titulní strana > co píší jiní
Odpověď developera
13. září 2023 06:30
() - Dovoluji si tímto reagovat na článek Paní Provazníkové a pana Pátíka, zveřejněném dne 2.září 2023 na webu www.ekolist.cz zmiňující situaci okolo našeho projektu pro bydlení ve 13 rodinných domech v obci Ondřejovice u Zlatých Hor.

Použil jsem pouze část článku a doslova a včetně chyb cituji po částech jeho text, ke kterému jsem následně připsal stručné vysvětlení. Smyslem není odborný článek s popisem podrobností našeho projektu, ale vysvětlení některých nepřesností uvedených v článku Provazníkové a Pátíka.

(Poznámka redakce: kurzívou jsou uvedeny citace z textu paní Provazníkové a pana Pátíka).

Výsledkem je, že v Ondřejovicích již proběhly meliorační práce a byl navrtán jeden tzv. inženýrsko- geologický vrt deklarovaný pro tepelné čerpadlo, reálně ale šlo o hydrogeologický vrt. Vodoprávní úřad o povolení hydrogeologických vrtů v oblasti nic neví, ale údajně jde o běžnou praxi „dodatečné změny účelu vrtu“.

Aktuální situace v Ondřejovicích je tedy taková, že minimálně v jedné kopané studni na kopci dochází voda, na území pod plochou s provedenými melioracemi usychají stromy nebo naopak u špatně vyvedených meliorací porost trpí neustálou přítomností odváděných vod. Podle vlastníka studny, která je napájena z podzemní pukliny, dochází k narušení podzemního toku vody. Stručně, co je podle odpůrců hlavním problémem developerského záměru a na něj navazujících studií, žádostí a vrtů:

Meliorační práce, které zmiňuje článek Provazníkové a Pátika se týkaly opravy nefunkčních melioračních kanálů. Jejich nefunkčnost způsobovala podmáčení části pozemků. Nejednalo se tedy o nepovolený zásah, nebo stavební práce, ale o rekonstrukci a výměnu stávajícího melioračního potrubí ve stávajících trasách.

V ploše byl provedený jeden inženýrsko – geologický průzkumný vrt. Každý odborník znalý problematiky stavebnictví ví, že pro výstavbu domů, je z hlediska problematiky zakládání staveb takový průzkum potřebný. Veškeré legislativní požadavky a stanoviska před zahájením průzkumu byly investorem i geologem splněny. Žádný oficiální podnět o vysychání studny v důsledku naší činnosti jsme nezaznamenali my, ani dotčené úřady.

• Koncentrovaná satelitní výstavba je zastaralý trend 90. let 20. stol., který nerespektuje sociální ani urbanistický charakter obce s nízkým počtem obyvatel. Souvislá zástavba nejméně 13 RD v nejvrchnějších partiích Ondřejovického údolí narušuje stávající roztroušenou zástavbu a tím krajinný ráz.

Stávající roztroušená zástavba je typická pro vesnice v regionu Jeseníků, a nejenom tam. V okolí lokality jsou stavební parcely o výměře 1500 m2, 600 m2 , nebo také 2000 - 2300 m2, což jsou největší stavební pozemky v blízkém okolí. Naše pozemky mají velikost od 2000 do 2800 m2. Dřívější zástavba vznikala v minulosti v průběhu desítek let nekoordinovaně. Je tedy logické, že parcelace nové výstavby je urbanisticky řešená jinak, než je ta původní historická. V tomto případě se jedná o parcelaci, nikoliv umístění RD. Developer zatím nezadal architektovi vypracování studie umístění RD na pozemcích, je tedy předčasné a neseriózní tvrdit, že nová výstavba bude narušovat stávající roztroušenou zástavbu a krajinný ráz…

• Formální naplnění zákonných požadavků na novou zástavbu nemůže postačovat pro povolení zástavby ve specifických geologických podmínkách Ondřejovic. Významný hydrogeologický činitel v území je tzv. Ondřejovický zlom. Navržené (a vlastně jediné legální) řešení likvidace odpadních vod a splaškových vod v horní části údolí přímo ohrožuje kvalitu i kvantitu vody jímané obyvateli Ondřejovic v níže položených částech obce (kontaminace a průplachy kolektoru). Při úvaze o dostupnosti vodních zdrojů je potřebné uvědomit si, že plocha, které sbírá srážky, ze kterých je sycena voda v podzemí, je poměrně malá.

