titulní strana > co píší jiní
Komentář k odbornému stanovisku Katedry myslivosti a lesnické zoologie ČZU
15. března 2023 06:30
() - Ve čtvrtek jsem se za Asociaci soukromého zemědělství ČR zúčastnil kulatého stolu na MZe k novele zákona o myslivosti. Na tomto jednání došlo k jedné důležité události. Bylo oznámeno vydání odborného stanoviska akademickými pracovníky Katedry myslivosti a lesnické zoologie ČZU za zachování současných výměr honiteb v ČR.

Toto stanovisko bylo představeno panem Ing. Milošem Ježkem Ph. D. a okamžitě jako důležitý argument použito jak pracovníky MZe, tak také přítomným předsedou ČMMJ panem Ing. Jiřím Janotou.

Odborné stanovisko akademiků z ČZU není možné brát na lehkou váhu, zvláště pokud jej podepsali i prof. Ing. Robert Marušák, PhD., děkan Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze a prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc, děkan Fakulty životního prostředí ČZU v Praze.

Odborné stanovisko zpracované panem doc. Ing. Vlastimilem Hartem, PhD. pravděpodobně ve spolupráci s jeho zástupcem panem Milošem Ježkem jsem si pozorně přečetl a byl jsem jeho obsahem zklamán. Samotné prohlášení včetně odůvodnění je podle mého soudu tendenční, zavádějící, velice zjednodušující a příslušnost akademiků z Katedry myslivosti a lesnické zoologie ČZU k Českomoravské myslivecké jednotě z celého dokumentu čouhá jako sláma ze sedláckých bot. Ostatně s panem Hartem jsme se potkávali již na minulých jednáních k paragrafovému znění Zom, kam byl podle prezentace nominován za ČMMJ, ale vystupoval za univerzitu. Celá záležitost na mne proto oprávněně působí jako dobře připravená a načasovaná akce Katedry myslivosti a lesnické zoologie ČZU s ČMMJ. K jejich smůle si však myslím za použití chabých argumentů.

Jako obyčejný sedlák a řadový lesník trávící více času v traktoru než u počítače si dovolím tento dokument okomentovat a popsat jeho slabá místa.

Tvrzení, že snížení výměr honiteb není nástrojem ke snížení početních stavů spárkaté zvěře a škod působených touto zvěří není nijak odůvodněno.

Tvrzení, že 500 ha je minimální výměrou z pohledu zachování biologických potřeb zvěře je zavádějící, protože honitba je organizační jednotkou vzniklou z výsledků jednání vlastníků honebních pozemků. Čím více vlastníků musí k dohodě dojít, tak jsou jednání složitější a dochází často k nespokojenostem a nestabilitě systému. Proto je důležité v případě nemožnosti konsensu mezi velkými a menšími vlastníky umožnit i variantu menší výměry honiteb. Navrhovaná velikost pro naše podmínky je 200-250 ha ( Rakousko 115 ha, Německo 75 ha vlastní honitby, 150 ha společenstevní honitby, Francie 20 ha).

Biologické potřeby spárkaté zvěře má řešit oblast chovu vyhlášená pro konkrétní druh spárkaté zvěře, která je složená z několika různě velkých honiteb s jednotným a závazným managementem pro daný druh spárkaté zvěře, klidně za dozoru státu.

Honitby jsou tvořeny na bázi vlastnictví pozemků, oblasti chovu mají být tvořeny na základě přírodních podmínek a potřeb zvěře.

Akademici ve svém prohlášení nepřípustně zúžili otázku velikosti honiteb pouze na zvěř spárkatou a vlastně nám říkají, že ČZU rezignovala na možnost smysluplného chovu drobné zvěře, přestože z 6 900 000 ha honebních pozemků je zemědělské půdy 4 000 000 ha. Proč neumožnit zemědělci, který se rozhodne na svých pozemcích opatřeními v krajině a přizpůsobením svého hospodaření ve prospěch drobné zvěře (úhory, biopásy, střídání vhodných plodin, krajinné prvky) zřídit si vlastní honitbu zaměřenou na zajíce a bažanta, popřípadě koroptev nebo divokého králíka třeba na tři sta hektarech?

