titulní strana > co píší jiní
Proč Česko nesplnilo cíl úspor energie?
24. června 2022 07:00
() - Zhodnocení Zprávy o pokroku v oblasti plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti v České republice.

Vláda obdržela zprávu o plnění cílů úspor energie, které vyplývají z evropské směrnice o energetické účinnosti. Zpráva předkládá konečné zhodnocení pro období 2014–2020 a naznačuje, jak si stojíme na začátku nové periody 2021–2030.

Některé cíle podle Zprávy plníme, ty důležité ale ne. V mém zhodnocení naleznete analýzu uvedených dat a zdůvodnění, proč v oblasti energetické efektivity a úspor energie zaostáváme. Uvádím také doporučení, na co bychom se měli zaměřit, abychom se v oblasti energetické efektivity posunuli dál. Úspory energie a zvyšování energetické efektivity patří mezi nejdůležitější způsoby, jak ihned postupně snižovat emise, odpoutávat se od ruského plynu a trvale si snížit účty za energie. Kromě toho vedou k vyššímu komfortu bydlení a lepší konkurenceschopnosti našich firem.

Hlavní cíl neplníme

Nejdůležitějším cílem jsou celkové skutečné úspory, kterých daný stát každoročně dosáhne, a to na konečné spotřebě energie, podle článku 7 směrnice o energetické účinnosti. Z předepsaných 51,1 PJ za období 2014–2020 jsme dosáhli na 48,5 PJ, tedy na 95 %. To zní celkem optimisticky, ale jen do té doby, než se pořádně podíváme na výkaznictví tohoto cíle.

Bohužel zpráva zde uvádí spoustu pouze papírových úspor, které se neodráží v realitě. Premiantem je s příspěvkem 15,8 PJ „Zkvalitňování technologických postupů“. A co jde? Dříve se tato položka jmenovala „Strategický rámec udržitelného rozvoje“ se stejně velkým příspěvkem k celkovým úsporám. To však Evropská komise rozporovala a ministerstvo průmyslu to tedy vyřešilo tak, že změnilo název této položky.

Druhým nejkřiklavějším příkladem papírových úspor je tzv. Environmentální daň na pohonné hmoty s celkovým příspěvkem k úsporám energie asi 10,8 PJ. Její tvůrci předpokládali, že uvalením o něco vyšší daně na benzín a naftu než vyžaduje evropská legislativa, se bude méně jezdit. Skutečně k tomu ale došlo?

Zpráva uvádí i dobrovolné dohody na úsporách energie s ČEZem a ČD Cargo. Dělaly ale tyto firmy v uvedeném období jiný byznys, než kdyby dohodu se státem nepodepsaly?

Pokud tyto pochybné položky ze Zprávy odstraníme, dostaneme součet ročních úspor 19,4 PJ, což činí jen 38 % stanoveného cíle. A to je i skutečný výsledek české snahy snižovat spotřebu.

Nutno dodat, že ani to není úplně málo. Výborným příkladem skutečně efektivních, dlouhodobých a systematických státních snah o úspory energie jsou úspěšné programy pro podporu investic do renovace rodinných a bytových domů – Nová zelená úsporám, úspor energie v průmyslu a veřejných budov – evropské fondy řízené ministerstvem životního prostředí, ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem pro místní rozvoj. Tyto programy přinášejí trvalé úspory energie se všemi jejich benefity. Abychom však využili jejich potenciál naplno, potřebujeme až 3x zvýšit tempo investic do těchto oblastí.

Jak to bude dál?

Od roku 2021 roční cíl na úspory energie – nyní ve výši 7,4 PJ, roste a to až na 8,4 PJ, tedy 84 PJ za dekádu. V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu navrhuje Evropská komise navýšení tohoto cíle až na 15 PJ ročně. Co si s tím Česko počne? Vymyslíme znovu papírové úspory, nebo dáme této oblasti prioritu, kterou si zaslouží? K nástrojům, jak toho dosáhnout, se dostanu později. Nicméně existují, známe je a potřebujeme především politickou vůli k jejich dlouhodobé a systematické podpoře.

