titulní strana > co píší jiní
Každý kilometr nově postavené dálnice nám dláždí cestu do klimatického pekla
13. listopadu 2023 06:15
() - Doprava má čím dál horší environmentální dopady. Jaké se nabízejí politiky pro udržitelnost v dopravě?

Emise skleníkových plynů z dopravního sektoru v Česku prudce rostou, od roku 1993 se zvýšily o 80 %, což je v příkrém rozporu s důrazným poklesem emisí, který je nutný pro zastavení změny klimatu.

Snaha dopravovat se udržitelně je téma, které už nyní do velké míry ovlivňuje to, jak vypadají dopravní prostředky, plány i infrastruktura. Kvůli snaze o udržitelnost se zavádí emisní normy nebo elektromobilita, plánuje se výstavba různých nových infrastrukturních projektů. Míříme však na špatnými prostředky na špatné cíle. Představa o dosažení udržitelnosti v dopravě se míjí s aktuální společensko-vědeckou debatou o udržitelnosti v dopravě. Staré paradigma spoléhá na nové technologie, představu udržitelného rozvoje a zeleného růstu, tedy plánu na zachování ekonomického růstu, zvyšování výroby a spotřeby zároveň s poklesem zátěže životního prostředí.

Toto pojetí čelí vizi a argumentům nerůstu. Podle tohoto směru uvažování se pro dosažení environmentální cílů neobejdeme bez snížení materiální spotřeby a výroby. To s sebou nese i nutnost zabývat se nerovnostmi, aby nebylo ohroženo naplňování potřeb lidí. Nerůst předkládá pádné argumenty, podle metastudií není možné, aby ekonomika rostla a zároveň se snižovali negativní environmentální dopady.

Limity současné ekonomiky postavené na růstu lze ilustrovat i případech z dopravního sektoru. Zatímco efektivita motorů neustále stoupá, emise skleníkových plynů i spotřeba energie se paradoxně pořád zvyšuje. Jezdíme čím dál většími auty s vyšší spotřebou a stoupá počet jízd autem. V roce 1993 v průměru člověk najel autem 4700 kilometrů ročně, před pár lety už to bylo 7000 kilometrů za rok. Nemožnost dekarbonizace dopravy v současném růstovém paradigmatu na svých modelech ukazuje i studie vědců z Univerzity ve Valladolidu.

I domněle udržitelná individuální elektromobilita ztrácí v růstovém ekonomickém systému smysl. Z materiálního hlediska je zátěží i výroba elektromobilů a infrastruktury pro ně, potřeba lithia nebo mědi, ale i dostatek energie z obnovitelných zdrojů. Ani obnovitelné zdroje, jejichž elektřinou by ideálně elektromobily byly poháněny nejsou perpetuum mobile, mají svoje environmentální nároky na prostor, těžbu vzácných kovů nebo výrobu sebe samých, zákonitě i zde existují environmentální limity. I kdyby se podařilo vyměnit všechna auta za elektromobily, ale pořád by se zvyšoval počet vozidel a počet ujetých kilometrů, environmentální dopady automobilové dopravy budou nadále stoupat. Nehledě na aktuální nebezpečí, že elektromobily budou jen zvyšovat stávající počet vozidel místo toho aby nahrazovaly auta s fosilním pohonem.

popisek

Nová infrastruktura zvyšuje mobilitu

Pokud tady přijmeme nerůstový pohled na mobilitu, k jakým konkrétním politikám v dopravní oblasti by to mohlo vést? V souvislosti se zvyšováním mobility se nabízí zastavení výstavby nové dopravní infrastruktury. Čím více postavíme infrastruktury, tím více dopravy to vyvolá kvůli dopravní indukci. Tím, že se zkrátí se vzdálenosti a dojezdové časy se bude zákonitě více cestovat a přepravovat. Nedává smysl stavět další infrastrukturu pro dopravní prostředky s největším environmentálním negativním dopadem na počet přepravených lidí a nákladu jako jsou letecká a automobilová doprava, tedy rozšiřovat sítě dálnic nebo letiště. Může to znít odvážně, ale přesně taková opatření spojená s výše uvedenými argumenty byla přijata nedaleko od nás, Rakousko se rozhodlo nestavět několik dalších dálnic z environmentálních důvodů. Obdobná diskuze se před několika měsíci odehrála v německé vládní koalici. Wales zavedl moratorium na novou silniční infrastrukturu.

