titulní strana > co píší jiní
Bez snížení stavu zvěře se žádoucí obnova lesů nepodaří
29. června 2022 07:00
() - Neznám člověka, který by neměl rád les nebo aspoň neuznával jeho význam v přírodě. O jejich významu panuje vzácná shoda napříč naší společností. K lesu patří zvěř, všichni s potěšením ukazujeme dětem srnečky, které se pasou na loukách, zahlédnout jelena se vznešeným parožím je nádherný zážitek.

Obava o lesy v důsledku škod způsobených přemnožením kůrovce je široce vnímaná. V důsledku nevhodné výsadby smrkových monokultur přerostly škody v kalamitu. Rozsáhlé holiny jsou nyní znovu osazovány i s pomocí mnoha dobrovolníků. Velká pozornost je věnována druhové pestrosti zastoupení listnáčů a podpůrných dřevin, abychom chyby z minulosti neopakovali. Žádoucí a potřebné obnově lesů ale hrozí vážné nebezpečí z důvodu přemnožení zejména spárkaté zvěře, jako jsou například jeleni nebo daňci. Je důsledkem mnohaletého přehlížení nedostatků v mysliveckém hospodaření!

Podle údajů Ministerstva zemědělství překračují počty jelena evropského a daňka odpovídající stavy až 5krát, nepůvodního jelena siky až 32krát. Poslední inventarizace provedená v roce 2015 uvádí poškození 58,7 % mladých stromků. Počet spárkaté zvěře přitom stále roste. Ztráty způsobené celkovým zničením rostliny, okusem nebo otlukem se negativně projeví na výškovém přírůstu a hustotě dřevin i na jejich druhovém složení. Výzkum kontrolních ploch potvrdil zničení v průměru 15 % stromů po obnově, zejména dřevin melioračních a zpevňujících. Zničeno bylo 46 % vrb, 34 % jedle, 29 % javorů, 20 % jilmů, nepřiměřenou ztrátou přírůstu jsou z více než 50% postiženy habry a topoly (viz K. Turek a kol. Zpravodaj ochrany lesa sv. 25/2022).

Škody na lesích způsobené zvěří jsou v řádech miliard korun ročně, další škody na biodiverzitě šplhají až k desítkám miliard.

Odborníci na závažnou situaci poukazují již řadu let. Bez snížení stavu zvěře se žádoucí obnova lesů nepodaří. Několikeré pokusy o změnu podmínek hospodaření a péče o zvěř, které byly stanoveny zákonem na počátku devadesátých let minulého století, ale opakovaně ztroskotaly. Jednou z hlavních příčin nefunkčnosti zákona je oddělení a tím střet zájmů užívání společenstevních honiteb nájemci od práv a hospodaření vlastníků pozemků. Zájmem nemalého počtu nájemních uživatelů honiteb je totiž co nejvyšší počet zvěře bez ohledu na to, zda je pro ni v dané lokalitě dostatek potravy aniž by došlo k neúměrnému spásání. Vlastníci si naopak oprávněně stěžují na narůstající škody způsobené zvěří, vymahatelnost náhrad za ně je ale problematická, většinou přes zdlouhavé soudní spory. Problémem některých mysliveckých sdružení může být také vysoký věk nebo pokles členů. Na zvládání péče o zvěř pak nestačí. Žádosti nových hlásících se myslivců ale nejsou (snad z obav o loveckou konkurenci) často přijímány. Lesy ČR udělaly průzkum, kdy obeslaly 50 mysliveckých sdružení, úspěšnost byla nulová.