Zatravněná plocha našich pozemků o velikosti cca 32 500 m2, do které se mohou vsakovat srážkové vody nyní, bude zmenšená o zastavěnou plochu nových rodinných domů sumárně cca o 2000 m2 (13 x 150 m2), což je zhruba 6% z celkové plochy našich pozemků. Ostatní plochy pro příjezd a parkování automobilů budou provedeny např z vegetačních tvárnic, umožňujících vsakování srážkové vody. Taková je dohoda s úřady a je to uvedeno i v územní studii plochy.

• Vzhledem k převládající praxi je zřejmé, že po instalaci a kolaudaci čtyřstupňového čištění odpadních vod nebude kontrolována a tedy nebude zaručena kvalita vypouštěných odpadních vod. Vypouštění přečištěných odpadních vod v horní části puklinově propustné tektonické poruchy potom přináší významná rizika pro kvalitu vody jímané v níže položených částech obce.

O tom, jak bude odpadní voda čištěna a jak s ní bude dále nakládáno, Provazníková s Pátíkem nic nevědí a je nutno zmínit, že jejich představa je mylná. Věděli by to, kdyby neodmítali spolupráci a komunikaci s námi. V rozhodnutí vodoprávního úřadu bude uvedeno jaké limity musí přečištěná voda splňovat a s jakou frekvencí budou odebírány vzorky, které budou laboratorně vyhodnocovány a předkládány vodoprávnímu úřadu.

Chtěl bych upozornit, že čištění a zbytkové limity znečištění odpadních vod se řeší použitými technologiemi a po konzultacích se správou CHKO a vodoprávním úřadem jsme se snažili tyto limity maximálně vylepšit nad rámec limitů daných platnou legislativou. Ohrožení podzemních ani jiných vod nehrozí. To tvrdím naprosto zodpovědně, protože přesně vím, kolik času a úsilí jsme této záležitosti s projektanty a výrobci technologií věnovali. Navíc jsou do projektu, nad rámec nezbytně potřebného, zařazeny i technologie, které tvoří pojistné mechanismy pro případ havarijní situace.

Výkres urbanistického řešení z územní studie plochy
Výkres urbanistického řešení z územní studie plochy
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Farma Ondřejovice s.r.o.

• Navrhovaná řešení jsou v rámci developerského projektu formalistická – typickým příkladem je návrh veřejného prostranství na okraji plánované zástavby sousedící se stávajícím RD, který je dnes domem zcela na okraji obce.

Polohu veřejného prostranství, navrhnul architekt urbanista v územní studii tak, aby bylo smysluplně využitelné. V tomto případě je to na okraji plochy na rozhraní původní a nové zástavby, v sousedství veřejné komunikace. Paní Provazníkové se architekt neptal, to je pravda. Možná to udělat mohl, ale ze zkušenosti vím, že by pro ni bylo špatně jakékoliv umístění.

• Absence komunikace významného stavebního záměru s obyvateli sousedních domů i s obyvateli Ondřejovic v počátcích záměru poukazuje na skutečnost, že cílem projektu není rozvoj obce a jejich obyvatel. Je s podivem, že vedení města Zlaté Hory automaticky nepreferuje potřeby místních před potřebami ostravského investora bez dlouhodobé vazby na místo.

Není pravda, že se jedná o absenci komunikace ze strany developera. Paní Provazníková a její právní zástupce byly pozváni na schůzku se zastupiteli města Zlaté Hory, a členy místního ondřejovického spolku jako zástupců obyvatel Ondřejovic, na které byli účastníci seznámeni s podrobnostmi projektu. Účast Provazníková odmítla.

Paní Provazníkové, panu Pátíkovi a dalšímu oponentovi našeho projektu byla předložena nabídka spolupráce, informovanost o záležitostech našeho projektu a nabídka připojení na naše inženýrské sítě. Bohužel tato nabídka zůstala bez odpovědi. Provazníková jakoukoliv spolupráci a komunikaci odmítá. Tyto naše návrhy máme písemně doložené.