Mimo všeobecně známého dopadu stavby nové infrastruktury na lokální ekosystémy, a na zvýšení mobility existují i další málo debatované environmentální efekty stavby nové infrastruktury. Tyto projekty vyžadují přísun materiálu a zdrojů, které je nutné vytěžit a zpracovat. Podle Institutu pro cirkulární ekonomiku například ve stavebnictví v Česku do několika let začnou docházet základní zdroje písku a kamene, což by v případě zachování výstavby infrastruktury vyžadovalo rozšiřování a otvírání nových lomů, štěrkoven či pískoven. Nezanedbatelné množství emisí skleníkových plynů přímo vytváří i výroba cementu, i v Česku se cementárny nacházejí mezi největšími znečišťovateli.

EIA - současné opatření, které má hodnotit environmentální dopad nové infrastruktury, nefunguje. Nezohledňuje aspekt vyvolané dopravní indukce a spotřeby a úpravy materiálů a v ohledu posouzení širšího vlivu stavby na životní prostředí. Místo toho aby řešil, zda stavbu povolit a jaké budou efekty jejího používání, například zmiňované zvýšení mobility nebo nutnost těžby zdrojů, určuje pouze podmínky, za jakých lze stavbu realizovat. V drtivé většině případů pomíjí možnost nestavět vůbec.

Nabíledni je námitka, jestli zvyšování mobility neznamená zvyšování kvality života. Obhájci nerůstu v podobném tématu - zvyšování materiální a energetické spotřeby, které je tak zdánlivě spojené se zlepšováním života - namítají, že od určité úrovně už další zvyšování materiální spotřeby nepřináší zvýšení kvality života. Nemůže toto platit i dopravě, ve smyslu, že další zvyšování mobility od určité hranice už nepřináší významné zvýšení osobní spokojenosti? Navíc, proč se nesoustředit spíš na uspokojení potřeb než na zvyšování mobility? Značná část mobility může být vyvolaná jen tím, že je nezbytná v dané situaci, například nutnost dojíždět do zaměstnání kvůli nedostatku pracovních nabídek v místě, kde člověk bydlí a sama o sobě kvalitu života nezvyšuje. Stejně dobře může tato potřeba uspokojena podporou pracovních míst v dané lokalitě. Otazníkem v této souvislosti je i do jaké míry kvalitu života zvyšuje nárůst nákladní dopravy, třeba nákup jablka z Nového Zélandu oproti jablku z Česka.

Nelze opomenout také sociální aspekt mobility. Různí lidé mají různou možnost mobility, nedává smysl snižovat dostupnost mobility těm, kdo ji mají nízkou již nyní, spíše se soustředit na omezení dalšího zvyšování mobility těch, kdo ji mají již teď vysokou. Navíc větší možnost mobility a menší nutnost mobility nutně nejsou v rozporu, vedle sebe může existovat kvalitní a levná veřejná doprava a zároveň dostupné služby a zaměstnání ve všech sídlech, tak aby častá doprava mezi nimi nebyla nutná.

Dražší benzín, levnější vlaky

Zásadní opomíjený faktor ovlivňující dopravu a její environmentální dopad jsou také náklady na přepravu. Autem jezdíme jednoduše čím dál více také proto, že je to čím dál levnější. Relativní cena pohonných hmot klesá. Zatímco se zvyšují platy i celková cenová hladina, cena benzínu a nafty zůstává v dlouhodobém měřítku stále stejně nízká. Zatímco průměrná mzda v Česku za posledních deset let vystoupala z 25 na 40 tisíc, cena benzínu se v tomto období pohybovala stále okolo 36 korun za litr. To motivuje k využívání častějšímu využívání automobilové dopravy, delšímu dojíždění do zaměstnání nebo související se stěhování se do čím dál vzdálenějších místo od center měst a s tím související růst mobility. Mimo to existují ještě další daňové výjimky pro naftu, nebo výjimka ze zdanění pro letecké palivo. Cena pohonných hmot je přitom jednoduše ovlivnitelná veřejnou politikou, může se zdanit více a k tomu adekvátně omezit zdanění v jiných oblastech.

Samostatný problém v rámci automobilové dopravy pak představují SUV, které tvoří už více než polovinu prodeje nových aut, přitom výrazně více škodí životnímu prostředí a jsou podstatně nebezpečnější než běžné automobility, často aniž by přitom jejich uživatelé využívaly jejich sportovní nebo užitkové vlastnosti, kvůli kterým se oficiálně vyrábějí. Namístě jsou proto jejich systematická daňové nebo jiná legislativní omezení, jako například zákaz jejich vjezdu do center měst, která atraktivitu SUV omezí.