Ostatní cíle

Pozitivní je, že další cíle stanovené směrnicí Česko plní. Pro jejich realistické vyhodnocení se ale znovu musíme podrobně podívat, jak byly vlastně stanoveny.

Cíl na spotřebě energie, ať už konečné nebo primární, je stanoven celoevropsky podle článku 3 směrnice oproti rychle rostoucímu referenčnímu scénáři z roku 2007 (!). S přehledem ho proto plníme a plnili jsme jej, už když byl stanoven. Ale jde skutečně o úroveň, se kterou se chceme srovnávat? Jedná se o podobný příklad, jako když české emise na začátku 90. let rychle klesly kvůli nutné restrukturalizaci průmyslu. Další dlouhá desetiletí už jsme toho pro jejich snížení mnoho neudělali. U úspor energie nám tento cíl splnila finanční krize z první dekády tohoto tisíciletí.

Přesně na 100 % plníme také cíl úspor energie ve vládních budovách (budovách orgánů centrální státní správy) podle článku 5 směrnice. Ten se však týká jen 572 budov a v celkovém součtu je nepříliš významný, tvoří asi jen 2 promile cíle nových úspor podle článku 7. V jeho plnění sehrály zásadní roli evropské fondy, zejména Operační program Životní prostředí dobře řízený stejnojmenným resortem.

I tento cíl se má v nové směrnici výrazně proměnit a jen tak, bez nastavení robustního regulatorního, ekonomického a informačního rámce pro investice do úspor energie, jej do budoucna plnit nebudeme.

Co je třeba udělat

Nicméně máme na čem stavět. Programy jako Nová zelená úsporám nebo Operační program Životní prostředí jsou úspěšné, dobře nastavené a kvalitně řízené. Ostatní státy, minimálně ze střední a východní Evropy, by nám je mohly závidět.

V Česku stojí přes 2,4 milionu budov. Pro jejich kvalitní energeticky úsporné renovace a instalaci místních obnovitelných zdrojů potřebujeme ovlivnit 60 až 80 tisíc individuálních investičních rozhodnutí ročně.

Aby se to stalo, musí vláda jednat a udělat několik promyšlených kroků. A ty zároveň dobře prodiskutovat s profesními partnery a veřejností.

Jak by měl stát investice do úspor podpořit?

1. Zajistit dostatečné financování programu Nová zelená úsporám

V roce 2021 program nabídl lidem 3 až 4 miliardy korun na úsporné rodinné domy (renovace a novostavby, obnovitelné zdroje pro budovy), 21 tisíc domácností je využilo. Dotace představovala zhruba třetinu investice, tzn. celkové indukované investice činily přes 10 miliard korun. Stát podpořil také úspory v bytových domech. Integrovaný regionální operační program, který jejich renovace podporoval už dříve, rozděloval 2-3 miliardy korun ročně. Poslední výzva skončila s neuspokojeným převisem poptávky ve výši 1,1 miliardy. Nároky na tento program dnes dále stoupají, zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Absorpční kapacita programu činí aktuálně 7-8 miliard korun ročně. Z výnosů aukcí emisních povolenek má dle zákona mít zajištěny minimálně 4 miliardy, skutečný státní rozpočet s tímto příspěvkem však nepočítá. Tuto díru minulá i současná vláda zatím překryla 19 miliardami z Národního plánu obnovy. Ten měl přitom sloužit pouze pro rozvoj a dodatečné investice, ne pro nahrazení jiných zdrojů. Ale dobře, jako důležitější se nyní jeví otázka dlouhodobosti programu. Vláda musí po roce 2023 zajistit dostatečné finance na jeho pokračování. Pokud je máme navýšit 2-3x, pak bude potřeba zhruba 20 miliard korun ročně.

2. Nabídka zvýhodněných renovačních úvěrů

Vlastníci rodinných domů bývají často kutilové. Renovuje se hodně, ale svépomocí. Někdy dokonale, často pak pouze v malém rozsahu a méně kvalitně. Jako hlavní bariéru pro realizaci rozsáhlejší renovace, která by přinesla vyšší úspory i kvalitu bydlení, vlastníci uvádějí nedostatek finančních prostředků. Často platí dílčí renovace ze svých úspor, na renovace si nepůjčují.