Jen těžko lze přistoupit na argumentaci obhájců platného zákona odůvodňující příčinu závažné situace jen ve špatné práci úředníku státní správy. Brojí především nevyužívaným oprávněním vydat na žádost vlastníka pozemku nebo orgánu ochrany přírody rozhodnutí o snížení stavů zvěře (§ 39 zákona o myslivosti), případně až zrušení chovu. Příčiny lze hledat nejen v podezření z „klientelismu“ mezi myslivci, např. pokud je úředník státní správy myslivcem. Kontrola vykonání takového rozhodnutí je totiž v praxi fakticky nereálná. Podle výkladu většiny úředníků je navíc možnost snížení stavů platí v honitbě jen pro chované druhy zvěře. Pokud je myslivci do plánu chovu a lovu nezahrnou, přestože jsou v ní přemnožené, rozhodnutí ani žádnou sankci vydat nelze. Bazálním nedostatkem funkčnosti systému je naprostá fikce výsledků sčítání stavů zvěře v honitbách, ze které jsou další zákonné povinnosti odvozovány. Vyjádření jednoho z myslivců, že o tom již dlouho přece všichni ví, ale nikdo s tím nic nedělá, mi bohužel připomíná dobu před třiceti lety. Je zde prý silné lobby, kterému současný stav vyhovuje.

Před několika týdny se na senátory obrátila skupina sedmi organizací ve vzácné dohodě vlastníků pozemků a ochránců lesa a přírody s novým návrhem novely mysliveckého zákona. Vychází, s doplněním, z vládního návrhu, který nebyl projednán v posledním třetím čtení minulého volebního období Poslanecké sněmovny. Hlavními důvody pro předložení nového návrhu je zajištění rovnováhy mezi stavy spárkaté zvěře a prostředím honebních pozemků tak, aby nedocházelo k neúnosným škodám a byla umožněna obnova lesa, posílení práv vlastníků, omezení ilegálního lovu a posílení ochrany chráněných druhů živočichů.

Z návrhů lze považovat za velmi přínosné odvozování plánu lovu od míry poškození lesních porostů, vytvoření digitálního informačního systému myslivosti, zákaz chovu nepůvodního druhu jelena Siky mimo obory, posílení možnosti vzniku vlastnických honiteb snížením minimální výměry a zrušení možnosti dovozu upytlačených trofejí chráněných druhů ze zahraničí.

Senátní návrh novely je procesně nejdelší cestou k přijetí tolik potřebných změn zákona a bez podpory gestora oboru myslivosti - Ministerstva zemědělství - má jeho přijetí malou šanci. Novela mysliveckého zákona je v legislativním plánu vlády na rok 2023. Přitom existuje řada důvodů, aby její příprava a nesnadná debata vedoucí k převažující shodě započala mezi aktéry myslivosti, ale i širokou veřejností, bezodkladně.

Tolik potřebné změny počtu zvěře nenastanou v praxi ze dne na den, přitom v důsledku současného stavu jsou nyní průběžně znehodnocovány miliony korun vlastníků lesa, dotací z veřejných zdrojů a práce vkládané do výsadeb při obnově kalamitních holin lesa. Řešení spěchá i vůči zjištěným případům ilegálního lovu a dovozu chráněných živočichů. Nejzávažnější skutečností je ovšem v příštím roce končící třetí dekáda honitebních nájemních smluv. Jejich uzavírání podle současné právní úpravy by znamenalo riziko zachování nepříznivého stavu na další desetiletí.

Záchrana lesa je důležitá pro nás a pro naše děti. Předpokladem i s ohledem na pokračující klimatické změny to musí být les druhově pestrý, odolný. Myslivců je u nás asi 80 tisíc. Možná jsem měla štěstí ale většina z těch, se kterými jsem se setkala, si situaci uvědomuje. Chci věřit v konstruktivní jednání a vůli v co nejkratší době konečně přistoupit ke společnému přijetí řešení ve smyslu navržených změn.