• Ondřejovice by při plánované výstavbě čekal nárůst obyvatel o 50 % (či razantní nárůst rekreačních kapacit), na což se místních obyvatel nikdo neptal.

Toto tvrzení se nezakládá na pravdě. V Ondřejovicích nyní žije cca 270 obyvatel. Pokud vzroste počet o 50 nových obyvatel, lze jednoduchým výpočtem dojít k hodnotě navýšení o 18,5 %. Tato hodnota ovšem není v rozporu s platným územním plánem. Nechápu, proč je zmiňována. Bohužel takové zkreslující informace jsou u Provazníkové běžným standardem. Tendenčně informace upravit a zkreslit, a následně velmi emotivně prezentovat …

• Územní studie explicitně pracuje s 13 RD a cca 50 obyvateli, vyhrazuje však možnost výstavby rekreačních kapacit na jednotlivých pozemcích. Okamžitá potřeba pitné vody či zátěž odpadní vodou může být tedy násobně vyšší než avizovaný počet.

Ano, v ploše je vymezeno 13 nových stavebních parcel a mohou na nich být postaveny trvale obydlené, i rekreační domy.

Spotřeba čerpané podzemní vody a množství produkované odpadní vody budou uvedeny v „Povolení k nakládání s vodami“, které vydává vodoprávní úřad. V projektové dokumentaci je předem stanovené a vypočtené její množství. Tyto limity budou podléhat kontrolám VPÚ. Těžko tedy předjímat jejich nedodržení.

Způsob a množství jímané podzemní vody bylo řešeno s ohledem na stav zásob podzemních vod, a byl minimalizován dopad na ostatní zdroje vody v lokalitě a obci. Nebude budováno 13 samostatných zdrojů vody, ale pouze 2 studny na vhodných pozicích, voda z nich bude akumulována a poté vodovodem rozvedena do jednotlivých RD.

V článku je dále uvedeno, že vodoprávní úřad žádné námitky účastníků neakceptoval.

Dovoluji si předložit příklad uvedených námitek sepsaných právníkem Provazníkové, viz následující odstavec. Podobných námitek jsou v každém jimi podaném odvolání desítky, v tomto konkrétním jich bylo 55.

34. Investor v doložených dokumentech nevysvětlil, z jakého důvodu nemůže být nový projekt napojen na stávající vodovod, s jehož realizací se dle aktuálního územního plánu počítá.

Nevím, jak vysvětlit, z jakého důvodu se nemohou nové RD připojit na vodovod, který neexistuje, a v dohledné době existovat nebude.

K výše uvedenému následně dodávám, že práva paní Provazníkové, pana Pátíka, ani nikoho jiného, nebudou našim projektem nikterak dotčena. Pokud jsou přesvědčeni o opaku, mohou svá práva hájit jako účastníci stavebních řízení.

Dále je třeba konstatovat, že výše jmenovaní stěžovatelé nemají výhradní právo na bydlení v této lokalitě.

Změna územního plánu na plochu pro bydlení proběhla v roce 2013. My jsme se o prodeji pozemků dozvěděli v roce 2021 a bývalý vlastník je nabízel k prodeji dlouhou dobu. Cca 6 měsíců byla doba, než jsme se všemi dotčenými úřady projednali možnosti a limity výstavby, včetně čištění odpadních vod a nakládání s nimi. Teprve po důkladném projednání a písemných souhlasech všech dotčených úřadů jsme uzavřeli kupní smlouvu a přikročili k realizaci projektu. Všem aspektům tohoto projektu umístěného v CHKO Jeseníky věnujeme náležitou péči i po stránce ochrany přírody a krajiny.

Za společnost Farma Ondřejovice s.r.o., vlastníka pozemků

Aleš Čuhel

Další články:
30. září 2023 06:15
29. září 2023 08:30
29. září 2023 06:30
26. září 2023 06:30
25. září 2023 06:30

Online diskuse
Jak ochránit kousek cenné louky uprostřed polí
30. září 2023 05:54

PRAHA (Ekolist) - Členové místní organizace ČSOP Bílé Karpaty objevili v roce 2016 v lokalitě Volavec nedaleko obce Louka zarůstající úvoz se zbytky teplomilné vegetace. Vyskytuje se zde řada vzácných druhů rostlin – kosatec trávovitý, hrachor chlumní, černohlávek velkokvětý, vítod větší…
(Celý text)