Pokud je v honebním společenstvu v menšině, kde ostatní sousedi hospodaří velkoplošným intenzivním způsobem, tak nemá motivaci.

Řešit velikost honiteb jen podle spárkaté zvěře s většími nároky na teritorium jako je jelen evropský, daněk skvrnitý, muflon, jelen sika japonský a prase divoké je scestné. Pro tyto druhy se normují stavy jen v honitbách, kde je jejich výskyt z přírodních a hospodářských důvodů žádoucí. V České republice je jelen evropský normován na 13,06 % honebních pozemcích z celkové výměry honebních pozemků, prase divoké na 12,37 %,, daněk skvrnitý na 5.05 %, jelen sika japonský na 0,56 %. V ostatních honitbách je jejich výskyt nežádoucí. Ze spárkaté zvěře má jen zvěř srnčí normované stavy pro 90 % honiteb a ta má výrazně nižší nároky na velikost svého teritoria.

V prohlášení je argumentováno sledováním pohybu spárkaté zvěře GPS technologiemi, kdy mimo zvěř srnčí jsou doporučovány pro správný management spárkaté zvěře honitby mezi 1000-3000 ha.

Realita v současnosti je taková, že průměrná velikost honitby v ČR včetně těch polních je 1200 ha. V oblasti Krušných hor jsou velikosti honiteb většinou od 1500 do 3000 i více a podle dat Ústavu hospodářské úpravy lesů jsou tam jedny z největších škod v lesích. Mapka škod v lesích na celém území ČR je na obrázku. Zároveň v Krušných horách jsou velké nadstavy jelena evropského, špatný poměr pohlaví v populaci a málo dospělých jelenů. Vše jen v důsledku špatného hospodaření se zvěří, přestože velikost honiteb odpovídá doporučení akademiků.

Naproti tomu NP Šumava hospodaří v jednotném režimu s jelení zvěří na výměře přes 60 000 ha, provádí se výrazné redukční odlovy u zvěře holé, lov samců jelenů má jasná závazná pravidla, u kvalitních jedinců platí forma ochrany až do doby zpátečnictví. Výsledkem jsou mnohem nižší škody na lesních porostech a kvalitní populace jelena evropského s dobrou věkovou i pohlavní skladbou.

Na těchto příkladech je vidět, že zásadní není velikost honitby, ale přístup toho, kdo v ní myslivecky hospodaří a také, že oblasti chovu by měly zásadní význam ve zlepšení managementu chovu spárkaté zvěře.

Současný systém založený komunisty v období socialismu, kdy zákonem č. 23/ 1962 se zvedla minimální výměra honiteb na 500 ha a ze spárkaté zvěře se stal zlatý grál nefunguje ani v rovině ekonomické, ani v rovině ekologické a česká myslivost potřebuje zásadní změnu.

Pár čísel z dat Českého statistického úřadu jasně nastíní bídu současné situace. Čísla jsou k 31. 3. 2022

Normovaný stav prasete divokého je pro celé území ČR včetně obor 10 936, stav minimální 5219, plán lovu 40 555, reálný odlov 230 905 z toho kňourů 44 615.

Jelen evropský stav normovaný včetně obor 17 720, stav minimální 10 365, plán lovu 22 752, reálný odlov 30 792 z toho jelenů 7 012.

Daněk skvrnitý stav normovaný včetně obor 15 986, stav minimální 7 844, plán lovu 22 057, reálný odlov 33 250 z toho daňků 8 113.

Jelen sika japonský stav normovaný včetně obor 1633, stav minimální 837, plán lovu 11 773, reálný odlov 18 510 z toho jelenů 3 917.

Jen z těchto pár čísel je vidět, že celý systém české myslivosti nefunguje. Odlovy jsou výrazně vyšší než normované stavy a tendence je stále se zvyšující. Největší problém je s prasetem divokým a jelenem sikou japonským. Následuje je daněk skvrnitý.