Pokud by však stát zajistil nabídku zvýhodněných úvěrů, které umožní předfinancování a zejména dofinancování dotace z programu Nová zelená úsporám, pak by část vlastníků rozsáhlejší a kvalitnější renovaci provedla.

To lze zajistit pomocí portfoliové garance státu přes Národní rozvojovou banku za renovační úvěry poskytované například stavebními spořitelnami. Pomohla by také úroková dotace, aby výsledný úvěr měl dlouhou fixaci, sazbu na úrovni hypoték a neručilo se za něj nemovitostí. Byl by přitom navázaný jen na projekty s výšší mírou renovace v Nové zelené úsporám.

Spíše skeptický jsem k zavádění „Nové zelené úsporám Light“, která by poskytovala dotace i na renovace malého rozsahu a svépomocí. To už je nyní možné v nejnižší úrovni označené A.0. Dále tento práh snižovat nevnímám jako šťastné, protože přínosy renovace rostou nelineárně. Čím rozsáhlejší a kvalitnější renovaci udělám, tím více má pro mne přínosů. Ať už v nákladech za energie, zdravém vnitřním prostředí nebo v tom, že už budu mít hotovo a nebudu muset nad domem přemýšlet opět příští rok.

3. Dostatečné prostředky také pro veřejný a podnikatelský sektor

Evropská unie nám posílá dostatečné prostředky na realizaci úspor energie a instalaci obnovitelných zdrojů ve veřejném a podnikatelském sektoru. Bohužel jsou roztříštěné v různých fondech: „běžné“ Evropské strukturální a investiční fondy, Modernizační fond, Nástroj pro oživení a odolnost, Modernizační fond, Fond spravedlivé transformace a další menší.

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí, které fondy v tomto resortu administrují, se naštěstí zatím daří spojovat tyto peníze na úrovni státu a vůči žadateli zachovávat jednotnou fasádu podmínek a energetických kritérií. Zároveň jde, byť s rezervami, o průběžné programy, což vytváří důvěru žadatelů i stavebního trhu.

4. Stát musí renovovat vlastní budovy

Stát vlastní spoustu budov v nevyhovujícím stavu a určitě nejde jen o oněch 572 budov, které spadají pod článek 5 směrnice. Dlouhodobě však jejich energetickou náročnost zanedbává (pokud ji vůbec zná). Nad rámec povinností plynoucích ze směrnice by měl proto připravit plán, kdy jakou budovu zrenovovat a co na ní lze provést, tak aby bylo dosaženo energetického optima.

Zároveň by se stát neměl bát pustit do těchto budov firmy poskytující energetické služby, konkrétně energetické úspory se zárukou, tzv. EPC. Ty garantují výsledek. Jednoduše řečeno investice se postupně splácejí z peněz ušetřených za platby za energie a mohou také přinést financování pomocí dodavatelského úvěru s následným odprodejem pohledávky. To se může na první pohled jevit jako zvyšování státního dluhu, ale jen pokud věříme, že za energie by v budoucnu stát platit nemusel. Což tak samozřejmě není.

5. Podpora poradenství a předprojektové přípravy

I v této oblasti máme na čem stavět, ale stát musí dostupné nástroje výrazně posílit a vzájemně je propojit. Existuje síť asi 60 Energetických konzultačních a informačních středisek. Většinou soukromé osoby či konzultační agentury poskytují hodinu energetického poradenství lidem zdarma. Stát jim to následně proplatí z programu Efekt řízeného ministerstvem průmyslu a obchodu.

Nejde to ale úplně hladce. Na letošní rok stát vypsal výzvu až v květnu, odměna specialistům je malá, takže od poskytování bezplatného poradenství řada z nich odchází. Do tohoto poradenství by se měly zapojit i veřejná správa, města a obce.