Jitka Seitlová

Další články:
11. srpna 2022 05:49
9. srpna 2022 04:59
5. srpna 2022 06:55
4. srpna 2022 06:54
3. srpna 2022 06:30

Online diskuse
V Evropské unii začal v plném rozsahu platit zákaz dovozu ruského uhlí
11. srpna 2022 10:59

KYJEV (ČTK) - V Evropské unii dnes v plném rozsahu začal platit zákaz dovozu ruského uhlí, na kterém se členské země dohodly v dubnu v rámci pátého balíku protiruských sankcí. Ve středu totiž skončila čtyřměsíční lhůta pro ukončení existujících kontraktů. Aktivovalo se tak první embargo EU na dovoz energií z Ruska od začátku útoku ruských vojsk na Ukrajinu, uvedla agentura Reuters.
(Celý text)

V Baltu mohou zkorodovat chemické zbraně z 2. světové války, napsal list Gazeta Wyborcza
11. srpna 2022 08:32

VARŠAVA (ČTK) - Dno Baltského moře je zaneřáděno minami, bombami a sudy s chemickými zbraněmi z druhé světové války, které by mohly způsobit ekologickou katastrofu, jelikož časem zkorodují. Napsal to polský list Gazeta Wyborcza. Na různých místech Baltu podle něj může ležet 40 000 až 100 000 tun nechtěných připomínek světového konfliktu, přesné množství zbraní je však složité odhadnout. Stejně obtížné je podle něj přesně určit všechna místa, kde se nacházejí.
(Celý text)

Národní park v Bělověžském pralese vznikl před 90 lety. Proslulý je zejména výskytem zubra evropského
11. srpna 2022 08:00

VARŠAVA (ČTK) - Před 90 lety, 11. srpna 1932, byl v oblasti Bělověžského pralesa na území Polska a Běloruska zřízen Bělověžský národní park. Název Bělověžský se odvozuje od malé, dnes polské pohraniční vesničky Bělověže, kde sídlí správa polské části Bělověžského národního parku. Bělověžský prales je proslulý zejména výskytem zubra evropského, který byl během obou světových válek málem vyhuben. Nyní v pralese žije podle údajů správy národního parku asi 100 000 zubrů.
(Celý text)

Prahu před 20 lety zasáhly ničivé povodně. Jakou protipovodňovou ochranu má město dnes?
11. srpna 2022 04:41

PRAHA (Ekolist) - Hlavní město si v těchto dnech připomíná výročí od mohutných záplav, které se v srpnu roku 2002 metropolí prohnaly. Tehdy muselo být evakuováno téměř 50 tisíc lidí a celkové škody se vyšplhaly až ke 30 miliardám korun. Nejvíce zasaženými částmi byly Praha 7 a Praha 8, které se však následně dočkaly postupné obnovy spolu s dalšími postiženými oblastmi a dnes se dokonce řadí mezi nejžádanější lokality ve městě. Od té doby Praha dobudovala naplánované základní etapy protipovodňové ochrany a v současnosti dále vylepšuje opatření, která město účinně chrání před dalšími záplavami.
(Celý text)

Česko zakáže výrobu a prodej jednorázových plastových příborů, schválil Senát
11. srpna 2022 01:32

PRAHA (ČTK) - Česko zakáže výrobu a prodej jednorázových plastových příborů, talířů nebo brček v souladu s předpisy Evropské unie. Schválil to Senát v zákoně o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí. Normu, pro niž hlasovalo 49 ze 69 přítomných senátorů, nyní dostane k posouzení prezident.
(Celý text)

Správa národního parku České Švýcarsko si převezme další hašené území
11. srpna 2022 00:59

HŘENSKO (ČTK) - Hasiči v Českém Švýcarsku připravují zbylé území, které zasáhl požár, na předání správě národního parku a požárním hlídkám. Lesní porost začal v rezervaci hořet 24. července, nakonec se rozšířil na 1060 hektarů. Hasiči zasahují už jen na několik desítkách hektarů. Správa národního parku si již část plochy převzala, další část správě parku hasiči předají dnes. O jakou lokalitu půjde, rozhodne ráno velicí štáb, informovala ve středu večer mluvčí hasičů Martina Götzová.
(Celý text)

V polské řece uhynuly tuny ryb, tisk kritizuje nečinnost úřadů
11. srpna 2022 00:50

(ČTK) - V řece Odře hromadně hynou ryby, úřady zatím zkoumají vzorky vody a tvrdí, že stav řeky průběžně kontrolují, uvedla zpravodajská televize TVN 24. O úhynu začali rybáři hovořit již koncem minulého měsíce a nyní množství mrtvých ryb počítají v tunách. Ale zdroj znečištění stále není znám, upozornil list Gazeta Wyborcza. Lidé podle opozičního deníku bili na poplach už dávno, ale instituce mlčely, až řeku postihla ekologická katastrofa.
(Celý text)