Z environmentálního pohledu nutné omezení automobilové dopravy se samozřejmě musí vypořádat se sociálními dopady, tak aby nedopadlo na nejchudší a ještě nezvýšilo nerovnost. Může se doprovodit třeba nižším zdaněním práce nebo progresivním zdaněním. Součást řešení by měla být i větší dostupnost veřejné dopravy. V tomto ohledu jsou opět inspirativní zkušenosti od německojazyčných sousedů, Německo i Rakousko zavedli dlouhodobé výhodné jízdné pro veřejnou dopravu. Celoroční “Klimaticket” v Rakousku umožňuje používat veškerou veřejnou dopravu za přibližně 3 eura na den. Měsíční Deutschlandticket umožňující používání veškeré veřejné dopravy mimo rychlovlaky je v přepočtu na den ještě levnější. V kontrastu k tomu ceny hromadné dopravy v České republice neustále rostou, naposledy vláda v rámci daňové reformy oznámila zvýšení zdanění jízdného na veřejnou dopravu, tedy zcela protichůdný krok ve snaze o udržitelnou mobilitu.

Menší dostupnost automobilové a letecké dopravy je zároveň nutnou podmínkou k tomu, aby výhodné jízdenky na veřejnou dopravu pouze nezvýšily mobilitu, ale opravdu vedly ke změně způsobu přepravování. Kritika výhodných německých a rakouských jízdenek na veřejnou dopravu poukazuje na možný nedostatek financí na udržování infrastruktury pro železnice nebo městskou hromadnou dopravu, kvůli vyčerpání rozpočtu pro dotování jízdenek. To přitom může mít jednoduché systémové řešení, financovat údržbu veřejné infrastruktury ze zdanění škodlivějších způsobů dopravy, například ceny pohonných hmot pro automobilovou nebo leteckou dopravu.

Omezení automobilové dopravy také vyvolává otázky o jeho důsledcích na ekonomiku závislou na automobilovém průmyslu, jako je například ta česká. Podobně jako při odchodu od uhlí je třeba se koncepčně zabývat transformací tohoto sektoru a předcházet nezaměstnanosti, rekvalifikacemi nebo třeba zkrácením pracovní doby. To ale zapadá do nutnosti širší spravedlivé transformace ekonomiky založené na růstu směrem k udržitelnosti. V současnosti je bohužel část zaměstnanosti neudržitelná hned ze dvou hledisek, existuje v rámci neudržitelného odvětví, a zároveň vyžaduje neudržitelné dojíždění. Budoucí strategie směřování ekonomiky musí zohledňovat obě tyto kritéria. Nerůstová opatření jako zdanění energie a materiálů a naopak nižší zdanění práce ale jdou přesně ve směru podpory vzniku udržitelné zaměstnanosti. Na transformaci by také měli mít co největší vliv přímo zaměstnanci, například skrze odbory.

Mimo nezanedbatelných výzev mají však environmentálně nutná opatření také vedlejší benefity. Například větší bezpečnost při omezení automobilové dopravy a to jak pro samotné automobilisty, kteří mají násobně větší pravděpodobnost smrtelného úrazu na počet ujetých kilometrů oproti železniční nebo autobusové dopravě, ale také větší bezpečnost pro pěší nebo cyklisty, kteří jsou auty ohrožováni. Individuální auta také zabírají více prostoru než ostatní druhy dopravy, takže benefit při jejich omezení může spočívat i ve vyšší kvalitě veřejného prostoru.

Vedle hlavních způsobů dopravy je také důležité nezapomenout na podceňované možnosti. Veřejná debata pomíjí možnou dopravní roli kol a elektrokol mimo centra měst. Přitom zmiňované relevantní scénáře možnosti dosažení dekarbonizace v dopravě do velké míry spoléhají právě na tyto způsoby. I tady existují inspirativní politiky, řecká vláda třeba dotuje nákup elektrokol do výše 800 eur nebo 40 % ceny elektrokola.

Potřebujeme systémová opatření

Současné pojetí udržitelnosti v dopravě se zkrátka míjí s účinkem a spoléhá na slepé uličky, například idealizovanou elektromobilitu. Pomíjí přitom zásadní systémové mechanismy, které stojí za růstem environmentální škod způsobených dopravou. Pokud chceme opravdu zastavit změnu klimatu a vyhnout se dalším environmentálním problémům měli bychom zavádět důsledné dopravní politiky mířící na správné cíle. Zastavit stavbu nové dopravní infrastruktury pro automobilovou a leteckou dopravu, která vyvolává další růst mobility, a adekvátně tyto druhy dopravy zdanit. Doprovodit to větší dostupností veřejné dopravy a aktivně řešit sociální dopady takové transformace.