Turisté se další tři měsíce nedostanou na některá místa v Českém Švýcarsku
30. září 2023 00:54

(ČTK) - Turisté se další tři měsíce nedostanou na některá loňským rozsáhlým požárem zasažená místa v národním parku České Švýcarsko. Opatření obecné povahy platné od 1. října do 31. prosince vydal děčínský magistrát. Zákaz měl původně platit do soboty 30. září. Magistrát ho prodloužil, protože nadále hrozí nebezpečí pádu stromů, kamenů nebo jejich částí, a to nejen kvůli poškození požárem, ale i kvůli kůrovci.
(Celý text)

Muzeum v Roztokách uspoří energii, jako zdroj teplé vody použije čistírnu vod
30. září 2023 00:42

ROZTOKY (ČTK) - Muzeum v Roztokách uspoří energii, jako zdroj teplé vody pro vytápění použije sousední čistírnu odpadních vod. Úspora má oproti současnosti představovat třetinu. Náklady na nový systém dosáhnou včetně projektu kolem 37 milionů korun, většinu pokryje dotace ministerstva životního prostředí, uvedla za středočeské hejtmanství Zuzana Žídková. Kraj je zřizovatelem muzea.
(Celý text)

Pařížská aukční síň nabídne kostru vzácného dinosaura
30. září 2023 00:40

(ČTK) - Pařížská aukční síň nabídne v říjnu téměř kompletní kostru vzácného dinosaura. Očekává, že by se mohla prodat za 1,2 milionu eur (29,3 milionu Kč), uvedl s odvoláním na aukční síň Drouot server BBC News.
(Celý text)

Ministr Šalomoun dostal pokutu za přestupek při chovu včel, neúspěšně se soudil
30. září 2023 00:40

(ČTK) - Ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty) neuspěl ve sporu se Státní veterinární správou (SVS) kvůli pokutě 3000 korun za přestupek při chovu včel. Dostal ji za to, že nenechal vyšetřit vzorky ze svých úlů na mor včelího plodu. Šalomoun tvrdil, že o povinnosti obsažené v nařízení na úřední desce nevěděl. Krajský soud v Brně dospěl k závěru, že o povinnosti jako včelař vědět mohl a měl, což nyní potvrdil také Nejvyšší správní soud (NSS), když zamítl Šalomounovu kasační stížnost. Rozhodnutí je dočasně zpřístupněné na webu soudu. Šalomoun ČTK sdělil, že se rozhodne o dalším postupu, až rozhodnutí obdrží a seznámí se s ním. Pokutu uhradil, o ni ale podle něj v podstatě nejde.
(Celý text)

Cena olivového oleje stoupla kvůli suchu o více než 100 procent, někde se i krade
30. září 2023 00:33

(ČTK) - Cena olivového oleje se kvůli velkému suchu v zemích největších producentů zvýšila za poslední rok o více než 100 procent a dostala se na rekordní hodnoty. Obecně je ho k dostání méně, proto ho někteří lidé v lisovnách i kradou, píše zpravodajský server CNBC.
(Celý text)

U Skorkova vzniká odpočinková zóna s lesoparkem ze zeminy odtěžené při opravě D1
30. září 2023 00:18

SKORKOV (ČTK) - U Skorkova na Havlíčkobrodsku vzniká odpočinková zóna s lesoparkem z haldy zeminy, která byla uložená v sousedství D1 při modernizaci dálnice. Úpravy pozemku zajišťuje firma, která dálniční úsek u obce opravovala. Nově vytvořený kopec se zelení zlepší ochranu obyvatel před zátěží z dálnice, zároveň získají nové místo pro procházky, řekl ČTK starosta Jaroslav Fejt (nestraník).
(Celý text)

V zoo Dvůr Králové se poprvé vylíhla mláďata hroznýše psohlavého
30. září 2023 00:14

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (ČTK) - Safari Parku Dvůr Králové nad Labem se poprvé podařilo odchovat mláďata vzácných hroznýšů psohlavých. Od dvou samic získali 11 mláďat. Rozmnožování těchto nejedovatých afrických plazů je značně složité. Za poslední rok se rozmnožení hroznýšů psohlavých podařilo čtyřem zoologickým zahradám na světě, uvedl mluvčí dvorské zoo Michal Šťastný.
(Celý text)