Dlouhá sucha mají vážné dopady na živočichy v britských řekách
11. srpna 2022 00:47

LONDÝN (ČTK) - Dlouhotrvající období sucha mají vážné dopady na volně žijící živočichy v řekách, řekli serveru BBC News zástupci britských organizací, které se zaměřují na ochranu přírody. Vodní toky jsou podle nich již pod tlakem kvůli znečištění a využívání pro pitnou vodu, sucho tuto zátěž ještě zvyšuje.
(Celý text)

Severojaponský ostrov Hokkaidó zasáhlo zemětřesení o síle 5,1 stupně
11. srpna 2022 00:40

TOKIO (ČTK) - Sever Japonska zasáhlo v noci z úterý na středu kolem půlnoci místního času (podvečer SELČ) zemětřesení o síle 5,1 stupně, informovala agentura Reuters s odkazem na japonskou meteorologickou agenturu. Hypocentrum zemětřesení se nacházelo v oblasti Soja na severním ostrově Hokkaidó, který je druhým největším ostrovem země, v hloubce tří kilometrů.
(Celý text)

Má být 10x větší než Stromovka. Praha hledá podobu příměstského parku Soutok
10. srpna 2022 19:01

PRAHA (Ekolist) - Říční krajina na soutoku Berounky a Vltavy v Praze představuje obrovský přírodní potenciál. Území o rozloze přes 1000 hektarů však nemá jasnou krajinářskou koncepci a pravidla rozvoje. Institut plánování a rozvoje (IPR) tak vyhlásil mezinárodní krajinářsko-urbanistickou soutěž o návrh příměstského parku Soutok. Jejím cílem je vybrat tým zpracovatelů, který dokáže navrhnout budoucí podobu této říční krajiny a její dlouhodobý rozvoj formou příměstského parku.
(Celý text)

Pastva uherského stepního skotu v ptačím parku Kosteliska se podle ornitologů vyplácí
10. srpna 2022 15:12

DUBŇANY (Ekolist) - Pastva uherského stepního skotu má už po necelých pěti měsících kýžený pozitivní efekt na biodiverzitu v ptačím parku Kosteliska České společnosti ornitologické (ČSO). Čtyři krávy, které se od poloviny března pasou v parku u Dubňan na Hodonínsku, už stačily výrazně potlačit invazní a rychle se šířící zlatobýl, jak si od nich ornitologové slibovali. Spásáním zároveň vytvářejí skvělé podmínky pro ptáky, kteří sem létají za potravou. Jedná se o bahňáky, husy, dravce a další.
(Celý text)

Klimatická migrace poroste, svět na to ale není plně připraven
10. srpna 2022 11:56

TIJUANA (ČTK) - Zhoršující se klimatické podmínky připravily o domov už miliony lidí. Požáry zachvacují města v Kalifornii, stoupající hladiny moří a oceánů zaplavují ostrovní státy a sucho zhoršuje konflikty v různých částech světa, napsala agentura AP.
(Celý text)

Běluha uvázlá v Seině byla podvyživená a trpěla, veterináři ji museli utratit
10. srpna 2022 11:48

PAŘÍŽ (ČTK) - Běluha severní, která před týdnem uvázla v Seině, byla podvyživená a trpěla. Veterináři ji proto museli utratit, oznámila dnes před polednem jménem prefektury v Calvadosu veterinářka. K uhynutí kytovce došlo navzdory bezprecedentní záchranné operaci, která začala v úterý večer.
(Celý text)

Vědci popsali 139 nových druhů zvířat, včetně mravence, který hlídá housenky
10. srpna 2022 11:17

