titulní strana > co píší jiní
Stavební úpravy pro ekologii
24. května 2023 06:30
() - Navrhování a instalace střešních fotovoltaických elektráren, vegetačních střech, zelených fasád či masivní zateplování nejsou pro stavbaře jednoduché. Zpracovat návrh nebo posudek zabere autorizovaným osobám více času než u dřívějších jednodušších stavebních řešení. Tato práce se dnes stává běžným standardem. Stavebníci by měli počítat i s těmito „vícenáklady“. Mohou jim totiž v budoucnu ušetřit mnohé starosti i finanční ztráty.

Některé postřehy z projektování a řešení úprav pozemních staveb pro ekologii v tomto článku jsou víceméně obecné a pro někoho budou možná jednoduché a jasné, pro jiného nové a technicky složitější. V případě potřeby je možné uvést bližší doplnění.

Fotovoltaická zařízení na střechách

V minulém vydání časopisu Z+i ČKAIT 1/2023 jsem psal o problematice osazování fotovoltaických zařízení na střechách budov. Rád bych k tomuto tématu doplnil některé informace získané z činnosti v ČKAIT i z vlastní praxe v kanceláři:

Návrh rozmístění FVE panelů na střeše většinou neobsahuje stavební řešení – Půdorys rozmístění FVE panelů na střeše je většinou jen zákresem z pozice energetického řešení a pokrytí předpokládaného výkonu zařízení. Podle mé zkušenosti nemívá žádnou souvislost se stavebním řešením stavby a její střechy. Stavební řešení úprav je třeba doplnit a dopřesnit.

Podklady ke konstrukci střechy často chybí – Pro odborné stavební a statické posouzení konstrukce střechy na účinky instalace FVE je potřeba mít podklady. Těmi jsou podrobné stavební výkresy a technické popisy. Investor často nemá úplnou dokumentaci, mnohdy má jen její dílčí část. Popřípadě disponuje zjednodušenou dokumentaci určenou pro stavební povolení, nebo nemá dokumentaci žádnou. Přitom je ale očekáváno brzké rozhodnutí o instalaci FVE. Je třeba investorovi vysvětlit, že pokud nejsou výkresy, nejprve je nutné střechu zaměřit a vykreslit stavební konstrukce. A to si vyžádá čas. Také může vzniknout problém, zda se lze pro měření k nosné konstrukci vůbec fyzicky dostat, neboť může být nepřístupná nebo zakrytá.

Umístění panelů často neřeší sání větru ani sníh – Umístění panelů FVE je z hlediska nižších účinků sání větru vhodné mimo kraje a rohy ploché střechy. Určení vhodných zón je možné podle platné normy pro zatížení větrem Eurokódu ČSN EN 1991-4. Ze statického hlediska jsou vhodné takové panely, které jsou přimknuté ke střeše a jsou bez volného prostoru pod nimi. Na ploché střeše působí především sání větru. Jeho účinky se při přimknutí panelů výrazně snižují oproti šikmo položeným panelům na samostatné konstrukci. Pokrytí sněhem u přimknutých panelů je pak obdobné jako na ploché střeše. Ideální jsou instalace přímo v rovině střešní krytiny. To platí pro ploché střechy. Panely na sklonitých střechách různě zadržují sníh. Více vzdálené panely nebo řady působí jako zachytače sněhu – sněžníky. Panely jsou většinou na konstrukci těsně nad krytinou. Při návrhu střechy bez panelů se běžně uvažuje se snížením tíhy od sněhu při vyšších sklonech krytiny. Při instalaci FVE je ale nutné uvážit velikost zatížení sněhem bez jeho omezení spádem střechy.

Fotovoltaické panely na samostatné konstrukci nedostatečně uchycené na střeše nemusí odolat sání větru.
Fotovoltaické panely na samostatné konstrukci nedostatečně uchycené na střeše nemusí odolat sání větru.
Foto | Luděk Vejvara / ČKAIT

Poznámka k fotovoltaickým panelům položeným a lepeným ke krytině ploché střechy – Pokud je panel na lištách, má srážková voda protékat pod ním. Důsledkem ale je dotvarování krytiny a pod ní umístěné měkké tepelné izolace. Tento nežádoucí jev, kdy jsou vytvářeny prohlubně pro vodu, zde často vzniká se všemi následky od účinku mrazu po usazování nečistot. K obdobnému stlačení dochází pod všemi úložnými místy při osazení fotovoltaických zařízení a jejich konstrukce na střešní krytině. Celý tento jev velmi záleží nejen na uložení a působící síle od panelů FVE, ale i na použité tepelné izolaci pod krytinou. Jinak se budou chovat různé druhy polystyrenu nebo izolací z minerálních vláken. Při užití minerálních izolací přímo pod krytinou ploché střechy by obecně měla být jejich objemové hmotnost nad 1,0 kN/m3. Těžší zpevněné desky jsou tužší.