Daněk skvrnitý není náš původní druh zvěře, je potravním konkurentem zvěře srnčí, kterou vytlačuje. U jelena siky japonského je situace mnohem horší, šíří se po republice ze západních Čech, působí rozsáhlé škody v lesích a kříží se s jelenem evropským. Dnes je již na 30 % území výskytu jelena evropského a hrozí nám, že přijdeme o genofond našeho původního jelena evropského.

Prase divoké je v ohromných nadstavech, působí rozsáhlé hospodářské škody, je zde velký potenciál na rozšíření prasečího moru, který by ohrozil i chovy domácích prasat a v ekologickém kontextu prase divoké negativně ovlivňuje biodiverzitu. Je predátorem pro na zemi hnízdící ptáky od koroptve polní až po vzácné lesní kury jako je jeřábek lesní, tetřívek obecný, tetřev hlušec a například i pro mladé zajíce. Obrázky z českých měst s pobíhajícími prasaty to je už jen takový folklor.

Nevšiml jsem si, že by akademici z Katedry myslivosti a lesnické zoologie ČZU vydali prohlášení k neúnosné situaci s jelenem sikou japonským a prasetem divokým.

Argument s nemožností naháněk a používání loveckých psů v honitbách menších než 500 ha je tak směšný, že jej ani nechci komentovat. To stejné je u spojení velikosti honitby s bachorovou disbalancí zvěře. Tu velmi často dnes způsobují uživatelé honiteb špatným přikrmováním a vnaděním.

Důležitá informace ke stavu naší myslivosti je také počet honiteb a počet vlastníků honebních pozemků. V ČR máme 1519 honiteb vlastních, které jsou převážně státní a 4268 honiteb společenstevních. Máme cca 3 000 000 vlastníků honebních pozemků. 755 honiteb se využívá ve vlastní režii držiteli honiteb a 5032 honiteb je pronajato, což ukazuje na malé zapojení vlastníků pozemků.

Držitelů loveckých lístků je 88 793, takže na jednoho držitele loveckého lístku připadá 77,57 ha. Odhaduji, že minimálně polovina držitelů loveckých lístků lovit nechodí, takže poměr je mnohem horší. K tomu věkový průměr lidí věnujících se myslivosti je někde kolem 60 let a myslivci každý rok ubývají.

Snížení minimální výměry honiteb by mohlo pomoci mnoho problémů naší myslivosti vyřešit, jen je potřeba zahodit předsudky a začít myslet s otevřenou myslí.

Jinak vřele doporučuji si přečíst knihu Ungulate Management in Europe, kde jsou shrnuty problémy a okolnosti mysliveckého hospodaření v jednotlivých zemích Evropy a výsledek je jasný, nechat co nejvíce myslivosti v rukou vlastníků pozemků.

Na závěr bych si dovolil jen poznamenat, že kdyby někdy chtěl náš vnuk pokračovat v našem zemědělském a lesnickém hospodaření a náhodou by jej napadlo jít studovat na Katedru myslivosti a lesnické zoologie ČZU, tak bych mu doporučil ať si najde jinou univerzitu, třeba Mendelku v Brně nebo nějakou v zahraničí, kde si akademici uvědomují, že jakoukoliv zvěř můžou řádně chovat jen v co možná nejužší spolupráci s vlastníky pozemků, zemědělci a lesníky.

Daniel Pitek

Další články:
31. března 2023 06:30
30. března 2023 06:30
29. března 2023 06:30
29. března 2023 06:30
28. března 2023 06:30

Online diskuse
V Srnčím dole v Jablonci vzniknou tůně i místa ke sportu a odpočinku
1. dubna 2023 00:16

JABLONEC NAD NISOU (ČTK) - Soustava sedmi tůní, která zadrží vodu, ale také místa ke sportování a odpočinku, by měla vzniknout v areálu Srnčí důl v Jablonci nad Nisou. Na projekt zhruba za milion korun získal spolek Milujeme Jizerky po 400 000 korunách od města Jablonec nad Nisou a z dotačního programu Libereckého kraje. Cílem je zadržet dešťové vody v soustavě sedmi zasakovacích tůní, zvýšit biodiverzitu a zlepšit biologickou stabilitu území, řekla ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová.
(Celý text)