LONDÝN (ČTK) - Mezi 139 novými druhy, které vědci z australské Organizace pro vědecký a průmyslový výzkum Commonwealthu (CSIRO), v uplynulém roce popsali, je slepý nosatec žijící v jeskyních, mravenec, který chrání housenky jednoho z nejvzácnějších australských motýlů, či první mnohonožka, která má více než 1000 nohou. Informoval o tom list The Guardian.
(Celý text)

Ministerstvo zemědělství by podle senátní komise mělo omezit lov laní
10. srpna 2022 11:10

PRAHA (ČTK) - Ministerstvo zemědělství by podle senátní komise pro rozvoj venkova mělo omezit dobu lovu spárkaté zvěře, hlavně mláďat a samic daňků a jelenů. Komise o to požádala ministra zemědělství Zdeňka Nekulu (KDU-ČSL), oznámil její předseda Jiří Vosecký (SLK). Podnět ke změně vyhlášky dal Václav Chaloupek z klubu Starostů.
(Celý text)

Průzkum: Zářivky a žárovky by ekologicky vyhodila jen polovina lidí z Česka
10. srpna 2022 11:03

PRAHA (ČTK) - Jen 55 procent lidí z Česka by vysloužilé úsporné LED zářivky či wolframové žárovky doneslo do míst k tomu určených. Vyplývá to z průzkumu, o kterém informovala společnost Ekolamp. Průzkum podle ní také ukázal, že lidé jsou ochotni dojít do sběrného místa, pokud je do kilometru od jejich bydliště. Šetření se letos zúčastnilo 1204 respondentů.
(Celý text)

Fond životního prostředí loni proplatil žadatelům přes 17 miliard korun
10. srpna 2022 10:32

PRAHA (ČTK) - Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) loni proplatil žadatelům přes 17 miliard korun. Zhruba 10 miliard šlo na projekty pro zlepšení životního prostředí z evropského Operačního programu Životní prostředí 2014+ (OPŽP), více než 2,7 miliardy pak z programu Nová zelená úsporám (NZÚ). SFŽP loni také kvůli novému odpadovému zákonu získal výrazně víc peněz z poplatků za odpady, vyplývá ze Zprávy o hospodaření fondu.
(Celý text)

Mongolsko má lesy, ale nemá lesnickou tradici. Snažíme se jim předat tu naši, říká Richard Slabý
10. srpna 2022 10:20

PRAHA (Ekolist) - Mongolsko je obrovská země, s rozlohou 1,5 milionu kilometrů čtverečních je 18. největší na světě. Země stepí, pouští a pro někoho možná trochu překvapivě i lesů. A to lesů, které trápí problém, kvůli kterému tamní lesy poblíž lidských sídel, kde se pase, nezmlazují a který v českých zemích vyřešila Marie Terezie zákazem lesní pastvy. O lesnické rozvojové pomoci v Mongolsku jsme si povídali s lesníkem Richardem Slabým, který až do své penze působil v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL).
(Celý text)

Nemocná běluha ze Seiny je na cestě kamionem do Normandie, veze se na seně
10. srpna 2022 10:12

PAŘÍŽ (ČTK) - Běluhu severní, která před týdnem zabloudila do řeky Seiny, dnes záchranný tým převáží chlazeným kamionem do Ouisterhamu v Normandii. Naložení kytovce trvalo celou noc, za úsvitu se výprava pomalým tempem vydala na severozápadní pobřeží Francie. Veterináři při prohlídce samce zjistili, že nepřijímá potravu a nefunguje mu trávení. Stav zvířete je podle nich velmi znepokojivý. O vývoji záchranné operace dnes informovala agentura AFP.
(Celý text)

Letošní sezóna byla pro sýčky obecné kritická
10. srpna 2022 08:41

PRAHA (Ekolist) - Výsledky letošní hnízdní sezóny sýčků obecných nejsou povzbudivé. Ornitologové napočítali pouze 62 mláďat u 26 párů. Toto číslo je podobné loňským součtům, což znamená, že se populaci kriticky ohrožené sovy zatím nedaří výrazně posílit a stále v Česku balancuje na hranici přežití.
(Celý text)

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1772 | Další
< zpět na titulní stranu

Reklama