Jak by mohla dopadnout „hloupě“ instalovaná FVE, ukazuje kresba vytvořená pomocí „chytré“ umělé inteligence.
Jak by mohla dopadnout „hloupě“ instalovaná FVE, ukazuje kresba vytvořená pomocí „chytré“ umělé inteligence.
Zdroj | ČKAIT

Vliv FVE na celou stavbu nemusí být marginální – Instalace FVE na staré budovy vyžaduje často ocelovou konstrukci pro panely. Konstrukce umístěná nad střechou je výrazně zatížena větrem, který působí shora na kolmo panely a zespodu na celou konstrukci a zařízení. Velikost zatížení lze stanovit podle článků normy ČSN EN 1991-1-4 pro zatížení větrem. Vhodná je analogie návrhu pro přístřešky. Účinky takové konstrukce mohou být zásadní nejen pro její ukotvení na budovu, ale i pro celou střešní nosnou konstrukci této budovy nebo i pro horní část objektu. To platí zejména při velkých plochách panelů na samostatné ocelové konstrukci. Posouzení takových účinků vyžaduje poměrně podrobné podklady a více práce stavebního inženýra než objednatel pravděpodobně očekává. Jinak ale dobrého výsledku nelze dosáhnout.

Masivní izolování stěn staveb klade vyšší nároky

Všichni se setkáváme s tím, že trendem posledních let je zvýšení tepelného izolování staveb. U nových i dokončených staveb se realizuje na obvodových stěnách kontaktními zateplovacími systémy. Tyto systémy jsou lepeny a mechanicky kotveny k podkladu. A právě zvyšování tloušťky tepelné izolace klade vyšší nároky na celý systém. Jde o délku hmoždinek, jejich ukotvení do stěny a kotvení desek. Při délce hmoždinek ke kotvení izolace o tloušťce nad 200 mm je potřeba zvážit průhyb hmoždinek, s nímž se samozřejmě svěsí i izolační desky. Měkké izolační desky se budou i přes lepení ke stěně více snášet a mohou hrozit poruchy v omítce a případných obkladech na ní. Působí zde i účinek sání větru, možné deformace izolačních desek za větru a jejich zachycení hmoždinkami. Zásadní je tudíž návrh počtu vhodných ohybově tuhých hmoždinek a pevnosti desky tepelné izolace. Hmoždinka je zde obvykle ocelová s plastovým krytem a zapuštěním. Její průhyb může být vyšší než 1 mm. Dovolím si upozornit, že pro zajištění vhodného připojení v okolí hmoždinky se vyžaduje tepelná izolace o výrazně vyšší tuhosti, než se někdy užívá dnes. Tím bude i izolace těžší a původně lehkou úpravou je potřeba se staticky zabývat. Bohužel zatím nemáme vhodné normativní podklady, které by v návrhu více pomohly. Ale existují zkušenosti ze zahraničních předpisů, například slovenské normy. V dnešní praxi se rozhodnutí o kotvení izolačních desek očekává od statika. Pomoci mohou i programy firem vyrábějících kotevní techniku. V rámci ČKAIT se touto problematikou také zabýváme.

Vegetační střechy by měly počítat i s akumulací vody

Problematikou zelených střech se zabývám podrobněji od doby, kdy jsme v kanceláři byli požádáni o názor na umístění vegetační střechy na stávajícím panelovém domě. Při tom jsme narazili na základní otázku – je střecha jednoplášťová nebo dvouplášťová? Byla jednoplášťová. Díky tíze původního násypu a zesíleným panelům pod střechou bylo možno realizovat vrstvu růstového substrátu pro danou vegetační úpravu. Paradoxem je, že o zmíněných faktorech firma zajišťující projekt i realizaci mnoho nevěděla. Šlo o úpravu, která neprošla ani stavebním povolením.

