titulní strana > co píší jiní
Důvěřujete výsledku sčítání medvědů, které na základě vzorku sebraných ochranáři vyhodnotila Karlova univerzita?
20. září 2022 06:30
() - Takovou otázku položili divákům na Slovensku v televizním pořadu REGINA ve čtvrtek 8. září 2022.

V posledních letech se na Slovensku vede rozsáhlá debata o přístupu k ochraně medvědů a vlků. Přístup k medvědům a vlkům je silně ovlivněn ideologickým pohledem politické reprezentace, která je zrovna u moci. Záleží na tom, koho z odborníků připustí k rozhodování a kdo se stává mezi ochranáři disidentem. To neplatí jenom o Slovensku.

Debatu o přemnožení této chráněné šelmy a potřebě regulace jejího počtu na Slovensku vyvolaly opakované střety medvěda s člověkem a loňský případ úmrtí 57letého muže v obci Liptovská Lúžna v okrese Ružomberok po útoku medvěda. Regulaci počtu medvědů opakovaně žádali ochranáři a lesníci, kteří je jednoznačně považují za přemnožené. Stejný požadavek vůči státu opakovaně předkládají starostové, zemědělci a obyvatelé venkovských oblastí. Podle některých odborníků, odhadů lesníků a myslivců, žije na Slovensku dva až pět tisíc medvědů. To posouvá Slovensko na přední místo na světě.

Že se medvědi stěhují k lidským obydlím, potvrdil i Dušan Karaska, současný generální ředitel Státní ochrany přírody. Za letošní sezonu má zdokumentováno 8 útoků na lidi a další desítky konfliktů, které neměly za následek smrt, nebo zranění.

Na pomoc slovenským ochráncům medvědů přišel s uklidňujícím prohlášením docent Pavel Hulva z katedry zoologie PřF UK v tiskové zprávě Přírodovědecké fakulty UK (Praha 22.8. 2022). K předčasné zveřejnění výsledků studie o počtu medvědů na Slovensku docent Pavel Hulva dodává: „V tomto případě činíme na přání slovenských kolegů výjimku vzhledem k potřebě uklidnit veřejnost“.

Metodou sledování opakování stejných jedinců ve vzorcích došel jeho tým k počtu 1000 až 1200 jedinců medvědů na Slovensku. První fáze studie proběhla už v letech 2019 až 2021, kdy Státní ochrana přírody Slovenské republiky v terénu sbírala trus šelem. Druhou fázi realizuje Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Experti ze slovenské Státní ochrany přírody republiky při aktuálním výzkumu nasbírali během dvou vegetačních sezón přes 2000 vzorků, především medvědí srsti a trusu. Vědci z PřF UK pak provedli analýzy DNA, které umožnily odhadnout početnost a genetickou strukturu slovenské populace medvědů (zde).

Tento zveřejněný výsledek má uklidnit veřejnost a vyvrátit názory o přemnožených medvědech na Slovensku.

„Navíc celý koncept údajného „přemnožení“ medvědů je problematický i vzhledem k obecným poznatkům ekologie - početnost vrcholových predátorů v přírodě není regulována jinými organismy, v jejich populacích se proto vyvinuly samoregulační mechanismy, jako je například pomalý vývoj, teritorialita, reprodukční inhibice nebo infanticida čili zabíjení mláďat,“ uvádí Pavel Hulva.

Tato poučka má určitě obecnou platnost v divočině, ale nic nám neříká o „samoregulaci“ vrcholových predátorů v kulturní krajině a konfliktech s obyvateli dotčených oblastí. Už tisíce let je přirozeným regulátorem (predátorem) medvěda člověk.

Medvěd není Plch velký, nebo Ropucha krátkonohá, kteří jsou také chránění, ale jejich proměnlivý počet nemá zásadní negativní přímý vliv na život v jejich sousedství.

Zastánci medvědů a vlků používají pojem „přemnožení“ vysoce účelově. Někteří ochránci přírody používají rádi termín „přemnožení“ u přežvýkavé srstnaté zvěře a černé zvěře. Ale u velkých šelem o něm nechtějí hovořit.

Myslím, že lze konstatovat, že za „přemnožení“ se dá považovat i stav, kdy se populační hustota nějakého živého organismu dostává do konfliktu se zájmy člověka.