Základní poradenství by mělo zůstat zcela zdarma i nadále, a to na alespoň dvě hodiny času specialisty pro jeden dům. V rámci poradenství by mělo být možné nabízet rozšířené energeticko-optimalizační studie, které by stát zaplatil třeba ze 70 %. To obnáší dva tři dny práce specialisty, včetně návštěvy domu. Náklad na tyto služby činí 15 až 20 tisíc korun, doplatek pro zájemce by se pohyboval mezi 3 až 5 tisíci korun. Díky tomu by se pak zájemce o renovaci budovy a instalaci obnovitelných zdrojů mohl kvalifikovaně rozhodnout, jak renovaci provede, která jsou ta nejvýhodnější opatření zrovna v jeho případě.

Pro města a obce by pak stát měl dotovat mzdové náklady na pozice energetických manažerů. Jeden by měl připadnout na každých 20 tisíc obyvatel. Ve městech by se mohlo jednat o tým o pár lidech, na venkově by to mohla být sdílená pozice pro několik obcí.

6. Informační kampaň

Stát by měl rozjet informační kampaň o přínosech a možnostech úspor energie a instalace lokálních obnovitelných zdrojů na budovy. A to pro všechny typy vlastníků. Design této kampaně už je hotový, byl s hlavním sloganem „Úspory energie: Chytrá volba“ připraven z peněz Evropské komise pro ministerstvo průmyslu a obchodu už v roce 2009. Kampaň ministerstvo ale zatím nespustilo, přitom tato osvěta by mohla lidem reálně pomoct ušetřit tisíce až deseti tisíce korun ročně. Pro srovnání, na propagaci českého kapra utrácíme 150 miliónů korun ročně. Zkusme za srovnatelnou částku poradit lidem, jak ušetřit na energiích.

7. Nezapomenout na sociálně slabé

Sociálně slabí jsou ohroženi současným růstem cen energie nejvíce. Je potřeba jim pomoci co nejvíce cílenými dávkami .Například pomocí zjednodušeného a navýšeného příspěvku na bydlení nebo dotace na první část spotřeby elektřiny či plynu. Má se ale jednat o podporu určenou výhradně této potřebné skupině

I nízkopříjmových domácnostem bychom měli umět nabídnout systémové řešení, tedy investici do renovace domů a instalace obnovitelných zdrojů. Není to lehký úkol. Pracovně tomu říkám „najít vhodnou podobu investiční komponenty sociálních dávek“.

Jiné motivace a možnosti mají samoživitelky, jinou třeba důchodci. Pokud by ale stát uměl i jim nabídnout pro rodinné domy navýšenou podporu nad rámec běžné dotace z Nové zelené úsporám, vyplatí se to nám všem. Těmto skupinám obyvatel klesnou v budoucnu náklady na bydlení a sníží se tak výplaty příspěvků na bydlení Navíc navýší hodnotu svojí nemovitosti. Pro nízkopříjmové vlastníky bytů by pomohlo umožnit jim zahrnout do posuzovaných nákladů na bydlení také splácení podílu na investici do renovace bytového domu.

8. Postupně posilovat možnosti trhu

Velkou bariéru představují v tuto chvíli možnosti trhu opatření realizovat. Nicméně stejně jako pro vytváření důvěry vlastníků budov v ekonomické pobídky, je i pro stavební a montážní firmy, ale také projektanty a specialisty nejlepším signálem dlouhodobý výhled, že energeticky úsporné renovace a instalace obnovitelných zdrojů jsou pro stát prioritou. Postupně tak obor přiláká nové firmy a pracovníky. Nestane se tak z měsíce na měsíc, ale v horizontu několika let ano.

Nutná kapacita

Výčet kroků, které by měl stát udělat k výraznému snížení naší energetické náročnosti, není úplný. Zcela jsem vynechal třeba oblast snižování spotřeby v průmyslu. I bez toho se jedná o ohromné množství práce, kterou zvládneme jen s dostatečnou manažerskou a administrativní kapacitou. Třeba na ministerstvu průmyslu a obchodu pracují v této oblasti jen 3 lidé. Schopní, ale stále jen 3. Navyšovat stav úředníků se teď moc nenosí, vytvářet novou agenturu jako kompetenční centrum pro udržitelnou energetiku už vůbec ne. Vzhledem k rozsahu agendy a obrovskému potenciálu pro naši energetickou bezpečnost, který se v úsporách skrývá, by ministerstvo mohlo přesunout část tabulkových míst ze samostatné sekce o 40 lidech, kteří připravují stavbu jednoho jaderného bloku, právě do úspor energie.