Případů prasečího moru na Frýdlantsku přibývá, laboratoř potvrdila desátý
1. dubna 2023 00:03

HORNÍ ŘASNICE (ČTK) - Případů afrického prasečího moru na Frýdlantsku přibývá, vyšetření v jihlavské laboratoři potvrdilo nákazu u desátého zvířete. Pozitivně testovaný kus byl nalezen v katastrálním území Horní Řasnice na Liberecku podobně jako předchozí dva kusy nalezené o víkendu, informoval mluvčí Státní veterinární správy ČR Petr Vorlíček. Jen za březen se nákaza potvrdila u pěti kusů, z toho čtyři myslivci našli a jedno nakažené prase ulovili.
(Celý text)

Do dražby cenného dříví v Chropyni se zapojilo 23 zájemců, 21 z nich úspěšně
1. dubna 2023 00:02

CHROPYNĚ (ČTK) - Do dražby cenného dříví v Chropyni na Kroměřížsku se v uplynulých dnech zapojilo 23 zájemců, 21 z nich úspěšně. Ve srovnání s předchozí aukcí se jednalo zhruba o stejný počet kupujících i úspěšně uzavřených obchodů, řekla ČTK mluvčí pořádajících Arcibiskupských lesů a statků Olomouc (ALSOL) Dagmar Obšilová. Aukci podnik pořádal popáté, letos podruhé.
(Celý text)

Měření ledovců v Rakousku za uplynulý rok ukázalo rekordní tání
31. března 2023 20:04

(ČTK) - V rakouských Alpách vědci v uplynulém roce pozorovali nejrychlejší úbytek ledovců v dějinách měření. Rakouský alpský spolek (ÖAV) dnes oznámil, že ledovce loni v zemi ztratily v průměru asi 29 metrů délky, což je nejvíce od konce 19. století. V roce 2021 ledové masy ustoupily o 11 metrů, uvedla agentura DPA.
(Celý text)

Španělsko čelí desítkám lesních požárů, ten největší se podařilo stabilizovat
31. března 2023 20:00

(ČTK) - Španělský region Asturie dnes odpoledne čelil na svém území 91 lesním požárům. Píše to agentura EFE s odkazem na prohlášení úřadů. Podle šéfa regionu Adriána Barbóna ohně, které ohrožují i předměstí správního střediska Ovieda, založili žháři. Největší lesní požár v regionu Valencie se podle hasičů podařilo stabilizovat a zhruba 1300 evakuovaných obyvatel vesnic a obcí v oblasti se mohlo vrátit domů.
(Celý text)

Rybáři v Plzeňském kraji vysazovali do řek malé úhoře, dostali jich 60 kilogramů
31. března 2023 15:18

(ČTK) - Rybáři v Plzeňském kraji dnes vysazovali do řek zhruba osmicentimetrové úhoře. Dostali jich z Francie 60 kilogramů, asi 180 000 kusů. Ryby putovaly do povolených revírů na řekách Mže, Úhlava, Úslava, Radbuza a Berounka. S dotací Evropské unie je tam vysadily místní organizace západočeského Českého rybářského svazu (ČRS), pověřené hospodařením na revírech, řekl ČTK hospodář ČRS v Plzni Petr Dimitrov.
(Celý text)

Sněhová pokrývka v Kalifornii po sérii bouří překonala 30 let starý rekord
31. března 2023 15:17

(ČTK) - Sněhová pokrývka na horách amerického státu Kalifornie dosáhla po dlouhé sérii zimních bouří rekordní úrovně, oznámil podle médií místní úřad pro správu vodních zdrojů. Po posledním sněžení z tohoto týdne se objem vody uskladněné ve sněhu dostal na 235 procent normálu, čímž bylo překonáno dosavadní maximum ze sezony 1982/1983. Vydatné zimní srážky přináší jistou úlevu od dlouhodobého sucha, které v nejlidnatějším státě USA panuje.
(Celý text)