Ohledně určení tíhy zelené střechy bych rád připomenul, že nejslabší skladba vegetačního souvrství je mezi 85 až 100 mm nad krytinou. Tloušťka samotné rozchodníkové rohože je cca 20–40 mm, zbytek je vrstva substrátu nebo měkké vláknité izolace a drenážní a hydroakumulační vrstva z nopové fólie v tloušťce obvykle 25 mm. Pokud není použita rohož a rozchodníky se osazují do substrátu, pak bude jeho tloušťka nejméně 60 mm. Nad nopovou fólií je položena separační vodě propustná geotextilie. Samotnou tíhu vegetace doporučuji volit nejméně 20 kg/m².

U vegetačních střech je potřeba uvažovat s tíhou akumulované vody. Pokud má nopová fólie výšku 25 mm, je potřeba započítat nejméně 20 až 35 % objemu vrstvy jako tíhu vody v nopech. Při zpomalování odtoku a u tzv. modrých střech, kde jsou akumulační prostory ve střeše podstatně větší, bude tíha akumulované vody tvořit velkou část hodnoty zatížení střechy.

Co se týká problematiky zelených střech, doporučuji publikaci „Vegetační souvrství zelených střech – Standardy pro navrhování, provádění a údržbu“. Standardy byly vydány Svazem pro zakládání a údržbu zeleně, z.s., a obsahují informace nejen pro zahradníky. V současné době je připravována i nová norma ČSN 73 1901-4 věnovaná vegetačním střechám.

Zelené fasády jsou technicky náročné

Fasády s vegetačními prvky jsou jistě přínosem pro klima v našich městech, navíc dělají stěny domů zajímavější. Zelené fasády se objevují v dnešních návrzích architektů stále více. Pokud se ale podívám na umístění rostlin na fasádách z pohledu stavebního inženýra, vidím několik otázek, které bude třeba řešit.

Osmipodlažní bytový dům Oskarka v Českých Budějovicích získal zvláštní cenu PRESTA Jižní čechy 2020–2022. Je navržen jako energeticky úsporný, jeho zelené fasády a střechy budou pozitivně ovlivňovat mikroklima okolí. Stavební náklady činily cca 45 000 Kč/m² a prodejní cena byla 80 000 Kč/m² (s DPH). Projekt: Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o., zhotovitel: Hinton, a. s., Praha, projektový manažer Jan Václavík (ČKAIT 0102703, PS)
Osmipodlažní bytový dům Oskarka v Českých Budějovicích získal zvláštní cenu PRESTA Jižní čechy 2020–2022. Je navržen jako energeticky úsporný, jeho zelené fasády a střechy budou pozitivně ovlivňovat mikroklima okolí. Stavební náklady činily cca 45 000 Kč/m² a prodejní cena byla 80 000 Kč/m² (s DPH). Projekt: Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o., zhotovitel: Hinton, a. s., Praha, projektový manažer Jan Václavík (ČKAIT 0102703, PS)
Zdroj | ČKAIT

Tou první je to, kde vlastně zelené rostliny rostou, kde mají svůj kořenový systém. Je to na lodžiích, balkonech, ve zvláštních květnících nebo v nádobách, které třeba i visí na fasádě? Všechny uvedené možnosti jsou reálné a je třeba je vhodně uvažovat. Druhým tématem je to, jak vlastně zmíněné nádoby na stavbě drží a jak ji zatěžují. Třetí téma se týká přístupnosti, kontroly a budoucí údržby zeleně. A také přívodu vody k zavlažování rostlin a případné akumulace a odvodu vody.

Rostliny mohou být osazeny i v zemi před domem nebo v k tomu určených kontejnerech při fasádě. Co když ale zelená fasáda začíná až výše v podlažích? Kam teče voda při plošném zavlažování? Musíme pak stavební úpravou zajistit, aby voda nekapala na osoby a chodník. Možná by se těchto otázek našlo ještě více. Určitě je však už někdo řešil. Máme k dispozici nejen zahraniční zkušenosti, například z budov ve Vídni, ale již existuje i řada kvalitně provedených projektů v ČR. Můžeme jmenovat sídlo ombudsmana v Brně či loni na podzim dokončený bytový dům v Českých Budějovicích. Doporučuji proto novou metodiku s názvem „Ozelenění fasád“ od Ing. Samuela Buriana, který se vegetační problematice dlouho věnuje. Metodika vznikla v rámci projektu Zelené fasády jako součást adaptačních opatření na změnu klimatu. Projekt byl finančně podpořen hlavním městem Prahou. Publikaci vydal Svaz pro zakládání a údržbu zeleně, z.s., v listopadu 2022.