A k tomu v případě medvědů na Slovensku a vlků v některých oblastech v Česku prokazatelně dochází.

Tento názor dlouhodobě zastávali i vysoce postavení pracovníci ochrany přírody na Slovensku.

Už v roce 2002 provedli zaměstnanci Správy chráněné krajinné oblasti (CHKO) Poľana sčítání medvědů a dospěli k jednoznačnému názoru, že jsou medvědi na středním Slovensku přemnožení (zde). Na základě výsledků se vypracoval společný návrh regulačního odstřelu pro příští roky. Tehdy bylo na Slovensku 600 medvědů.

V roce 2007 tehdejší ředitel Státní ochrana přírody (SOP) Ján Mizerák mluví při počtu 800 ks o přemnožených medvědech a požaduje snížení tehdejší populace medvědů na polovinu: "Ve Slovenských horách by měla zůstat jen polovina toho, co tu máme v současnosti. Zvířata jsou nejen přemnožená, ale není tam ani vhodný počet samců a samic, navíc čelí zdravotním potížím," tvrdí Mizerák. „Lov by se měl umožnit. Medvědi jsou přemnožení a kvůli nedostatku potravy se stále více stahují k lidským obydlím. Navíc - medvědy odchycené v blízkosti lidí na Slovensku už ani nikdo nechce. Co je to za chráněného živočicha, když o něj není zájem?" (zde)

Z dnešního pohledu je paradoxní, že názor o přemnožených medvědech a nutnosti jejich regulace podpořili i čeští ochranáři. Český svaz ochránců přírody, který měl oficiální program na návrat medvěda hnědého do Česka, s Mizerákem souhlasil. "Upravit počet medvědů na Slovensku je nutné, opravdu se tam přemnožil," řekl Ludvík Kunc, který byl na ČSOP garantem ochrany velkých šelem. „Populace medvědů na Slovensku za poslední roky velmi omládla. Jen málokterý medvěd teď dosahuje parametrů, jaké by měl mít - třeba už jen výjimky váží víc než dvě stě kilogramů. Medvědice mají mláďata velmi brzo, samoregulace, kdy dospělí usmrtí mládě, přestala fungovat. Navíc medvědi rychle ztratili respekt z lidí, naučili se využívat jejich odpadků," vypočítává nevýhody Kunc. Populace musí zestárnout a odstřel mladých medvědů, kteří nevyhovují parametrům, by podle něj pomohl. Tehdejší náměstek ministra životního prostředí Dušan Muňko říkal, že regulace stavu některých chráněných živočichů je potřebná. Upozornil, že především mladší medvědi se dostávají stále blíž k lidským obydlím a ohrožují lidi. Starší jedinci si chrání svá teritoria a vytlačují mladší stále níž do údolí. "Medvědi jsou přemnožení už několik let a nemůžeme před tímto problémem strkat hlavu do písku," dodal Muňko.

SWS, Společnost pro Výzkum, Vzdělávání a Soužití s přírodou (je členem Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN), Mezinárodní asociace pro výzkum a management medvědů (IBA) a Evropské iniciativy pro velké šelmy (LCIE)) uvádí, že výzkum v letech 2013 - 2014 odhadoval celkový počet medvědů na Slovensku mezi 1000 až 1500 jedinci. (zde)

Další určení četnosti medvěda přinesla práce profesora Pauleho z TU Zvolen z roku 2014, který na základě genetického výzkumu určil četnost medvědí populace na Slovensku na jarní stav 1 256 jedinců ± 235 jedinců. (zde) Ani tyto čísla nepřijala odborná veřejnost bez pochybností. V prostředí řešitelského týmu Technické univerzity ve Zvolenu byla tehdy kvůli nedokonalé metodice vyslovena hypotéza, že už v roce 2014 na Slovensku žilo 4 000 medvědů. (zde) Kromě toho potvrdil tým velmi důležitý údaj o sexuální struktuře, která je výrazně nakloněna ve prospěch samic. Tento fakt ještě více zvyšuje natalitu a nárůst populace do dnešní doby.

Statistika vedená Národním lesnickým centrem ve Zvolenu ukazuje, že četnost medvěda hnědého na Slovensku k 31. březnu 2020 byla na úrovni 2 760 kusů a v roce 2021 stoupla až na 2997 jedinců.