Na soustavě vodních děl Orlík-Kamýk vznikne nová přečerpávací elektrárna
29. září 2023 19:20

Solenice (Příbramsko) (ČTK) - Na soustavě vodních děl Orlík-Kamýk vznikne nová přečerpávací elektrárna. Projekt za několik miliard korun počítá s využitím energie v době jejího přebytku pro čerpání vody z Kamýku do výše položeného Orlíku. Ve špičce by se pak voda vypustila přes turbíny zpátky do Kamýku. Tendr na dodavatele je již vypsaný a letos by měl být uzavřen, zařízení by mělo zahájit provoz do roku 2030, řekl ČTK mluvčí ČEZ Martin Schreier. O projektu již informovaly Hospodářské noviny a Právo.
(Celý text)

Británie oplakává slavný pokácený strom, na místě nechá vyrašit nový
29. září 2023 19:15

(ČTK) - Lidé v Británii oplakávají slavný strom poblíž Hadriánova valu, který byl díky své fotogeničnosti velkou turistickou atrakcí a který kdosi v noci na středu úmyslně pokácel. Policie kvůli tomu stíhá šestnáctiletého chlapce a odborníci tvrdí, že zničený javor nelze nijak nahradit. Organizace na ochranu památek National Trust nicméně uvedla, že se pokusí strom na stejném místě zachovat a nechá z pařezu vyrašit nové výhonky.
(Celý text)

Středočeský, Liberecký a Královéhradecký kraj chtějí peníze pro geoparky
29. září 2023 19:02

(ČTK) - Středočeský, Liberecký a Královéhradecký kraj chtějí jednat s ministerstvem životního prostředí o finanční podpoře pro geoparky. Hejtmani se k tomu zavázali ve společném memorandu. Dohodli se také, že budou spolupracovat na udržitelném rozvoji geoparků s ohledem na jejich význam pro turistický ruch, vzdělávání, vědu a výzkum i ochranu přírody a krajiny, informovala ČTK Zuzana Žádková ze středočeského krajského úřadu.
(Celý text)

Policie prověřuje požár v Jetřichovicích jako obecné ohrožení z nedbalosti
29. září 2023 16:07

(ČTK) - Policisté kvůli požáru v Jetřichovicích na Děčínsku zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Hořet na území národního parku začalo ve středu, hasiči požár v extrémně nepřístupném terénu zlikvidovali ve čtvrtek. Forma zavinění, tedy zda se mohlo jednat o úmysl, nebo nedbalost, je předmětem vyšetřování. Jednou verzí je i neodborná manipulace s ohněm. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí policie Eliška Kubíčková.
(Celý text)

V noci někdo pokácel zřejmě nejznámější strom v Británii
29. září 2023 10:15

LONDÝN (ČTK) - V noci na dnešek někdo pokácel zřejmě nejznámější strom v Británii. Jednalo se o javor, který rostl nedaleko Hadrianova valu na severu Anglie a který v 90. letech proslavil film Robin Hood: Král zbojníků s Kevinem Costnerem v hlavní roli. Javoru se z tohoto důvodu přezdívalo Strom Robina Hooda. V souvislosti s činem policie zadržela šestnáctiletého mladíka, píše server BBC News.
(Celý text)

Pro majitele psů či koček ve Španělsku začínají platit přísná pravidla
29. září 2023 10:14

(ČTK) - Miliony Španělů budou muset od pátku dodržovat nová pravidla pro "důstojný život" domácích mazlíčků, která přinesl zákon o lepších životních podmínkách zvířat. Norma, jež nyní vstupuje v platnost, například stanoví, že zvířecího mazlíčka nelze nechat doma samotného déle než tři dny, v případě psů to je maximálně 24 hodin. Informovala o tom španělská média.
(Celý text)

Výzkumníci z Green Docku: Klimaticky aktivní lidé se hlavně potřebují zorientovat v tom, co neziskový sektor nabízí
29. září 2023 06:01