Thajsko bojuje s požárem nedaleko přírodního parku, který je na seznamu UNESCO
31. března 2023 15:15

(ČTK) - Stovky thajských hasičů a vojáků bojují s lesním požárem, který se rozhořel necelých 100 kilometrů severovýchodně od metropole Bangkoku. Plameny bezprostředně neohrožují žádné město, hoří ale v blízkosti nejstaršího thajského národního parku, který je na seznamu přírodního dědictví UNESCO, informovala agentura AFP. Požár rovněž přispívá ke znečištění ovzduší, kvůli němuž bylo podle AFP v Thajsku od začátku roku ošetřeno v nemocnicích 1,7 milionu lidí.
(Celý text)

Ochranáři na Pálavě prosvětlili les, chtějí podpořit vzácnější druhy organismů
31. března 2023 12:05

(ČTK) - Ochranáři ve dvou lokalitách v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Pálava těžbou prosvětlili les, chtějí tak vytvořit prostor pro stále vzácnější druhy světlomilných organismů. Zásahy se týkaly Svatého kopečku a Turoldu, obě místa jsou vyhlášena přírodní rezervací. Správa CHKO Pálava o tom informovala na webu.
(Celý text)

Roční provoz centra pro opětovné využití věcí v Pardubicích vynesl 60 000 korun
31. března 2023 11:51

PARDUBICE (ČTK) - Roční provoz re-use centra, zaměřeného na opětovné použití starších věcí, v Pardubicích vynesl na dobrovolných příspěvcích kolem 60 000 korun. Technické služby je využijí pro ekologickou výchovu školáků, řekla mluvčí Služeb města Pardubic Klára Sýkorová.
(Celý text)

Středočeský kraj uzavře další memorandum ke stavbě přivaděče podél D3
31. března 2023 11:48

(ČTK) - Středočeský kraj uzavře další memorandum ke stavbě přivaděče podél budoucí dálnice D3. Stvrdit ho chce se společností Voda Želivka, ministerstvem dopravy a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a mělo by se týkat vyjasnění vzájemných vztahů připravovaných investic. Rozhodla o tom rada kraje, uzavření memoranda musejí schválit ještě zastupitelé, informoval ČTK mluvčí kraje David Šíma.
(Celý text)

K čemu se hodí neviditelné obrubníky?
31. března 2023 09:53

() - Pokud chcete zvýraznit krásu své zahrady a zjednodušit si její údržbu, tak je neviditelný obrubník volba, kterou byste měli rozhodně zvážit. Neviditelné obrubníky jsou typ zahradního plastového obrubníku, který po instalaci nevyčnívá nad úroveň okolního povrchu. Tím se stávají téměř neviditelnými a vzhledově nezasahují do dojmu upravené plochy.
(Celý text)

Jak podpořit životaschopnost populací tetřívka obecného v České republice?
31. března 2023 05:43

PRAHA (Ekolist) - Počet tetřívků obecných v České republice dlouhodobě výrazně klesá. Tento trend je zapříčiněn mnoha faktory, mezi které patří snižování hnízdní úspěšnosti, nárůst mortality mladých i dospělých jedinců, negativní změny charakteru stanovišť, nárůst populací původních i nepůvodních predátorů, turistika, působení globální klimatické změny a další vlivy. Jedním z nejpodstatnějších je v našich podmínkách postupné mizení vhodných biotopů. Tetřívek je zařazen mezi druhy silně ohrožené.
(Celý text)

Z proměny krajiny u Broumova v odolnější je model, jak lépe zadržet vodu, pro celou ČR
31. března 2023 01:22