Nárůst populace medvěda nesouvisí s krmovišti a kontejnery, jak tvrdí médiím jejich propagátoři, ale s jeho regulací, tvrdí Lesy SR. Státní podnik Lesy SR proto žádají systematickou regulaci populace medvěda na Slovensku. Mluvčí Lesů SR Marína Debnárová doplnila, že i Nejvyšší soud SR v roce 2017 konstatoval přemnožení medvěda na území Slovenska. (zde)

Na vzrůstající odpor veřejnosti v dotčených regionech Slovenska reaguje i politická reprezentace. Na jednání mimořádného výboru NR SR pro zemědělství a životní prostředí ve středu 22. června 2022 se poslanci zabývali situací s přemnoženým medvědem hnědým a stále častějšími střety s člověkem. (zde) Slovenský ministr životního prostředí Ján Budaj (Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti – OLaNO) čelil v těchto měsících opakovaně návrhu opozice na odvolání právě kvůli problémům s medvědy.

Zastánci šíření medvědů do všech oblastí naráží na fakt, že mimo jejich sociální bublinu o tohoto chráněného živočicha není valný zájem. Když s určitou nadsázkou ministr životního prostředí Slovenska Ing. László SÓLYMOS nabízel na jednání Rady EU pro životní prostředí 19. prosince 2019 v Bruselu svým kolegům 200 medvědů jako dar, všichni ho s úsměvem odmítli. (zde)

Juraj Ciberej, zoolog a profesor Univerzity veterinárního lékařství a farmacie v Košicích, který si jinak váží odborných kvalit doc. Hulvy, tvrdí, že kdyby bylo sesbíráno 4000 vzorků, tak máme 2000 medvědů. Měli být zapojeni státní lesy, vojenské lesy, myslivci. Vzorků by bylo 5000 a výsledek by byl úplně jiný. Profesor Ciberej dodává “Do dnes jsme neurčili trvale udržitelný limit u medvěda, rysa a vlka. Proč? Například Finsko je šest krát větší a má udržitelný limit 1000 kusů medvědů. EU nám ukládá omezit střetnutí mezi medvědy a lidmi, ale stále se tyto konflikty navyšují. A co se stalo na Slovensku? Dětem jsme sebrali absolutní svobodu, rodiče se bojí pustit děti už jen na zahradu nebo na ulici. Nesmíme zapomínat, že medvědi likvidují ve velkém mraveniště. Pro mě osobně je mravenec pro zdravý vývoj přírody 1000 krát důležitější, než medvěd. Zoufalí lidi pak berou spravedlivost do svých rukou a dochází k pytláctví.“

Taktiku podhodnocování počtu vlků a medvědů používají někteří ochranáři dlouhodobě. Například populace vlků byla ze strany ochranářů ve Francii systematicky značně podceňovaná. Francouzský úřad pro biologickou rozmanitost (OFB) nově přiznává více než 900 vlků na francouzském území. To je skok o více než 47 % (!) oproti roku 2021 (624 vlků oficiálně oznámeno v roce 2021). (zde) Důvodem snahy o podhodnocení počtu vlků ve Francii ze strany jejich ochránců bylo nařízení vlády, že se ročně může odstřelit až 19 % populace při obraně stád.

To všechno jsou důvody, proč se musely urychleně zveřejnit uklidňující čísla o počtu medvědů. Nejde o uklidnění veřejnosti, ale o posílení pozice určité skupiny ochránců velkých šelem při nátlaku na politickou reprezentaci. Ta část tzv. ochránců přírody, která má v této době větší vliv na politiky, se snaží co nejvíce monopolizovat dialog o soužití s vlky a medvědy. Bez ohledu na názory dotčených aktérů, kteří mají legitimně jiné názory. A když jsou jejich argumenty těžko obhajitelné, tak se řekne, že to po nás chce Brusel. Howgh.

Možná je ještě pro někoho zarážející, že Německo má v některých ze 16 spolkových zemí největší hustotu vlků na světě a Slovensko patří na špici v počtu medvědů.

A co se týká anketní otázky z úvodu tohoto příspěvku, tak převážná většina respondentů uvedla, že výsledkům sčítání medvědů na Slovensku nedůvěřuje a studie je nedůvěryhodná.