PRAHA (Ekolist) - Čtyři pětiny Čechů ve věku 15-20 let považují změnu klimatu za závažný problém. Jsou nejvíce motivovanou věkovou skupinou, která se chce do ochrany klimatu zapojovat. Ale něco jim brání. Výzkumník Ondřej Kácha se svými kolegy z organizace Green Dock tyto překážky odhalil a popisuje i další poznatky, které v této oblasti nasbírali. Upozorňuje třeba na to, že zapáleným dobrovolníkem může být i aktivní senior, potřebuje však dobré informace.
(Celý text)

Objem švýcarských ledovců se za poslední dva roky zmenšil o deset procent
29. září 2023 01:43

(ČTK) - Objem švýcarských ledovců se za poslední dva roky zmenšil o deset procent, uvedli vědci ze Švýcarské akademie přírodních věd. Stejně ledu odtálo za 30 let do roku 1990. Letošní čtyřprocentní úbytek je druhý nejhorší v dějinách měření. Nejvíce ledu, a to šest procent, zmizelo ze švýcarských ledovců loni. S odkazem na závěry vědců o tom informovaly zahraniční tiskové agentury.
(Celý text)

Křetínského LEAG podle Correctivu poškozuje vodní zdroje a platí za mlčení, LEAG to popřel
29. září 2023 01:39

BERLÍN (ČTK) - Těžební činnost lužické těžební a energetické společnosti LEAG, kterou spoluvlastní český podnikatel Daniel Křetínský, poškozuje vodní zdroje Braniborska a Berlína, firma si ale kupuje mlčení německých obcí a měst. Tvrdí to investigativní skupina Correctiv, podle které společnost LEAG uzavřela smlouvu o mlčenlivosti s Frankfurtem nad Odrou. Firma i město v žádosti ČTK o komentář obvinění odmítly. Křetínský v reakci odkázal na prohlášení LEAGu.
(Celý text)

MŽP spustilo tři dotace na úspory energií ve veřejných budovách, vydá pět miliard korun
29. září 2023 01:03

BLOVICE (ČTK) - Ministerstvo životního prostředí (MŽP) spustilo tento týden tři nové dotace na úspory energií ve veřejných budovách, jako jsou školy, nemocnice, úřady nebo kulturní domy a sportoviště. Do uzávěrky 1. března 2024 rozdělí pět miliard korun z operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Kraj, obce, města, nemocnice, úřady, neziskové organizace i soukromé subjekty poskytující nekomerční veřejnou službu mohou získat 40 až 70 procent nákladů podle výše dosažených úspor. Hlavním cílem je pomoci se zateplením oken, střech a stropů, s instalací fotovoltaických panelů a výměnou vnitřního osvětlení, řekl ČTK ministr Petr Hladík (KDU-ČSL).
(Celý text)

Brtnice ochrání stavbou nádrže ves Jestřebí, kde minulé roky škodily povodně
28. září 2023 23:40

BRTNICE (ČTK) - Brtnice na Jihlavsku ochrání stavbou protipovodňové nádrže ves Jestřebí, která je částí města. Na projekt za 29 milionů korun očekává radnice dotaci z Operačního programu životní prostředí. Stavební firmu na vybudování takzvaného poldru už má vybranou, řekl starosta Jan Přibyl (nestraník).
(Celý text)

Ostravská zoo podpoří ochranu korálových útesů na Filipínách
28. září 2023 19:53

OSTRAVA (ČTK) - Ostravská zoologická zahrada finančně podpoří ochranu korálových útesů na Filipínách. Neziskové organizaci Vesna Panglao Conservation, která se věnuje ochraně mořského ekosystému, přispěje přes 230 000 korun. Jde o výtěžek charitativního běhu, do něhož se v zahradě zapojilo bezmála 1000 lidí, řekla ČTK mluvčí zoo Šárka Nováková.
(Celý text)

Ostravská zoo podpoří ochranu korálových útesů na Filipínách
28. září 2023 19:53

OSTRAVA (ČTK) - Ostravská zoologická zahrada finančně podpoří ochranu korálových útesů na Filipínách. Neziskové organizaci Vesna Panglao Conservation, která se věnuje ochraně mořského ekosystému, přispěje přes 230 000 korun. Jde o výtěžek charitativního běhu, do něhož se v zahradě zapojilo bezmála 1000 lidí, řekla ČTK mluvčí zoo Šárka Nováková.
(Celý text)

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 2019 | Další
< zpět na titulní stranu

Reklama