KŘTINY (ČTK) - Z původně lokální proměny krajiny v okolí Broumova na Náchodsku, která dokáže mnohem lépe zadržet vodu a čelit dopadům klimatické změny, se stal tzv. Model Živá krajina, jenž se může uplatnit v celé republice. Předseda spolku Živá voda Jiří Malík usiluje o lepší vodní režim v krajině téměř dvě desetiletí. Od té doby vzniklo know-how, které mohou sdílet obce i jednotlivci a s pomocí konkrétního příkladu, jednotné metodiky i počítačového programu mapovat a navrhovat klimaticky odolnější krajinu, řekl Malík ČTK na konferenci Živá krajina pro jižní Moravu ve Křtinách na Blanensku.
(Celý text)

Poslední samec nosorožce severního bílého byl vystaven v muzeu v Keni
31. března 2023 01:09

(ČTK) - Tělo nosorožce Súdána, který byl posledním samcem svého druhu na světě, bylo vystaveno v muzeu v Nairobi, informovala agentura DPA. Nejslavnější nosorožec severní bílý na světě se vrátil do Keni po pěti letech. Súdán uhynul v Keni v březnu 2018. Následně byl převezen do Česka, kde se odborníci postarali o jeho konzervaci. Od té doby byl vystaven v historické budově Národního muzea, před dvěma týdny ale vycpané tělo Súdána zamířilo zpět do africké země.
(Celý text)

Pražská zoologická zahrada má nově nejohroženější jeřáby na světě
31. března 2023 00:59

PRAHA (ČTK) - Pražská zoologická zahrada v Troji nově chová nejohroženější jeřáby na světě, dva samce jeřábů bílých mohou návštěvníci spatřit ve venkovní voliéře expozice ptačích mokřadů. Zoo Praha má tak největší kolekci jeřábů v Česku.
(Celý text)

Ministerstvo zemědělství letos na lesní hospodářství poskytne z dotací čtyři miliardy Kč
31. března 2023 00:43

PRAHA (ČTK) - Ministerstvo zemědělství letos rozdělí na příspěvcích na lesní hospodaření čtyři miliardy Kč. Dotace se budou financovat převážně z peněz EU z Národního plánu obnovy. Podpoří mimo jiné obnovu lesních porostů, využití technologií šetrných k přírodě nebo zvýšení podílu dřevin, které zpevňují porost proti větru a zlepšují kvalitu půdy.
(Celý text)

Ovocnáři z Moravy předpokládají, že škody na ovoci budou po mrazu významné
31. března 2023 00:38

(ČTK) - Ovocnářská unie Moravy a Slezska se domnívá, že škody po mrazech, které přišly v noci z úterý na středu, budou významné a zásadně sníží sklizeň teplomilného ovoce. Jde o meruňky, broskve, třešně a také jahody. Ostatní ovoce vzhledem k pozdějšímu kvetení poškozené nebylo. Jelikož se však minimálně v příštím týdnu opět očekávají noční mrazy, budou pěstitelé schopni přesně zhodnotit škody až po 15. květnu, uvedl ve zprávě pro média předseda Ovocnářské unie Ivo Pokorný. Teprve polovina května je datem, od kdy už je riziko nočních mrazů prakticky nulové.
(Celý text)

V Indii uhynul jeden z gepardů převezených do země z Namibie
30. března 2023 20:14

(ČTK) - Jeden z osmi gepardů, kteří byli v září loňského roku převezeni z Namibie do Indie, v pondělí uhynul. Podle mluvčího namibijského ministerstva životního prostředí Romea Muyundy pětileté gepardí samici selhaly ledviny. Informoval o tom zpravodajský server BBC News.
(Celý text)

Veterináři upozorňují na porušování opatření kvůli africkému moru prasat
30. března 2023 20:11

(ČTK) - Státní veterinární správa (SVS) v poslední době zaznamenala případy, kdy lidé porušují mimořádná veterinární opatření kvůli výskytu afrického moru prasat na Frýdlantsku. S chovateli bude zahájeno správní řízení o pokutě, uvedl mluvčí SVS Petr Vorlíček. Opatření platí od prosince loňského roku, od počátku výskytu se nákaza potvrdila u osmi uhynulých a jednoho uloveného divočáka.
(Celý text)

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1916 | Další
< zpět na titulní stranu

Reklama