Tomáš Havrlant

Další články:
21. září 2022 11:00
20. září 2022 06:30
19. září 2022 09:11
18. září 2022 07:01
17. září 2022 06:15

Online diskuse
Síkela: Opatření EU na boj s drahými energiemi by se mohla rozšířit
26. září 2022 01:33

PRAHA (ČTK) - Do návrhu souboru opatření Evropské komise proti vysokým cenám energií by mohlo ještě přibýt prodloužení dočasného krizového rámce pro velké firmy a jednat se ještě bude i o změně způsobu stanovení cen elektřiny. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to řekl ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela (za STAN). O návrhu opatření mají v pátek jednat evropští ministři zodpovědní za energetiku. Podle Síkely by se do něj do té doby mohla ještě některá opatření zapracovat.
(Celý text)

Plzeňský kraj připravil stavbu silnice, která napojí severní Rokycansko na D5
26. září 2022 00:59

ROKYCANY (ČTK) - Plzeňský kraj připravil stavbu zhruba čtyřkilometrové silnice, která napojí severní Rokycansko na dálnici D5. Po západním okruhu Plzně, který bude hotový v březnu 2023, půjde o druhou největší dopravní stavbu za 22 let existence kraje. Krajská správa a údržba silnic (SÚS) už má připravené všechny projekty i stavební povolení. Investice zhruba za 600 milionů korun by měla trvat dva roky, řekl ČTK náměstek investorské SÚS Martin Vít. Kraj teď požádá o evropskou dotaci z programu IROP.
(Celý text)

Šéf Světové banky odmítá rezignovat, tvrdí, že klimatické změny nepopírá
26. září 2022 00:53

(ČTK) - Šéf Světové banky (SB) David Malpass v pátek uvedl, že neodstoupí ze své funkce kvůli svým výrokům ohledně klimatických změn. Malpass se ocitl pod kritikou kvůli své vyhýbavé odpovědi na otázku, zda spalování fosilních paliv přispívá k oteplování planety, uvedla agentura AP. V rozhovoru pro server Politico Malpass uvedl, že nepopírá, že za změny klimatu mohou lidské aktivity.
(Celý text)

Několik tisíc lidí demonstrovalo v Německu za otevření plynovodu Nord Stream
26. září 2022 00:53

(ČTK) - Na 3000 lidí včera demonstrovalo v obci Lubmin poblíž severoněmeckého Greifswaldu za cenově přijatelné energie a za otevření plynovodu Nord Stream, který byl vybudován za účelem přímé přepravy ruského plynu do Německa. S odvoláním na policii o tom informovala agentura DPA. Organizátoři podle médií požadují také zrušení protiruských sankcí.
(Celý text)

Dánská vláda od nového roku opět povolí chov norků, ale v menším měřítku
26. září 2022 00:44

KODAŇ (ČTK) - Dánská vláda od nového roku opět povolí chov norků, ovšem ve výrazně menším měřítku než byl před pandemií covidu-19, uvedla agentura AP. Zákaz chovu těchto zvířat platil od listopadu 2020, kdy Kodaň nařídila vybití celé populace norků na kožešinových farmách v reakci na obavy z rozšíření koronaviru z nakažených zvířat na lidi.
(Celý text)

Polský ministr nastínil přínos zdanění mimořádných zisků energetických firem
26. září 2022 00:28

VARŠAVA (ČTK) - Zdaněním mimořádných zisků energetických firem Polsko získá 13,5 miliardy zlotých (70 miliard Kč), očekává místopředseda polské vlády Jacek Sasin, který je zodpovědný za resort státního majetku. Vybrané peníze Varšava podle něj použije na zmírnění dopadů rostoucích účtů za energie pro domácnosti.
(Celý text)

Ve Vrčeni rozhodli v referendu nechat místní rybník v pronájmu spolku
26. září 2022 00:07

VRČEŇ (ČTK) - Opatský rybník ve Vrčeni na jižním Plzeňsku by měl dál zůstat v pronájmu spolku, který o něj už deset let pečuje. Rozhodli o tom lidé v místním referendu. Konalo se proto, že zastupitelé se v létě neshodli na žádném ze dvou zájemců o pronájem půlhektarového rybníka. V referendu nakonec hlasovalo 190 z 265 oprávněných voličů, tedy 71,7 procenta. Pro uzavření nájmu na dobu neurčitou s dosavadním nájemcem hlasovalo 147 lidí, tedy 77,4 procenta. Výsledky hlasování uvedla obec na webu.
(Celý text)