Doporučené publikace jsou volně ke stažení na stránkách zelenestrechy.info/knihovna.

Luděk Vejvara

Další články:
5. června 2023 06:30
4. června 2023 06:00
3. června 2023 06:30
2. června 2023 06:12
1. června 2023 06:30

Online diskuse
Na několika místech v Německu hoří lesní požáry, v Harzu evakuovali turisty
5. června 2023 18:13

BERLÍN (ČTK) - Hasiči se na několika místech v Německu potýkají s lesními požáry. Nejrozsáhlejší z nich je u města Jüterbog jižně od Berlína, kde už několik dnů hoří v bývalém armádním výcvikovém prostoru. Požár se v oblasti rozšířil na 326 hektarů.
(Celý text)

Nová webová mapa o životním prostředí mapuje 30 let proměn české přírody
5. června 2023 16:12

PRAHA (ČTK) - Nová webová mapa o životním prostředí mapuje 30 let proměn české přírody od vzniku samostatného státu. Společný projekt ministerstva životního prostředí (MŽP) a České informační agentury životního prostření (CENIA), který se spouští dnes, seznamuje lidi nejen s historickými událostmi, které životní prostředí ovlivnily, ale i s budoucími výzvami.
(Celý text)

Nejlepší ekofarmou roku 2023 je rodinná bylinná farma Květomluva ve Vlachovicích
5. června 2023 16:04

VLACHOVICE (ČTK) - Nejlepší ekofarmou roku 2023 je rodinná bylinná farma Květomluva ve Vlachovicích na Zlínsku. Hospodářství manželů Fryzelkových se zaměřuje na pěstování vlastních bylin, ze kterých vyrábí produkty v bio kvalitě, sdělili ČTK zástupci pořadatelského PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Ocenění převezmou majitelé farmy 1. července na Dni otevřených faremních vrat.
(Celý text)

Vybíráme venkovní osvětlení: Tipy pro skvělou letní atmosféru
5. června 2023 12:53

() - Letní večery jsou ideálním časem k relaxaci s přáteli a rodinou ve venkovním prostředí. Vhodné venkovní osvětlení může vytvořit útulnou a příjemnou atmosféru, která zvýrazní krásu vaší zahrady či terasy. Svítidla Eglo jsou skvělou volbou, jež kombinuje kvalitu, design a funkčnost.
(Celý text)

Zákon o dluhu v USA kritizují za vstřícnost k infrastruktuře pro fosilní paliva
5. června 2023 10:23

WASHINGTON (ČTK) - Květnová vyjednávání ve Washingtonu ohledně odvrácení platební neschopnosti provázely spekulace, že výsledná dohoda by mohla zahrnovat i reformu pravidel pro výstavbu energetických projektů, která by podpořila ekologickou transformaci Spojených států. Nakonec ovšem návrh zákona přináší jen drobné změny, které mohou urychlit i výstavbu infrastruktury spojené s fosilními palivy. Kritiku od ekologů a některých členů Demokratické strany pak umocňuje výjimka pro plynovod prosazovaný senátorem napojeným na fosilní průmysl.
(Celý text)

Nova: Majitel zboural krkonošskou boudu Dvoračky, postaví její kopii
5. června 2023 10:21

Rokytnice nad Jizerou (Semilsko) (ČTK) - Majitel zboural krkonošskou boudu Dvoračky na úpatí Lysé hory. Původně plánoval menší stavební úpravy, ale při nich zjistil, že statiku celého objektu narušila dřevomorka. Nová bouda, která by měla být zvenčí téměř identickou kopií té původní, by na místě měla stát za dva roky, uvedla večer televize Nova.
(Celý text)

Jak vybrat svítidla do podhledu: na co se zaměřit a na co dát pozor
5. června 2023 09:48

() - Podhledové svítidlo je moderním a stylovým prvkem, který ve vašem interiéru vytvoří jedinečnou atmosféru. Můžete ho zabudovat do jakékoli místnosti, ale třeba i do šatníku nebo nad knihovnu. Hodí se zkrátka kamkoli, kam potřebujete vnést více světla. Poradíme vám, jak ho správně vybrat.
(Celý text)

Superprasata se připravují na invazi do USA, varuje kanadský zoolog
5. června 2023 05:47