Áron Tkadleček

Další články:
10. prosince 2023 05:49
9. prosince 2023 06:12
5. prosince 2023 06:30
2. prosince 2023 06:30
1. prosince 2023 06:30

Online diskuse
Rakouští vlekaři se chystají na možné protesty ekologických aktivistů
10. prosince 2023 18:54

(ČTK) - Provozovatelé lanovek v rakouských alpských střediscích, kam jezdí za zimními sporty i mnoho lidí z Česka, se chystají na možné protesty ekologických aktivistů. Informovala o tom agentura APA. Podle ní se na internetových stránkách svazu provozovatelů lanovek minulý měsíc objevilo doporučení, jak postupovat v případě blokád uspořádaných demonstranty.
(Celý text)

Obyvatelé Chvalíkovic neschválili vybudování domácích čistíren odpadních vod
10. prosince 2023 18:44

CHVALÍKOVICE (ČTK) - Obyvatelé Chvalíkovic na Opavsku v sobotním referendu neschválili vybudování domácích čistíren odpadních vod místo centrální čističky. K referendu přišlo 255 (46,4 procenta) z 549 voličů. Z nich 122, tedy 47,8 procenta, s domácími čističkami souhlasilo, 118 hlasujících (46,3 procenta) se vyjádřilo pro odpověď "ne" a šest lidí se hlasování zdrželo. Referendum tak je platné, ale není závazné. Vyplývá to z výsledků hlasování zveřejněných na obecních internetových stránkách.
(Celý text)

Jak zabránit prachovým bouřím v okolí dálnice D2? Stát si nechal zpracovat studii
10. prosince 2023 06:02

PRAHA (Ekolist) - Okolí dálnice D2 z Brna do Bratislavy je každé jaro a podzim sužované prachovými bouřemi. Prachové bouře obtěžují lidi v obcích, ale jsou nebezpečné i pro dopravu na dálnici. Státní pozemkový úřad (SPÚ) nechal zpracovat studii, která má zmapovat větrnou erozi v daném území a najít možnosti, jak prachové bouře omezit. Pomoci mají větrolamy.
(Celý text)

S údržbou ptačího parku Mnišské louky u České Lípy pomohou divocí poníci
10. prosince 2023 01:57

ČESKÁ LÍPA (ČTK) - S údržbou ptačího parku Mnišské louky u České Lípy pomohou divocí poníci. Česká společnost ornitologická (ČSO) tam tento týden vypustila první čtyři dospělé klisny exmoorských pony, celkem by jich mělo být pět. Spásat budou území zhruba pěti hektarů, jejich úkolem je potlačit dominantní druhy trav a kopřivy, snížit výšku porostu, dát tak prostor ostatním rostlinám a pomoci vytvořit ideální podmínky pro ptáky i další živočichy, řekl ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek.
(Celý text)

Mezi státy na COP28 stále panuje více rozporů než shody, uvedl šéf konference
10. prosince 2023 01:54

DUBAJ (ČTK) - Mezi státy na klimatické konferenci OSN COP28 momentálně panuje více rozporů než shody, řekl předseda tohoto setkání v Dubaji a ministr průmyslu Spojených arabských emirátů Sultán Džábi. Země vyzval, aby urychlily svou práci na vypracování finální dohody, informovala agentura Reuters.
(Celý text)

Studentka liberecké univerzity chce střechy továrních hal přeměnit ve farmy
10. prosince 2023 01:27

LIBEREC (ČTK) - K hydroponickému pěstování zeleniny a bylinek navrhuje studentka Tereza Nalezená z Technické univerzity v Liberci využít sluncem rozpálené střechy výrobních hal a skladů. Nápad studentky umění a architektury zvítězil v devátém ročníku soutěže Start-up TUL 2023 v konkurenci dalších 24 projektů. Letošní ročník se nesl v duchu udržitelnosti a společenské odpovědnosti, řekl ČTK mluvčí univerzity Adam Pluhař.
(Celý text)

Mladý český farmář získal cenu za robota, který kontroluje ve skleníku rajčata
10. prosince 2023 01:25