Zkusme zakládat nové lesy jinak!
25. září 2022 06:04

PLZEŇ (Ekolist) - Extrémní sucho v posledních letech a s ním spojené přemnožení podkorního hmyzu vedlo k dramatickému nárůstu kalamitních těžeb a ke vzniku rozsáhlých holin. České lesnictví se tak ocitlo v bezprecedentní situaci, kdy je nutné na velkém území založit nové lesní porosty odolné předpokládaným změnám klimatu a zároveň plnící všechny ekosystémové i hospodářské funkce. Dosud používané postupy jsou za těchto okolností jen těžko aplikovatelné.
(Celý text)

Zmizely žáby... a lidé onemocněli. Nebyla to náhodná souvislost
25. září 2022 02:20

Canberra/San José (ČTK) - Od začátku globální pandemie covidu-19 v roce 2020 si lidstvo stále více uvědomuje, že zdraví našeho druhu je úzce propojeno s ostatními živočichy. V současnosti se mluví hlavně o ptácích a savcích, o obojživelnících jen zřídka, což ovšem může být nebezpečné přehlížení. Nově publikovaná studie o žábách a malárii ukazuje, jak úzce mohou tito roztomilí - i když poněkud slizcí - tvorové ovlivňovat lidské zdraví, napsal server Science Alert.
(Celý text)

Před dvěma měsíci vypukl v Českém Švýcarsku ničivý požár, správa dál sčítá škody
25. září 2022 02:05

HŘENSKO (ČTK) - Před dvěma měsíci vypukl v národním parku České Švýcarsko nejrozsáhlejší lesní požár v historii ČR. Tisíce hasičů bojovaly s plameny 20 dní, poté ještě déle než měsíc hlídali požářiště dobrovolné jednotky a strážci parku, kteří teď procházejí park a evidují další poškození. Oheň kromě stromů a skalních útvarů v rezervaci poničil i informační cedule či automatické sčítače. Několikamilionovou škodu pak způsobil na záchytných bariérách, kterou by však mohla pokrýt pojistka. Celkové škody správa parku odhaduje na 100 milionů korun. ČTK to řekl mluvčí správy Richard Nagel.
(Celý text)

Papež si posteskl, že starší generace nevědí, jak chránit planetu a zajistit mír
25. září 2022 01:32

ASSISI (ČTK) - Papež František během návštěvy italského Assisi, rodiště jeho jmenovce svatého Františka, vyzval k "odvaze" opustit fosilní paliva. Posteskl si rovněž, že starší generace nevědí, jak ochránit planetu a zajistit mír, uvedla agentura AP. Zakladatel františkánského řádu František z Assisi je patronem chudých, zvířat a přírody.
(Celý text)

Pár seriem rudozobých vyseděl v olomoucké zoo mládě, museli pomoci chovatelé
25. září 2022 01:27

OLOMOUC (ČTK) - Pomocí vlastnoručně vyrobeného hnízda i speciálního ortopedického postroje se chovatelům zoologické zahrady na Svatém Kopečku u Olomouce podařilo v létě přispět ke zdárnému odchovu mláděte seriemy rudozobé. Zoo tyto nejbližší příbuzné obřích nelétavých ptáků phorusrhacos z období třetihor začala chovat před rokem a pár už má na svém kontě dvě mláďata. První mládě našlo nový domov v pražské zoologické zahradě, řekla ČTK mluvčí zoo Iveta Gronská.
(Celý text)

Obec Čeperka v referendu odmítla výstavbu spalovny komunálního odpadu
25. září 2022 01:15

ČEPERKA (ČTK) - Lidé z Čeperky na Pardubicku v referendu odmítli výstavbu spalovny komunálního odpadu v katastru obce, kterou chtěla postavit elektrárna Opatovice. Proti hlasovalo 299 voličů, pro bylo 201, pět hlasovacích lístků zůstalo bez odpovědi. Volební účast dosáhla 57,9 procenta. Místní referendum je platné a závazné, řekla ČTK starostka Čeperky Kristina Vosáhlová.
(Celý text)