PRAHA (Ekolist) - Dorůstají až ke třem metrákům živé váhy, jsou nad očekávání vychytralá, disponují nepřekonatelným apetitem, rychle se množí. Kolik jich je? To vlastně nikdo pořádně netuší, ale mají nejspíš namířeno do Spojených států amerických. Zhruba tak lze popsat ekologický problém s kanadskými superprasaty.
(Celý text)

EU zdvojnásobí hasičskou flotilu kvůli změně klimatu a častějším požárům
5. června 2023 01:59

BRUSEL (ČTK) - Evropská unie minulý týden oznámila, že na letošní léto zdvojnásobí svou leteckou hasičskou flotilu. Učiní tak kvůli výzvám, jako je narůst počtu a intenzity lesních požárů v důsledku změny klimatu. Informovala o tom agentura Reuters.
(Celý text)

Vítězem inovační akce GreenHack 2023 je zařízení učící lidi šetřit energiemi
5. června 2023 01:57

PRAHA (ČTK) - Vítězem evropského inovačního maratonu GreenHack 2023 se stal tým The Dudes, který vytvořil speciální krabičku spojenou s aplikací, která lidi naučí efektivně zapínat a vypínat domácí spotřebiče. Cílem projektu nazvaného I love grid je zlepšit hospodaření s elektrickou energií, sdělila mluvčí projektu Šárka Mrázová. Finalisté vymýšleli nová řešení pro nižší spotřebu energie či omezení plýtvání potravinami. Třetí ročník inovačního maratonu se konal 2. a 3. června v holešovickém Vnitroblocku.
(Celý text)

V Chile řeší záhadný úhyn tisíců kormoránů, o ptačí chřipku nejde
5. června 2023 01:04

SANTIAGO DE CHILE (ČTK) - Chilské úřady řeší záhadný úhyn nejméně 3500 kormoránů, kteří se našli na pobřeží nedaleko přístavu Coquimbo na konci května. První testy totiž vyvrátily domněnku, že zemřeli na ptačí chřipku. Informovala o tom agentura AFP. Ptačí chřipka sužuje pobřeží Chile od koncem loňského roku a způsobila tam smrt tisíců tučňáků, pelikánů či lachtanů.
(Celý text)

Některé italské pláže v létě omezí denní počty návštěvníků kvůli udržitelnosti
4. června 2023 18:39

ŘÍM (ČTK) - S rostoucími teplotami a přicházejícím létem se rychle blíží období, kdy se na italské pobřeží sjedou turisté z celého světa. Obrovská popularita dvou největších italských ostrovů Sicílie a Sardinie, které jsou známé svými nedotčenými plážemi a průzračně modrou vodou, si však vyžádala daň v podobě odpadků či krádeží písku. Letos v létě místní úřady podnikají další kroky k ochraně přírody a zavádějí přísné denní limity návštěvnosti, které zasáhnou i některé z nejlépe hodnocených pláží, napsal server CNN.
(Celý text)

Zlínská zoo oslavila druhé narozeniny mláděte slona afrického Zyqarriho
4. června 2023 18:34

ZLÍN (ČTK) - Zlínská zoologická zahrada dnes oslavila druhé narozeniny mláděte slona afrického. Sameček Zyqarri dostal také speciální dort. Je prvním mládětem slona afrického v Česku, narodil se 6. června 2021, pro zlínskou zoo to byla velká událost. Sloni afričtí patří ke kriticky ohroženým druhům. Jejich chov je v Česku i Evropě vzácný, zahrady většinou chovají ovladatelnější slony indické. V Česku chová slony africké vedle zlínské zahrady jen zoo ve Dvoře Králové nad Labem.
(Celý text)

Spolek na Kladensku a Rakovnicku pomáhá zachraňovat srnčata při senoseči
4. června 2023 01:44

N. Strašecí (Rakovnicko) (ČTK) - Spolek Zachraň srnče před sekačkou pomáhá na Kladensku a Rakovnicku zachraňovat srnčata při senoseči. Loni uchránili před sekačkou zhruba 20 mláďat, letos už přes 40. Přispělo k tomu i pořízení dronu s termovizí. Další dron by chtěli dobrovolníci koupit, včetně vybavení stojí přibližně 120.000 korun. Vítají i další zájemce, kteří by jim se záchranou zvířat chtěli pomáhat, řekla ČTK za spolek Olga Štefanová.
(Celý text)

Metoda brněnského startupu zachránila desítky stromů v Technologickém parku
4. června 2023 01:35