Petr Holub

Další články:
2. července 2022 07:00
1. července 2022 12:40
1. července 2022 07:00
30. června 2022 07:00
29. června 2022 07:00

Online diskuse
Želvy mohou podle vědců výrazně zpomalit proces stárnutí. Nejstarší žijící samec má 190 let
3. července 2022 01:48

(ČTK) - Mnoho druhů želv dokáže zpomalit proces stárnutí, a to dokonce výrazně. Vyplývá to z nové studie, o které napsal deník The Independent. Ačkoli všechny živé organismy stárnou a umírají, někteří živočichové podle vědců s přibývajícím věkem neztrácejí na síle.
(Celý text)

Cvikov o čápy nepřišel, pár obsadil i nové hnízdo a má tři mláďata
3. července 2022 00:47

CVIKOV (ČTK) - Obavy místních z toho, že Cvikov na Českolipsku přijde o čápy po zlikvidování původního hnízda, se nenaplnily. Pár obsadil i nově vybudované hnízdo a má tři mláďata, informoval místostarosta města Petr Vrabec.
(Celý text)

V CHKO Brdy se po více než 90 letech objevila vzácná orchidej bradáček srdčitý
3. července 2022 00:39

PŘÍBRAM (ČTK) - V Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Brdy se po více než 90 letech objevila vzácná orchidej bradáček srdčitý. Velké množství těchto květin našel uprostřed rašelinných smrčin v srdci středních Brd fotograf brdské přírody Karel Hutr, informovala mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Karolína Šůlová.
(Celý text)

Umělá inteligence by mohla zlepšit životní podmínky v chovech kuřat. Rozliší jejich kvokání
3. července 2022 00:35

HONGKONG (ČTK) - Umělá inteligence by mohla zlepšit životní podmínky kuřat chovaných ve velkochovech tím, že by naslouchala jejich kdákání. Vyplývá to z výzkumu, o kterém napsal list The Guardian. Technologie, kterou při studii vědci testovali, správně rozlišila kvokání strádajících kuřat od ostatních zvuků ve stodole s přesností 97 procent. Podle expertů by mohla být široce dostupná do pěti let.
(Celý text)

Povodí Labe dokončilo první etapu čištění historického vodního kanálu Alba
3. července 2022 00:26

ČESTICE (ČTK) - Státní podnik Povodí Labe dokončil první etapu odstraňování nánosů z památkově chráněného umělého vodního kanálu Alba na Rychnovsku. K čištění kanálu, jehož vznik sahá do 15. století, se stavbaři vrátí letos na podzim, závěrečnou třetí etapu čištění začnou na podzim 2023. Vše by mělo být hotové v roce 2024, uvedla mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.
(Celý text)

Letošní návštěvnická sezona v NP Šumava je zatím nižší než loni. Důvodem může být zdražování
3. července 2022 00:24

REJŠTEJN (ČTK) - Dosavadní letošní turistická sezona v Národním parku Šumava je slabší než loni. V západní části Šumavy byl červen návštěvnicky zhruba poloviční oproti loňskému červnu. Na vině může být podle správců parku i inflace a růst cen. Neumí odhadnout, do jaké míry se projeví na prázdninové návštěvnosti. Na návštěvníky je ale Šumava připravena, řekl ČTK ředitel Správy NP Šumava Pevel Hubený.
(Celý text)

Ve Žďárských vrších mohou lidé v létě pomoci sbírat semena bylin pro osevní směs
3. července 2022 00:21

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU/KAMENIČKY (ČTK) - Ve Žďárských vrších mohou lidé pomoci sbírat semena lučních bylin pro regionální osevní směs. Jejím vyséváním budou v kraji přibývat pestře kvetoucí trávníky, kde bude dost potravy pro hmyz. Letošní třetí sběr byl v přírodní rezervaci Volákův kopec u Kameniček na Chrudimsku, Petr Piechula ze správy CHKO tam sbíral kokrhel menší. O letních víkendech budou následovat další sběry, do kterých se může zapojit veřejnost.
(Celý text)