BRUSEL (ČTK) - Po skleníku jezdí více než čtyři metry vysoký robot a detailně fotí jednotlivé rostliny rajčat, kterých je přes 40 000. Jakmile narazí na škůdce či nemocný list, okamžitě informuje farmáře, a ten zasáhne. To není výjev z filmu o budoucnosti, tak to vypadá v brněnské farmě Ráječek, kterou provozuje rodina Sklenářových. Devětadvacetiletý Matěj Sklenář získal ve středu v Bruselu cenu za nejlepší digitální projekt na konferenci Evropských mladých farmářů, kterou pořádala lidovecká frakce Evropského parlamentu (EP). V konkurenci farmářů z dalších členských států zvítězil právě díky spojení zemědělství a robotiky spolu s využitím umělé inteligence (AI).
(Celý text)

Na lomu ČSA u Mostu jsou sluneční hodiny, jejichž ručičku vytvoří stín člověka
10. prosince 2023 01:18

MOST (ČTK) - Na nejvyšším místě lomu Československé armády (ČSA) nedaleko Mostu instaloval tento týden kameník s pomocí jeřábu speciální sluneční hodiny. Ručičku na nich vytvoří stín člověka, který se postaví na konkrétní místo k ciferníku. Lidé se k nim dostanou při návštěvě v rámci Uhelného safari a široká veřejnost po ukončení těžby hnědého uhlí, což bude na přelomu let 2025 až 2026. Hodiny vytesal kameník do jednoho kusu žuly, který se dnes rozlomil vejpůl.
(Celý text)

Ústecká zoo přivítala na svět čtyři mláďata geparda štíhlého
10. prosince 2023 01:10

ÚSTÍ NAD LABEM (ČTK) - Zoologická zahrada v Ústí nad Labem přivítala na svět čtyři mláďata geparda štíhlého. Letos se tak instituce připojila k šesti dalším zoo v Evropě, kde se mláďata této kočkovité šelmy také narodila. Přežívají pouze čtyři vrhy včetně ústeckého. ČTK o tom informovala mluvčí zoo Veronika Schranková.
(Celý text)

Slovenská metropole má strom Olgy Havlové, vysazen byl blízko úřadu vlády
10. prosince 2023 01:03

BRATISLAVA (ČTK) - Slovenská metropole má od tohoto týdne strom Olgy Havlové. Na počest manželky bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla, která by se letos dožila 90 let, zástupci Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, slovenské prezidentské kanceláře a bratislavského magistrátu vysadili lípu v parku u úřadu slovenské vlády v centru Bratislavy.
(Celý text)

Smogová situace už v Moravskoslezském kraji není
9. prosince 2023 23:44

(ČTK) - Meteorologové dnes odpoledne odvolali smogovou situaci v aglomeraci Ostravska, Karvinska a části Frýdecko-Místecka vyhlášenou ve čtvrtek kvůli zhoršeným rozptylovým podmínkám. Smogová situace tak není už nikde v Moravskoslezském kraji, v ostatních částech regionu ji meteorologové odvolali už v pátek. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
(Celý text)

Čínský vyslanec oznámil pokrok v jednání o fosilních palivech na COP28
9. prosince 2023 17:53

DUBAJ (ČTK) - Pokrok ve složitých jednáních o fosilních palivech na konferenci OSN o změně klimatu COP28 dnes oznámil zvláštní čínský čínský vyslanec pro klimatické otázky Sie Čen-chua. Předpokládá, že vyjednávání v dalších dnech dále pokročí. Informovala o tom agentura AFP. Dohoda má podle něj zásadní význam, ale nemusí nabrat dokonalého tvaru.
(Celý text)

Aktivisté obarvili vodu v Benátkách na zeleno, kritizují postup jednání na COP28
9. prosince 2023 17:52

(ČTK) - Členové skupiny Extinction Rebellion (XR) dnes obarvili vodu v benátském Velkém kanále (Canal Grande) na zeleno v protestu proti pokračujícím jednáním na klimatické konferenci OSN COP28 v Dubaji, která označili za směšná a neúspěšná. Do kanálu nalili životnímu prostřední neškodnou fluorescentní látku. Barva se objevila i v kanálu v Miláně a řekách v Římě, Turíně a Boloni, píše agentura ANSA.
(Celý text)

Pozapomněli jsme na jednu věc, která nám může pomoci získat čas na řešení klimatické krize, upozorňuje vědkyně z Vysokého učení technického
9. prosince 2023 06:14