BRNO (ČTK) - V brněnském Technologickém parku se podařilo zachovat několik desítek stromů, které běžný dendrologický průzkum určil k vykácení. Město se prostřednictvím Technologického parku spojilo s místním startupem Arbo Technologies, jehož metoda ukázala, že z šedesátky stromů mohou zůstat všechny až na čtyři. Úspěšnou spoluprací se mohou inspirovat i další městské firmy či městské části, uvedla Radka Loukotová z brněnského magistrátu.
(Celý text)

Ve vytěženém kamenolomu v Bílovci objevili kriticky ohrožený druh brouka
4. června 2023 01:31

BÍLOVEC (ČTK) - Ve vytěženém kamenolomu, který má už dva roky pronajato Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci na Novojičínsku, objevili kriticky ohroženého brouka drabčíka, latinským názvem Hesperus rufipennis. Intenzivní biologický průzkum, na němž se podílí Ostravská univerzita, ukázal, že v lomu v bílovecké části Stará Ves se vyskytují i další vzácné druhy hmyzu. ČTK to za gymnázium sdělila Lenka Gulašiová.
(Celý text)

Na výstavě masožravek v Olomouci má světovou premiéru láčkovka stydlivá
4. června 2023 01:30

OLOMOUC (ČTK) - Světovou premiéru má na výstavě masožravých rostlin Živé pasti v Olomouci láčkovka stydlivá, kterou v pralesích na Borneu objevili vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Tento nový druh masožravé rostliny nebyl dosud nikde veřejně prezentován. "Vystavená rostlina je jedním z pouhých dvou exemplářů, které mají nyní naši vědci mimo pralesy Bornea k dispozici," sdělila ČTK ředitelka Výstaviště Flora Olomouc Eva Fuglíčková. Láčkovka stydlivá je ve sbírkových sklenících Výstaviště Flora Olomouc k vidění do dneška, 4. června, kdy výstava Živé pasti skončí.
(Celý text)

Příroda promluví na letošním Týdnu za klima hlasy známých herců
4. června 2023 01:27

PRAHA (ČTK) - Herci Simona Babčáková, Petr Čtvrtníček nebo Bořek Slezáček podpořili svými hlasy letošní Týden pro klima. V krátkých klipech je diváci uslyší v netradičních rolích, například jako gorilí matku nebo smutné uhlí. Čtvrtý Týden pro klima začíná v pondělí 5. června, jednotlivé akce se budou konat po celém Česku.
(Celý text)

Reuters: V Dubaji klonují velbloudy pro závody i soutěže krásy
4. června 2023 01:12

DUBAJ (ČTK) - V roce 2009 se Nisar Vání podílel na prvním úspěšném naklonování velblouda a nyní jich v laboratoři v Dubaji takto replikuje několik desítek za rok. Ve Spojených arabských emirátech je s klonováním velbloudů spojený velký byznys, protože ušlechtilá zvířata se velmi cení a vydělávají vysoké sumy při závodech nebo soutěžích krásy, napsala agentura Reuters.
(Celý text)

Město Svratka ve Žďárských vrších dokončuje úpravy území s rybníkem na řece
4. června 2023 01:11

SVRATKA (ČTK) - Město Svratka v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy dokončuje úpravy území s rybníkem na řece. Pro řeku Svratku, která dřív jen vedla rybníkem a jezem, vytvořili pracovníci nově obtokové rameno, kudy budou moci proplout ryby a jiní vodní živočichové. Rybník byl odbahněn, přibyly tůně. Akce skoro za 26 milionů korun bez DPH dotovaná z evropských fondů skončí v červnu, řekl starosta Petr Řádek (nestraník za Starosty pro občany).
(Celý text)

Město Svratka ve Žďárských vrších dokončuje úpravy území s rybníkem na řece
4. června 2023 01:11

SVRATKA (ČTK) - Město Svratka v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy dokončuje úpravy území s rybníkem na řece. Pro řeku Svratku, která dřív jen vedla rybníkem a jezem, vytvořili pracovníci nově obtokové rameno, kudy budou moci proplout ryby a jiní vodní živočichové. Rybník byl odbahněn, přibyly tůně. Akce skoro za 26 milionů korun bez DPH dotovaná z evropských fondů skončí v červnu, řekl starosta Petr Řádek (nestraník za Starosty pro občany).
(Celý text)

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1955 | Další
< zpět na titulní stranu

Reklama