Návštěvníci slavností ve Velkých Pavlovicích našli meruňky i v guláši
3. července 2022 00:20

VELKÉ PAVLOVICE (ČTK) - O všestranném využití typického jihomoravského ovoce se přesvědčili návštěvníci sobotního meruňkobraní ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku. Meruňky našli nejen v knedlících, ale také v guláši. Na meruňkovém dřevě se připravovala uzenina, meruňkový základ mělo i nabízené víno nebo pálenka. Do Ekocentra Trkmanka přišly stovky lidí. Program zpestřila soutěž v pojídání belešů, tedy placek z kynutého těsta.
(Celý text)

V přírodní rezervaci Bílé Potoky u Valašských Klobouk začalo kosení vzácných luk
3. července 2022 00:18

VALAŠSKÉ KLOBOUKY (ČTK) - V přírodní rezervaci Bílé Potoky u Valašských Klobouk na Zlínsku začalo kosení vzácných luk. Sešly se tam desítky dobrovolníků i ochránců přírody. Akce se koná již 42. rok. Pestrost návštěvníků se zvyšuje, přijíždějí například učitelé, sekretářky, člen baletu, vědci či podnikatelé, také rodiny s dětmi, řekl ČTK a Českému rozhlasu předseda Českého svazu ochránců přírody Kosenka ve Valašských Kloboukách Miroslav Janík.
(Celý text)

Koně Převalského by v pražské zoo mohli návštěvníci vidět opět na jaře 2024
3. července 2022 00:04

PRAHA (ČTK) - Koně Převalského by v prostorách pražské zoologické zahrady mohli návštěvníci vidět opět na jaře 2024. Nyní je většina stáda umístěná v chovné stanici v Dolním Dobřejově. Důvodem pro stěhování koní byla plánovaná přestavba zoo v okolí lanovky. Kopytníci by se tak měli v areálu zahrady dočkat nových stájí a výběhů.
(Celý text)

Paroží má ukázat zdraví a sílu, bojovat s ním je hazard, píše The New York Times
2. července 2022 01:32

(ČTK) - Paroží jelenů, losů a srnců jsou užitečnější k předvádění síly než k boji. A přesto se k boji používají, přičemž výsledkem může být zapletení parohů a smrt - špatný konec pro oba zúčastněné, napsal list The New York Times.
(Celý text)

Izrael začne jako první na světě doplňovat jezero odsolenou vodou z moře
2. července 2022 01:27

JERUZALÉM (ČTK) - Izrael jako první země na světě začne odvádět odsolenou mořskou vodu do přírodního jezera. Podzemní kanál, jímž začne voda proudit do Tiberiadského jezera, má být v provozu na jaře příštího roku. Tiberiadské jezero je největší sladkovodní jezero v Izraeli a významná zásobárna vody. Podle serveru The Times of Israel se bude sledovat, do jaké míry přivedená voda ovlivní ekosystém. Dosavadní výzkum ukazuje, že přínos převyšuje nevýhody.
(Celý text)

Ornitologové zkoumají rozdíly v hlasech sýčka, může to pomoci k jejich ochraně
2. července 2022 01:18

PRAHA (ČTK) - Vědci zkoumají rozdíly v hlase sýčka obecného. Hlasový monitoring může pomoci šetrně získat záznamy o vývoji populace sýčků. Poznatky jsou nutné k účinné ochraně těchto sov, sdělily Česká společnost ornitologická (ČSO) a Akademie věd ČR (AV). Na výzkumu spolupracují experti z ČSO, AV a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JČU). Sýček patří v Česku mezi kriticky ohrožené druhy. V zemi žije zhruba stovka párů.
(Celý text)

Bývalý vojenský bunkr ukrývá pěstírnu čerstvé zeleniny, vyživují ji ryby
2. července 2022 01:05