PRAHA (Ekolist) - Ačkoliv se v souvislosti s klimatickou krizí a vypouštěním emisí mluví nejčastěji o průmyslu, dopravě a energetice, jeden sektor byl trochu opomíjen: komunální odpad. Mezinárodní vědecký tým v časopise Science upozornil, že změny v odpadovém hospodářství by mohly dokonce dočasně zpomalit oteplování planety, a tím lidstvu „koupit“ čas na řešení klimatické krize. Na výzkumu se podílela i vědkyně Yee Van Fan z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.
(Celý text)

Mlž, který se ocitl na pokraji vyhynutí, se začal zase objevovat v Jadranu
9. prosince 2023 02:08

ZÁHŘEB (ČTK) - Obrovský mlž kyjovka šupinatá, který se ocitl na pokraji vyhynutí, se podle mořských biologů vrátil do vod u Chorvatska, kde jeho počty výrazně vzrostly. Tato škeble, která může dorůst až jednoho metru, začala vymírat kvůli šíření smrtícího patogenu v některých částech Středozemního moře kolem roku 2016. Podle agentury Reuters chorvatští vědci donedávna evidovali v jejich části Jadranského moře pouze deset přežívajících kyjovek šupinatých.
(Celý text)

V lužních lesích na jihu Moravy jsou tři nové přírodní památky
9. prosince 2023 01:32

(ČTK) - Tři oblasti v lužních lesích nedaleko Břeclavi jsou od prosince přírodními památkami. Dostaly názvy Kostická Čista, Týnecké Fleky a Saufang. Rozkládají se na téměř 111 hektarech, informovala mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.
(Celý text)

Pijavky lékařské se vracejí na Skotskou vysočinu
9. prosince 2023 01:04

(ČTK) - Pijavka lékařská je v přírodě jedním z nejméně oblíbených lovců. Krvežíznivá a vyzbrojena třemi silnými čelistmi hladově připlouvá k vysoké zvěři, dobytku i lidem, kteří se zatoulají do jejich rybníků. Přesto se tento malý dravec stal předmětem nepravděpodobného reintrodukčního programu, který má obnovit populaci druhu v lokalitě, odkud vymizel nebo kde byl vyhuben. Program realizují ochránci přírody v malé laboratoři hluboko ve Skotské vysočině, v parku pro volně žijící živočichy, který je známý především díky medvědů ledním, kočkám divokým a vlkům, napsal list The Guardian.
(Celý text)

Farmou roku je letos Vinařství Válka z Nosislavi v okresu Brno-venkov
9. prosince 2023 01:00

(ČTK) - Vítězem letošního ročníku soutěže Farma roku je Vinařství Válka z Nosislavi z okresu Brno-venkov. Soutěž pořádá Asociace soukromého zemědělství ČR, která sdružuje drobné farmáře. Výsledky oznámila tento týden na slavnostním vyhlášení v Praze, na České zemědělské univerzitě. Na druhém místě se umístil Ranč Karpentná na Frýdecko-Místecku a na třetím místě ekologická farma ALMAKO na Bruntálsku.
(Celý text)

V Londýně vyhodili do povětří kameru v nízkoemisní zóně, útoky na ně se množí
9. prosince 2023 00:55

LONDÝN (ČTK) - Londýnská policie vyšetřuje bombový útok na jednu z kamer, které dohlížejí na dodržování pravidel vjezdu do nízkoemisní zóny v britské metropoli. Starosta města Sadiq Khan označil výbuch, který poškodil několik aut, za neodpovědný čin, jenž mohl vést k obětem na životech. Exploze je dalším v řadě činů, kterými se odpůrci zavedení čisté zóny snaží vyřadit z provozu kamerový systém, napsala agentura Reuters.
(Celý text)

Zlínská zoologická zahrada získala nového samce jaguára amerického
9. prosince 2023 00:18

ZLÍN (ČTK) - Zlínská zoologická zahrada získala nového samce jaguára amerického. Jmenuje se Akabo, je mu 19 měsíců a jeho jméno v mayštině znamená tma, Akabo je totiž opravdu černý jak tma, sdělila ČTK mluvčí zahrady Romana Mikešová.
(Celý text)

Zlínská zoologická zahrada získala nového samce jaguára amerického
9. prosince 2023 00:18

ZLÍN (ČTK) - Zlínská zoologická zahrada získala nového samce jaguára amerického. Jmenuje se Akabo, je mu 19 měsíců a jeho jméno v mayštině znamená tma, Akabo je totiž opravdu černý jak tma, sdělila ČTK mluvčí zahrady Romana Mikešová.
(Celý text)

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 2059 | Další
< zpět na titulní stranu

Reklama