V Janově na Svitavsku lidé v referendu odmítli výstavbu menší zoo
25. září 2022 01:08

JANOV (ČTK) - Obyvatelé Janova na Svitavsku odmítli v referendu stavbu menší zoo. Měla mít rozlohu 4,5 hektaru, místní chovatel ji chtěl stavět na okraji obce. ČTK to dnes řekl starosta Luboš Jiskra (SNK Za rozvoj obce Janov).
(Celý text)

V Břeclavi otevřeli vodárenskou věž, vidět je z ní na Pálavu i do Rakouska
25. září 2022 00:49

BŘECLAV (ČTK) - Stovky lidí využily v sobotu možnosti podívat se na okolí z mimořádně otevřené čtyřicetimetrové vodárenské věže v Břeclavi. Je z ní vidět na Pálavu, lednický zámek i rakouské větrné elektrárny, řekl ČTK ředitel Vodovodů a kanalizací Břeclav Milan Vojta. Podle něj byla věž přístupná v minulosti několikrát, v posledních letech to ale kvůli pandemii covidu nebylo možné. Společnost plánuje, že ji bude otevírat alespoň jednou ročně na Břeclavské svatováclavské slavnosti, jako je tomu nyní.
(Celý text)

Brněnská hvězdárna představila v Bruselu obří modely Země a Měsíce
25. září 2022 00:19

BRUSEL (ČTK) - Obří nafukovací modely Země a Měsíce vyrobené v Brně dorazily tento týden do Bruselu. V rámci doprovodných akcí českého předsednictví Evropské unie je tento víkend mohou zhlédnout tisíce lidí, které astronomická observatoř v belgické a unijní metropoli očekává na tradičních dnech otevřených dveří. Podle jejího šéfa budou mít lidé unikátní možnost spatřit odvrácenou stranu Měsíce.
(Celý text)

Podzimní Flora Olomouc připomene objevitele principů genetiky Mendela
25. září 2022 00:09

OLOMOUC (ČTK) - Letošní 200. výročí narození Gregora Mendela, který objevil základní principy dědičnosti, připomene na přelomu září a října návštěvníkům hlavní expozice podzimní výstavy ovoce a zeleniny Flora Olomouc-Hortikomplex. Součástí podzimní výstavy budou tradičně zahradnické trhy, festival gastronomie a nápojů Olima i mezinárodní včelařská výstava Hanácká včela. Flora se na stejnojmenném olomouckém výstavišti bude konat od čtvrtka 29. září do neděle 2. října, sdělila ředitelka Výstaviště Flora Olomouc Eva Fuglíčková.
(Celý text)

Úhor na okraji rezervace divokých koní se mění na pestrou louku
24. září 2022 06:32

PRAHA (Ekolist) - Jedinečnou příležitost pozorovat přeměnu bývalého pole na okraji milovické rezervace velkých kopytníků mají vědci z Jihočeské univerzity. Devítihektarový pozemek, který se k rezervaci připojil v roce 2018, se postupně mění v druhově bohatou pastvinu.
(Celý text)

Městská radní Miami Beach chce vypsat odměnu za leguány - mrtvé nebo živé
24. září 2022 02:22

(ČTK) - Radní amerického města Miami Beach navrhuje vypsat odměnu na invazivní leguány, kteří se nekontrolovaně množí podél atlantického pobřeží Floridy. Odměna by se vyplácela lidem, kteří tyto plazy donesou "mrtvé nebo živé", napsal zpravodajský server Fox News.
(Celý text)

Síkela: Ochrana lidí před nejistotou na energetických trzích musí být rychlá
24. září 2022 01:59

PRAHA (ČTK) - Ochrana spotřebitelů před nejistotou na energetických trzích musí být podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) rychlá a účinná. Na pátečním neformálním jednání v Praze v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie se na tom podle něj shodli unijní ministři odpovědní za ochranu spotřebitele. Eurokomisař Didier Reynders na tiskové konferenci doplnil, že v případě ochrany spotřebitele Evropská komise usiluje o to, aby byla legislativa lépe zakotvena a rychleji se schvalovala.
(Celý text)

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1802 | Další
< zpět na titulní stranu

Reklama