpacích stanic na vodík.
(Celý text)

Investice do obnovitelných zdrojů v Asii se do roku 2030 zdvojnásobí, očekává WoodMac
23. června 2021 00:54

SINGAPUR (ČTK) - Investice do výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v Asii a Tichomoří se do roku 2030 mohou ve srovnání s předchozím desetiletím zdvojnásobit a dosáhnout 1,3 bilionu dolarů (28 bilionů Kč). Převýší tak výdaje na výrobu elektřiny z fosilních paliv, které by měly naopak o 25 procent klesnout a dostat se na 54 miliard USD ročně. Vyplývá to ze zprávy poradenské společnosti Wood Mackenzie (WoodMac).
(Celý text)

Z ulic a parkovišť Kroměříže loni zmizelo asi šest desítek autovraků
23. června 2021 00:41

KROMĚŘÍŽ (ČTK) - Kroměřížská radnice začala loni díky novele zákona o pozemních komunikacích odstraňovat autovraky odstavené na parkovištích a v ulicích ve vlastnictví města. Nahlášeno jich bylo 63, sdělil místostarosta Karel Holík (ČSSD). Až na tři vozidla, která nejsou na pozemcích ve vlastnictví města, vraky z ulic a parkovišť zmizely.
(Celý text)

Těžba dřeva v hradeckém kraji vzrostla kvůli kůrovci a živlům na nový rekord
23. června 2021 00:17

HRADEC KRÁLOVÉ (ČTK) - Těžba dřeva v Královéhradeckém kraji loni kvůli likvidaci kůrovcových a živelných kalamit vzrostla o 17 procent na nový rekord 1,2 milionu metrů krychlových. Podíl nahodilé těžby z různých kalamit na celkové těžbě loni vzrostl na 95 procent. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ). V celé ČR těžba dřeva loni kvůli rozsáhlé kůrovcové kalamitě vzrostla o desetinu na rekordních 35,8 milionu metrů krychlových.
(Celý text)

Gabon dostal jako první v Africe zaplaceno za ochranu deštného pralesa
22. června 2021 17:35

LIBREVILLE (ČTK) - Gabon se stal první africkou zemí, která dostala peníze za ochranu deštného pralesa, což pomůže snížit emise plynů podílejících se na globálním oteplování. Organizace zvaná Středoafrická lesní iniciativa (Cafi) Gabonu předala 17 milionů dolarů (365 milionů korun) jako první část z celkové sumy 150 milionů dolarů (3,2 miliardy korun) dohodnutých v roce 2019.
(Celý text)

Také Generali Česká pojišťovna nebude od roku 2022 pojišťovat uhelné elektrárny ČEZ
22. června 2021 17:34

PRAHA (ČTK) - Generali Česká pojišťovna od roku 2022 nebude pokračovat v pojišťování konvenčních uhelných elektráren skupiny ČEZ. Rozhodla tak minulý týden po jednání, na němž se zástupci největší české pojišťovny a skupiny ČEZ shodli na ukončení spolupráce v této oblasti ještě v tomto roce, řekla ČTK mluvčí pojišťovny Ivana Buriánková. Minulý čtvrtek podobné rozhodnutí oznámila Kooperativa. ČEZ v reakci uvedl, že jde o stejnou situaci jako právě s Kooperativou a krok je výsledkem vzájemné dohody.
(Celý text)

Sochaři na Pustevnách vytváří z písku obří sochy lesních zvířat
22. června 2021 17:32

VSETÍN (ČTK) - Devět desítek tun písku mají v horském středisku Pustevny na Vsetínsku k dispozici čtyři sochaři, kteří z něj začali pod širým nebem tvořit obří sochy lesních zvířat. Nevšední umělecká díla mají být hotová v pátek, jejich dobročinná výstava nazvaná Pískoles pak bude přístupná denně od 08:00 do 18:00. Jak dlouho budou sochy k vidění, bude záležet především na počasí. "V loňském roce nám však sochy vydržely až do poloviny října, kdy musely být odstraněny. Dokonce se ani nevyhnuly první sněhové nadílce," řekla ČTK mluvčí projektu Pískoles Dita Korčák Hrtusová.
(Celý text)

Liberecký kraj zřídí nové organizace, převezmou zoo a botanickou zahradu
22. června 2021 16:43

LIBEREC (ČTK) - Liberecký kraj zřídí od 1. července dvě nové příspěvkové organizace Zoo Liberec a Botanická zahrada Liberec-LK, které na konci roku od města Liberce převezmou zoologickou, respektive botanickou zahradu. Rozhodli o tom krajští zastupitelé. Vedení kraje a Liberce se už v dubnu dohodla na převzetí obou zahrad, na oplátku Liberecký kraj městu předá domovy seniorů ve Vratislavicích a na Františkově s bezmála 300 klienty.
(Celý text)

Vyplatí se vám investice do fotovoltaiky?
22. června 2021 14:39

() - Láká vás představa vlastního zdroje energie, který bude navíc šetrný k životnímu prostředí? Než se rozhodnete investovat do solárních panelů, dobře si spočítejte, zda se vám fotovoltaika skutečně vyplatí.
(Celý text)

Po požáru lodi byli na pobřeží Srí Lanky vyplaveni mrtví delfíni i stovka želv
22. června 2021 14:29

KOLOMBO (ČTK) - Téměř stovku mrtvých želv s poškozenými hrdly a krunýři, asi desítku uhynulých delfínů a plejtváka obrovského vyplavilo moře na pobřeží Srí Lanky. Ekologové jsou přesvědčeni, že případy souvisí s květnovým požárem a následným potopením kontejnerové lodi, uvedla agentura AP.
(Celý text)