OLOMOUC (ČTK) - Pěstírnu čerstvé zeleniny napojenou na chovnou stanici pstruhů a jeseterů ukrývají dvě místnosti v bývalém vojenském bunkru v Přáslavicích na Olomoucku, ve kterém společnost Flenexa plus provozuje aquaponickou farmu. Saláty a bylinky rostou bez půdy a za umělého osvětlení, živiny čerpají z cirkulující vody přiváděné z kádí s rybami. "Za rok tímto způsobem vypěstujeme zhruba 25 000 rostlin. Poptávka je obrovská, proto plánujeme aquaponické pěstování v bunkru ztrojnásobit," řekl ČTK Michal Netolický ze společnosti Flenexa plus.
(Celý text)

Ptačí park na Hodonínsku by se v budoucnu mohl rozrůst o další desítky hektarů
2. července 2022 01:02

DUBŇANY (ČTK) - Ptačí park Kosteliska u Dubňan na Hodonínsku, který vytváří ornitologové, by se v budoucnu mohl rozrůst o další desítky hektarů. V současné době má přes 20 hektarů, kdy část má Česká společnost ornitologická (ČSO) zakoupenou či má k pozemkům zajištěn smluvní vztah. ČTK to řekl jednatel Jihomoravské pobočky ČSO Gašpar Čamlík.
(Celý text)

Vysoká nad Labem dokončuje opravu rozhledny zničené strakapoudem
2. července 2022 00:53

VYSOKÁ NAD LABEM (ČTK) - Obec Vysoká nad Labem na Hradecku začala v červnu s opravou dřevěné rozhledny Milíř, kterou loni na jaře poničil strakapoud. Minulý týden se technici za pomoci jeřábu a dvou plošin pustili do hlavní fáze opravy, výměny dvou šestimetrových částí sloupů, které strakapoud nejvíce poškodil. Firmu na opravu rozhledny se obci podařilo najít až na čtvrtý pokus.
(Celý text)

Ústí chce pořídit další odchytové klece, osvědčily se v boji s divočáky
2. července 2022 00:50

ÚSTÍ NAD LABEM (ČTK) - Městu Ústí nad Labem se v boji s přemnoženými divokými prasaty osvědčilo používání odchytových klecí. Loni se na území města podařilo zastřelit 98 kusů zvěře, většinu právě v odchytových klecích. Město chce proto další dvě přikoupit. Novinářům to řekl primátor Petr Nedvědický (ANO).
(Celý text)

Budějovická teplárna spustí v srpnu malou fotovoltaickou elektrárnu
2. července 2022 00:15

ČESKÉ BUDĚJOVICE (ČTK) - Budějovická teplárna montuje na střechy provozních budov v Novohradské ulici 527 solárních panelů fotovoltaické elektrárny. Její instalovaný výkon bude 233 kilowatt-peaků (kWp), což obnáší roční výrobu 220 megawatthodin elektrické energie. Elektrárnu zprovozní městská firma do konce srpna. Energii z ní spotřebuje ve výrobních provozech a pokryje část své spotřeby, jako při pohonu oběhových čerpadel horkovodní sítě. Vyplývá to z informací ve firemním zpravodaji.
(Celý text)

Lesy na Liberecku by letos mělo obohatit 70 000 buků, dubů či jedlí
2. července 2022 00:13

(ČTK) - Lesy na Liberecku by letos mělo obohatit 70 000 buků, dubů či jedlí. Jde o pokračování dlouholetého projektu Nadace Ivana Dejmala, jehož cílem je zvýšit druhovou rozmanitost místních lesů. Od roku 2015 bylo vysazeno v regionu přes 254 000 stromků. Projekt se letos týká 12 vlastníků lesů, převážně obcí a farností, informoval ředitel nadace Ondřej Petrovský.
(Celý text)

Žireč u Dvora Králové nad Labem bude před povodněmi chránit suchá nádrž
2. července 2022 00:03

ŽIREČ (ČTK) - Vesnici Žireč, která je součástí šestnáctitisícového Dvora Králové nad Labem na Trutnovsku, bude před povodněmi chránit suchá nádrž. S jejím budováním na jaře začalo Povodí Labe. Stavba za 26,5 milionu korun by měla být hotová ve druhé polovině roku 2024, uvedla mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.
(Celý text)

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1745 | Další
< zpět na titulní stranu

Reklama