Za prodej psů z množíren potrestal soud dvě ženy podmíněnými tresty
22. června 2021 14:24

PRAHA (ČTK) - Za prodej vyhladovělých a nemocných psů z množíren Obvodní soud pro Prahu 4 uložil Ivetě Brixové a Sandře Peštové podmíněné tresty. Oběma také zakázal na několik let chovat zvířata. Ženy se k trestné činnosti přiznaly. Za týrání zvířat, podvod a neoprávněné podnikání jim hrozí až šestiletý trest. Dnešní rozsudek není pravomocný.
(Celý text)

Kurz Oběhového hospodářství přinese podněty pro rozvoj udržitelného podnikání
22. června 2021 14:00

PRAHA (VŠCHT) - Pod hlavičkou Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) se uskuteční již pátý ročník kurzu Oběhové hospodářství. Fakulta technologie ochrany prostředí (FTOP) VŠCHT ve spolupráci s předními odborníky zprostředkuje ředitelům, manažerům a dalším profesionálům ze soukromé i státní sféry aktuální poznatky a informace týkající se cirkulární ekonomiky.
(Celý text)

Strakonická teplárna přerušila dodávky Energu, letos potřetí
22. června 2021 13:56

STRAKONICE (ČTK) - Strakonická teplárna dnes přerušila dodávky tepla firmě Energo, která kromě jiného zásobuje přes 250 bytů na sídlišti Šumavská. Energo teplárně neplatí, řekl ČTK generální ředitel teplárny Pavel Hřídel. Přerušení dodávek potvrdil ČTK jednatel Energa Roman Němeček. Stejně jako jeden květnový víkend jsou obyvatelé 14 bytových domů bez teplé vody. Poprvé se to stalo v lednu.
(Celý text)

UNESCO doporučilo přidat Velký bariérový útes na seznam ohrožených památek
22. června 2021 11:27

CANBERRA (ČTK) - Výbor organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu UNESCO doporučil přidat australský Velký bariérový útes na seznam světového dědictví v ohrožení. Australská vláda se proti kroku rázně ohradila a hodlá se mu bránit, píší zahraniční tiskové agentury.
(Celý text)

Šestnáctiletý turista se stal obětí medvěda na Sibiři
22. června 2021 11:24

MOSKVA (ČTK) - Šestnáctiletý chlapec přišel o život při útoku medvěda na skupinu turistů u jezera Medvežje v národním parku Jergaki v Krasnojarském kraji, nalézajícím se uprostřed Ruska. Další turista byl při útoku šelmy zraněn, oznámila agentura Interfax s odvoláním na záchranáře, kteří turisty dostali do bezpečí.
(Celý text)

Dvacítka lidí v Brně protestovala proti proti pojišťovnám podporujícím uhlí
22. června 2021 10:51

BRNO (ČTK) - Protestním happeningem začala v pondělí v Brně, stejně jako v Praze a Ostravě, třídenní akce proti pojišťovnám, které podle protestujících podporují fosilní průmysl, tedy průmysl zpracovávající ropu, plyn a uhlí. Členům koalice Zastavme špinavé prachy, která akci pořádá, vadí zejména pojišťování firem ČEZ, Sev.en energy a EPH. V dalších dnech se podobné programy požadující konec podpory fosilních paliv objeví také ve Zlíně, Olomouci nebo Plzni.
(Celý text)

Ornitologové vytváří na Hodonínsku ptačí park, napočítali v něm 162 ptačích druhů
22. června 2021 03:22

PRAHA (ČTK) - Česká společnost ornitologická (ČSO) od loňska vytváří u Dubňan na Hodonínsku Ptačí park Kosteliska. Ornitologové v něm napočítali 162 ptačích druhů. V plánu je obnova i rozšiřování biotopu tak, aby se tam dařilo nejen ptákům, ale i dalším živočichům.
(Celý text)

Senátní výbor možná doporučí Senátu zamítnout nový stavební zákon
22. června 2021 02:05

PRAHA (ČTK) - Senátní hospodářský výbor možná doporučí senátorům, aby zamítli návrh nového stavebního zákona. Zpravodaj výboru k návrhu Jaroslav Větrovský (za ANO) na dotaz ČTK řekl, že má pro středeční jednání výboru připraveno zamítavé usnesení. Nechtěl ale spekulovat, zda se výbor k jeho návrhu přikloní. Předseda výboru Vladislav Vilímec (ODS) řekl, že zákon se nedá upravit a že u žádného ze senátorských klubů nevnímá podporu tohoto zákona. Nový stavební zákon se připravuje řadu let a vláda si od něj slibuje hlavně rychlejší stavební řízení.
(Celý text)

Kvůli výběru ředitelky ústecké zoo vznikla petice, signatáři chtějí Fejka
22. června 2021 01:55

ÚSTÍ NAD LABEM (ČTK) - Výběr zooložky Ilony Pšenkové do čela ústecké zoologické zahrady vyvolal nevoli u veřejnosti, která v petici požaduje, aby se vedení instituce ujal bývalý ředitel pražské zoo Petr Fejk. Pšenkovou vybrala městská rada, ve výběrovém řízení vyhrál Fejk. Signatáři s rozhodnutím rady nesouhlasí. Výběr ředitelky způsobil i rozpor v ústecké koalici, která by se měla tento týden sejít a domluvit se na jejím dalším fungování. Krajním řešením by mohlo být i vypovězení koaliční smlouvy.
(Celý text)

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1527 | Další
< zpět na titulní stranu

Reklama